Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 06 May 2020Title: FAQs on the Western Cape Gov's Covid-19 websiteStatus: FAQs on the Western Cape Gov's Covid-19 website: https://coronavirus.westerncape.gov.za/frequently-asked-questions. This notification bar is read-only. Copy the link onto a search engine. Or follow the link in news
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111

AUDIT COMMITTEE MEMBER VACANCY

Closing Date: 15 November 2019
Salary: 

AUDIT COMMITTEE MEMBER VACANCY

The George Municipality has an Audit Committee which functions in accordance with the provisions of Section 166 of the Municipal Finance Management Act, 2003. The Audit Committee also fulfils the functions of a performance management Audit Committee, constituted in terms of Regulation 14(2) of the Local Government: Municipal Planning and Performance Management Regulations, 2001.

The term of office of the appointed candidate will be for three years, after which it will be reviewed by the Council. Persons appointed to the Audit Committee will be remunerated at rates determined in accordance with National Treasury Regulations.

 

Suitable Applicants

Council invites suitably qualified persons to submit their CVs and motivation for their appointment as member to the Audit Committee.  It is approved that the Audit Committee will comprise of 5 (five) independent members.  Preference will be given to an applicant with sound knowledge and experience of local government Information Technology and systems.

The approved Audit Committee Charter stipulates that the members will at least include –

 Two members who should preferably have sound financial knowledge;

  • A member with sound performance management and evaluation knowledge;
  • Members who have the necessary standing and expertise to provide the Municipality with assurance that the risks are being appropriately managed;
  • Members who have sound legal knowledge; and
  • Members who have a sound knowledge and experience of local government Information Technology and systems.

 

Audit Committee Responsibilities

Persons interested in this function and who are eminently qualified therefore will be expected to render, amongst others, the following services: 

Advising the Council, Municipal Manager and Management staff on the following matters:

Internal audit / Internal financial controls /  Accounting policies / Risk management / Adequacy, reliability and accuracy of financial reporting and information / Performance management / Effective governance / Compliance with the Municipal Finance Management Act No 56 of 2003 / Compliance with the Division of Revenue Act and any other applicable legislation / Legal matters / Information Technology Methodology and Systems / Performance evaluation / Any other issues referred to it by the municipality / Review the annual financial statements / Respond to the Council on any issues raised by the Auditor General / Carry out any investigations into the financial affairs of the municipality as the Council may request.

 

Candidate Requirements

Candidates should possess the following qualities: Independence Integrity Willingness to dedicate time and energy Good communication skills Analytical reasoning abilities Natural curiosity Objectivity.

 

Submission of Applications

Only applications received by 12:00 on 15 November 2019 will be considered.

Persons invited to attend interviews for selection and appointment to the Audit Committee will be contacted in due course. Applications must be in writing, complete with CV, proof of qualifications and motivation and marked “Audit Committee”.   Preference will be given to members of previously disadvantaged groups.

All applications must be sent to: The Municipal Manager, George Municipality, P O Box 19, George, 6530.
Enquiries: Acting Deputy Director: Internal Audit – Ms C Segon – 044  801 9469 – email: csegon@george.gov.za

 

Notice no: MM033/2019                      

Municipal Manager

 

OUDITKOMITEE LID VAKATURE

Die George Munisipaliteit het ‘n Ouditkomitee wat ooreenkomstig die bepalings van Artikel 166 van die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 optree. Die ouditkomitee vervul ook die funksies van ‘n prestasiebestuur-ouditkomitee, saamgestel ooreenkomstig Regulasie 14(2) van die Plaaslike Regering: Regulasies vir Munisipale Beplanning en Prestasiebestuur, 2001.

Die dienstermyn van die aangestelde kandidate sal vir drie jaar wees, waarna die aanstelling hersien sal word deur die Raad.  Persone aangestel in die ouditkomitee sal vergoed word volgens tariewe vasgestel ooreenkomstig die Nasionale Tesourie Regulasies. 

 

Geskikte applikante

Die Raad nooi geskikte gekwalifiseerde persone uit om hulle CV’s in te dien, vergesel van ‘n motiverende skrywe vir hul aanstelling as lid van die Ouditkomitee. Dit is goedgekeur dat die  Ouditkomitee uit 5 (vyf) lede bestaan.  Voorkeur sal gegee word aan lede wat oor bewese kennis en ondervinding rakende Inligtingtegnologie en Stelsels beskik.

In terme van die goedgekeurde stigtingsakte van die Ouditkomitee word dit bepaal dat die lede ten minste die volgende moet insluit –

  • Twee lede wat verkieslik oor ‘n  finansiële agtergrond en kennis beskik;
  • ‘n Lid met bewese kennis rakende prestasiebestuur en - evaluasie;
  • Lede wat bewese kennis en ondervinding het om die Raad van die versekering te voorsien dat risiko’s genoegsaam bestuur word;
  • Lede wat oor bewese regskennis en ondervinding beskik; en
  • Lede wat oor bewese kennis en ondervinding rakende Inligtingtegnologie en Stelsels beskik.

 

 

Verantwoordelikhede van die Ouditkomitee

Belangstellende persone in bogemelde funksies en wat hoogs gekwalifiseer is daarvoor, word verwag om onder andere die volgende dienste te lewer: Die Raad, Munisipale Bestuurder en Bestuurspersoneel te adviseer aangaande die volgende aangeleenthede:

Interne oudit / Interne finansiële kontroles / Rekeningkundige beleid / Risikobestuur / Toeganklikheid, betroubaarheid en akkuraatheid van finansiële verslaggewing en inligting / Prestasiebestuur / Doelgerigte regering / Voldoening aan die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur, Wet Nr. 56 van 2003 / Voldoening aan die Wet op die Afdeling van Inkomste en enige ander toepaslike wetgewing / Regsaangeleenthede / Inligting Tegnologie Stelsels / Prestasie-evaluering / Enige ander sake wat deur die munisipaliteit na die komitee verwys word / Nagaan van die jaarlikse finansiële state / Verantwoording aan die Raad ten opsigte van enige aangeleenthede wat deur die Ouditeur-generaal geopper word / Hantering van enige ondersoeke in die finansiële sake van die munisipaliteit, soos die Raad mag versoek.

 

Kandidaatvereistes

Kandidate moet oor die volgende kwaliteite beskik: Onafhanklikheid Integriteit Bereidwilligheid om tyd en energie te besteeGoeie kommunikasievaardighede Analitiese beredeneringsvermoë Natuurlike weetgierigheid Objektiwiteit.

 

Indiening van Aansoeke

Slegs aansoeke wat teen nie later as 12:00 op 15 November 2019 ontvang is, sal oorweeg word.

Persone genooi om onderhoude by te woon vir keuring en aanstelling in die Ouditkomitee sal mettertyd gekontak word.  Aansoeke moet skriftelik gerig word en vergesel wees van 'n CV, bewys van kwalifikasies, en motiverende skrywe, gemerk:  "Ouditkomitee".  Voorkeur sal gegee word aan lede van voorheen benadeelde groepe.

 

Alle aansoeke moet gestuur word aan:  Die Munisipale Bestuurder, Munisipaliteit George, Posbus 19, George, 6530.
Navrae: Waarnemende Adjunk Direkteur: Interne Oudit – Me C Segon - 044 801 9469 – epos: csegon@george.gov.za

 

Kennisgewing nr: MM033/2019
Munisipale Bestuurder   

Last published 30 October 2019