Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 12 Aug 2019Title: CONTROLLED FIRES PLANNED DENNEOORD AND GARDEN ROUTE DAM NEXT TWO WEEKS Status: George Municipality Fire Department will be conducting controlled burns above Denneoord and around the Garden Route Dam as part of fuel reduction and veld fire management activities in August. Burns are weather and wind direction dependent, and therefor no specific dates are available.
Published: 07 Aug 2019Title: WATER UPDATE: 7 AUGUST 2019Status: Garden Route Dam Level: 72.31% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to raise the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
2
Home 2Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
13 July 2017

Garden Route dam heading for 45% - Stricter restrictions an higher tariffs to come

Caption: George Municipality water purification superintendent Melvin Koopman checks the water level of the Garden Route Dam on July 5 ahead of the weekly update. The physical measurement is fed into a scientific table to determine the dam level percentage.

 

If water usage patterns do not change, residents in the George area will soon be facing even stricter water restrictions, including 15-kilolitre per household per month limitations and higher tariffs for those using more than their monthly allocations.

George Municipal Manager Trevor Botha said the level of the Garden Route Dam, which serviced the greater George area, had been dropping at an average 1,7% per week in the five weeks (from 60.23% on May 31 to 51.63% on July 5, a total of 8.6%) since water restrictions were announced on June 1.

The municipality initiated restrictions in terms of its Drought Management Policy when the level of the Garden Route Dam dropped to below 60% on June 1, which included measures such as designated garden watering times with handheld hoses only, as well as the prohibition of watering sports fields, pressure cleaning surface areas and filling up swimming pools with municipal water. The latest dam level reading, which is published weekly on Wednesdays, was 51.63% on July 5.

Mr Botha said if usage trends and little rain persisted, the dam was expected to reach 45% in less than a month, around the first week in August, at which time Section 2C restrictions of the George Drought Management Policy would come into effect. Section 2B is currently in effect.

“Since restrictions were announced, the municipality has widely advertised and raised awareness regarding water restrictions, but has so far seen minimal reduction in water usage. We make an urgent appeal to all water users in the George area to use water sparingly and spread the news and urgency of the matter to everyone. The city’s water security is a very serious matter, as we have already witnessed in other places around our province and country. We want to avoid a crisis as well as financial implications to our ratepayers, but will have no choice but to enforce Section 2C restrictions if trends persist and the dam level drops to below 45%,” said Mr Botha.

In addition to existing water restrictions, the implications of Section 2C restrictions (when the Garden Route Dam level drops to below 45%) include:

·                    Households shall be limited to 15 kilolitres per month (flow reducing devices will be installed where limits are exceeded).

·                 Other users, businesses and entertainment industries must reduce consumption by 15% of their average use over the previous six months.

·                  Large industries must reduce consumption by 10% of their average use over the previous six months.

·                    Gardens may only be watered using water cans or buckets, any time of the day.

·                    Emergency tariffs will be implemented immediately and will have the following implications for households (see next page):

 

 

WATER USE PER MONTH HOUSEHOLDS PAY NOW HOUSEHOLDS PAY IF SECTION 2C IS IN PLACE
0-6 kilolitres Free Free
6-12 kilolitres R13,74 per kilolitre R13,74 per kilolitre
12-20 kilolitres R15,82 per kilolitre R17,86 per kilolitre
20-30 kilolitres R18,96 per kilolitre R27,69 per kilolitre
30-50 kilolitres R22,71 per kilolitre R48,44 per kilolitre
50 kilolitres or more R25,96 per kilolitre R96,88 per kilolitre
     
  • Emergency tariffs for other users (such as schools, old age homes etc) shall be 1.5 times more as per their specific published tariff as per the annual municipal tariffs list.

The CURRENT Section 2B water restrictions mean the following measures are immediately in place:

1.Mechanical irrigation of gardens is prohibited.

2.Gardens may only be watered using handheld hoses between 7pm and 9pm on specific days. 

Even-numbered households may only water on Mondays and Thursdays 7pm-9pm.

Uneven-numbered households may only water on Tuesdays and Fridays 7pm-9pm.

3.  The irrigation/watering of all sportsfields is prohibited, except for golf course greens, bowling greens and cricket pitches, daily between 7pm and 9pm.

4. Washing of vehicles with a garden hose, except by a commercial carwash, is prohibited.

5. Cleaning of any outside surfaces area using a water hose with municipal water is prohibited.

6.Filling up of swimming pools with municipal water is prohibited.

7.Where own water from a borehole or reservoir is used ‘OWN WATER’ signage must be displayed.

