Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 29 Jul 2020Title: Water update 29 July 2020Status: Dam level: 83.8% (down from 85.74%) Rainfall since 23 July 2020: 9.5mm Demand/usage: 28,316 megalitres Level 2B restrictions apply. Details on Facebook.
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
13 December 2019

2019 Festive greetings from the Municipal Manager Trevor Botha

2019 FESTIVE SEASON GREETINGS FROM THE MUNICIPAL MANAGER TREVOR BOTHA

Thank you to all municipal staff for your commitment to service delivery during 2019, sometimes under very trying circumstances. I extend a special word of appreciation to the essential and emergency services staff who will remain on duty during the peak festive season, to ensure that our town remains running smoothly during this busy period.

George Municipality wishes every resident and visitor a Merry Christmas and happy holidays, a time well spent with your loved ones.Let us celebrate the values of the season, and in a spirit of gratitude for all that God has done for us and provided us with, let us take the time to show goodwill to others and to bless those less fortunate than us.Let us treat each other with love and compassion, caring for those on society’s margins through simple acts of kindness.Let this be the spirit that binds us together in George and let it pave the way to 2020 – which will be a time for new beginnings and hopefully a great year for all the citizens of George!!!

In 2020 let’s endeavour to find ways to support our communities, continue caring for each other and keep working to be the best parents, children, friends, neighbours, colleagues and citizens we can be.A successful future for a successful town can never be achieved by an individual, but rather the active participation of all its citizens.

IMIBULISO YEXESHA LEMIBHIYOZO YAMA-2019 EVELA KUMPHATHI KAMASIPALA

Ndiyabulela kuso sonke isitafu sikamasipala ngokuzibophelela kwenu kunikezelo lweenkonzo ngexesha lama-2019, maxa wambi phantsi kweemeko ezinzima kakhulu. Ndidlulisa ilizwi lombulelo owodwa kumagosa eenkonzo eziyimfuneko nezethuba lokuxakeka aza kuhlala emsebenzini ngexesha lokufikelela encochoyini kwemibhiyozo, ukuze aqinisekise ukuba idolophu yethu ihlala isebenza ngaphandle kwamagingxi-gingxi ngeli xesha lixakekileyo.

uMasipala waseGeorge unqwenelela bonke abahlali kunye neendwendwe Ikrismesi eMyoli neeholide zolonwabo, ixesha eniya kulichitha kakuhle nabantu benu enibathandayo.Masiphawule intsingiselo yeli xesha, sikumoya wombulelo ngako konke asenzele kona uThixo nasibonelele ngako, masithathe ixesha lokubonisa ububele kwabanye kwaye sibasikelele abasweleyo kunathi. Masiphathane ngothando nobubele, sikhathalele abo bangaphandle kwemilinganiselo yokufikelela yoluNtu ngezenzo ezicacileyo zobubele. Mayibe ngumoya osibopha ndawonye eGeorge kwaye siwenze uhlahle indlela eya kuma-2020 – oza kuba lixesha leziqalo ezintsha kunye nethemba lonyaka omtsha obalaseleyo kubo bonke abemi baseGeorge!!!

Kumnyaka wama-2020 masizame ukufumana iindlela zokuxhasa uluNtu lwethu, siqhubeke ngokukhathalelana kwaye sihlale sisebenzela ukuba ngabona bazali, bantwana, bahlobo,bamelwane, maqabane asemsebenzini kunye nabemi abalungileyo esinokuba ngabo. Ikamva elinempumelelo ledolophu enempumelelo alinakuzuzwa ngumntu omnye, kodwa ngothatho- nxaxheba lwabo bonke abemi bayo.

2019 FEESSEISOEN GROETE VAN DIE MUNISIPALE BESTUURDER

Baie dankie aan alle munisipale personeel vir u toewyding tot dienslewering gedurende 2019, soms onder baie moeilike omstandighede. Ek wil ‘n spesiale woord van waardering gee aan die noodsaaklike- en nooddienspersoneel wat gedurende die spitstye van die feestyd aan diens bly, om te verseker dat ons dorp glad verloop gedurende hierdie besige tydperk.

George-munisipaliteit wens elke inwoner en besoeker 'n Geseënde Kersfees en gelukkige vakansie toe, 'n goeie tyd saam met u geliefdes. Laat ons die waardes van die seisoen vier en in 'n gees van dankbaarheid vir alles wat God vir ons gedoen en aan ons voorsien het, die tyd neem om welwillendheid teenoor ander te betoon en diegene wat minder gelukkig is as ons, te seën. Laat ons mekaar met liefde en deernis behandel en sorg vir diegene wat deur die samelewing uitgeworpe is, deur eenvoudige dade van goedhartigheid. Laat dit die gees wees wat ons in George saambind en dit die weg baan na 2020 - wat 'n tyd sal wees vir ‘n nuwe begin en hopelik 'n wonderlike jaar vir al die inwoners van George !!!

Laat ons in 2020 maniere vind om ons gemeenskappe te ondersteun, aan te hou om vir mekaar om te gee en aan te hou werk om die beste ouers, kinders, vriende, bure, kollegas en landsburgers te wees. 'n Suksesvolle toekoms vir 'n suksesvolle dorp kan nooit deur 'n individu bereik word nie, maar eerder die aktiewe deelname van al sy inwoners.

Last published 13 December 2019