Please report water leaks, burst pipes and other water-related concerns to our Civil Engineering Department, at  044 801 9262 or after hours at 044 801 6300, as soon as you notice them.

Contraventions of water restrictions can be reported on 044 801 6350. Repeat offenders can expect to pay up to R4 000 per offence, depending on the offence, or land up in jail for up to six months if found guilty.

 

 

Intloko yoku: Intsumpa yococo lwamanzi kaMasipala waseGeorge uMelvin Koopman ukhangela umphakamo wamanzi edama iGarden Route Dam ngomhla wesi-5 kweyeKhala ngaphambi kohlaziyo lweveki. Umlinganiselo ngento ebambekayo uthunyelwa kwitheyibhuli yenzululwazi ukuze kumiswe ipersenti yomphakamo wedama.

 

IDAMA ELIBIZWA NGOKUBA YIGARDEN ROUTE DAM LIYA KUMA-45% - IZITHINTELO EZIQATHA KUNYE NEZINTLU ZAMAXABISO APHEZULU EZIZAYO

Xa indlela yenkqubo yosetyenziso lwamanzi  ingaguquki, abahlali kummandla waseGeorge  baza kujamelana kamsinya nezithintelo zamanzi eziqatha,  kuquka ne-15 lekilolitha ngekhaya, imilinganiselo ngenyanga kunye nezintlu zamaxabiso aphezulu kwabo basebenzisa ngaphezu kwezabelo zabo zenyanga.

 

uMphathi kaMasipala uTrevor Botha uthe umphakamo wedama elibizwa ngokuba yiGarden Route Dam, elinikezela ngenkonzo kummandla weGeorge needolophu ezikufuphi uyehla nge-avareji ye-1,7% ngeveki kwiiveki ezintlanu (ukususela kuma-60,23% ngomhla wama-31 ekaCanzibe ukuya kuma kuma-51,63% ngomhla wesi-5 kweyeKhala sisi-8,6% iyonke) kususela oko imiqathango yamanzi yaziswa ngomhla woku-1 kweyeSilimela.

 

uMasipala uqalise imiqathango ngokoMgaqo-nkqubo woLawulo lweMbalela ngexesha umphakamo wedama elibizwa ngokuba yiGarden Route Dam wehlile waba ngezantsi kwama-60% ngomhla woku-1 kweyeSilimela, eziquka amanyathelo anjengamaxesha onkcenkceshelo lwezitiya alathiweyo ngamathumbu okunkcenkceshela aphathwa ngesandla kuphela, kunye nokuthintelwa konkcenkceshelo  lwamabala emidlalo, iindawo zemigangatho ecocwa ngoxinzelelo kunye nokuzaliswa kwamachibi okuqubha ngamanzi kamasipala. Ufundo lomphakamo wedama lakutshanje, olupapashwa ngeveki ngooLwezithathu, ibingama- 51,63% ngomhla wesi-5 kweyeKhala.

 

uMnu. Botha uthe ukuba indlela yosetyenziso ayiguquki kwaye kuzingisa imvula encinci, idama bekulindeleke ukuba lifikelele kuma-45% ngaphamtsi kwenyanga, malunga neveki yokuqala kweyeThupha, apho ngelo xesha imiqathango yeCandelo le-2c  loMgaqo-nkqubo wokuLawulwa kweMbalela iya kusebenza. Icandelo le-2B liyasebenza ngoku.

 

‘Kususela oko imiqathango yazisiwe, umasipala wazise ngokubanzi kwaye unyuse ukuqonda malunga nemiqathango yamanzi, kodwa ukuza kuma ngoku ubone inguqu encinci kusetyenziso lwamanzi. Senza isicelo esingxamisekileyo kubo bonke abasebenzisi bamanzi kummandla waseGeorge sokuba basebenzise amanzi ngokuwonga kwaye basasaze iindaba kunye nokungxamiseka kwalo mcimbi kuye wonke umntu. Ukhuseleko lwamanzi esixeko lungumcimbi onzima kakhulu, njengoko sele sibonile kwezinye iindawo apha naphaya kwiphondo kunye naselizweni lethu. Sifuna ukuthintela imeko yonxunguphalo kunye nefuthe kwezemali kubahlawuli beerhafu bethu, kodwa asiyi kubanalo olunye ukhetho kodwa ukunyanzelisa imiqathango yeCandelo le-2C ukuba indlela yenkqubo yosetyenziso iyazingisa kwaye umphakamo wamanzi edama wehlela ngephantsi kwama-45%,’ utshilo uMnu. Botha.

 

Ukongeza kwimiqathango yamanzi ekhoyo, intsingiselo yemiqathango yeCandelo le-2C (xa umphakamo wedama iGarden Route Dam wehlele ngezantsi kwama-45%) iquka ukuba:

  • Amakhaya aya kulinganiselwa kwi-15 lekilolitha ngenyanga ( isixhobo soqukuqelo siya kufakelwa apho imilinganiselo kugqithiwe kuyo).
  • Abanye abasebenzisi, amashishini kunye namashishini okonwabisa kumele anciphise usetyenziso nge-15% le-avareji yosetyenziso lweenyanga ezintandathu ezingaphambili.
  • Amashishini amakhulu kumele anciphise usetyenziso lwawo nge-10%  le-avareji yosetyenziso lwawo lwenyanga ezintandathu ezingaphambili.
  • Izitiya zingankcenkceshelwa kuphela kusetyenziswa  inkonkxa yokunkcenkceshela okanye ithunga, ngalo naliphina ixesha lemini.
  • Izintlu zamaxabiso exesha lokuxakeka ziya kuphunyezwa kamsinya kwaye ziya kuba nala mafuthe alandelayo kumakhaya ( khangela kwiphepha elilandelayo):

 

USETYENZISO LWAMANZI NGENYANGA INTLAWULO YEKHAYA NGOKU INTLAWULO YEKHAYA UKUBA ICANDELO LE- 2C LIYASEBENZA
0-6   kilolitha Simahla Simahla
6-12 kilolitha R13,74 ngekilolitha R13,74 ngekilolitha
12-20 kilolitha R15,82 ngekilolitha R17,86 ngekilolitha
20-30 kilolitha R18,96 ngekilolitha R27,69 ngekilolitha
30-50 kilolitha R22,71 ngekilolitha R48,44 ngekilolitha
50 kilolitha okanye ngaphezulu R25,96 ngekilolitha R96,88 ngekilolitha
     
  • Izintlu zamaxabiso zabanye abasebenzisi (abafana nezikolo, amakhaya abantu abadala njl.) ziya kuphindaphindwa nge-1.5 ngaphezulu ngokwezintlu zamaxabiso ezithile zabo ezipapashiweyo ngokoluhlu lwamaxabiso kamasipala omnyaka)

 

Imiqathango yamanzi YANGOKU yeCandelo lesi-2B  ithetha ukuba la manyathelo alandelayo abekwe kwangoko:

1. Unkcenkceshelo lwezitiya oluzenzekelayo  aluvumelekanga.

2.  Izitiya zingankcenkceshelwa kusetyenziswa amathumbu aphathwa ngesandla kuphela phakathi kwentsimbi yesi-   7pm kunye neye – 9pm ngeentsuku ezithile.

Amakhaya  aneenombolo  ezingoonombini  angankcenkceshela ngeMivulo kunye nangooLwezine      kuphela

Amakhaya  aneenombolo eziyiminqakathi  angankcenkceshela ngooLwezibini kunye nangooLwezihlanu  kuphela.

3.  Unkcenkceshelo  lwawo onke amabala ezemidlalo aluvumelekanga, ngaphandle kwengca echetyiweyo yebala legalufa, ingca echetyiweyo yebala lebhola yomthi kunye neenkundla zomdlalo weqakamba, yonke imihla phakathi kweyesi-7pm kunye neye -9pm.

  4.  Ukuhlanjwa kweenqwelo ngethumbu lesitiya , ngaphandle kwamashishini okuhlamba iinqwelo, akuvumelekanga.

5. Ukucocwa kwayo nayiphina indawo yemigangatho yangaphandle kusetyenziswa ithumbu lamanzi ngamanzi kamasipala akuvumelekanga.

6. Ukuzaliswa kwamachibi okuqubha ngamanzi kamasipala akuvumelekanga.

7.  Apho amanzi akho avela  kumngxuma wesitsala-manzi okanye kwidama, umqondiso othi “AMANZI AM” kumele uxhonywe.

Nceda chaza ukuvuza kwamanzi, imibhobho egqabhukileyo kunye nezinye iinkxalabo ezinxulumene namanzi kwiSebe lethu  loBunjineli boLwakhiwo (Civil Engineering) kwa-044 801 9262 okanye emva kweeyure zomsebenzi kwa-044 8016300, kamsinya ukuqaphela.

Ulwaphulo lwemiqathango yamanzi  lungachazwa kwa-044 8016350. Aboni abaphindayo bangalindela ukuhlawula ukuya kuma kuma-R4 000 ngetyala, okanye baphelele entolongweni ukuya  kuma kwiinyanga ezintandathu ukuba bafunyaniswe  benetyala.

 

 

Last published 19 July 2017