Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 15 Jul 2020Title: GEORGE MUNICIPALITY WATER UPDATE: 15 JULY 2020 Status: GEORGE MUNICIPALITY WATER UPDATE: 15 JULY 2020; Dam level: 87.86%(down from 89.29%); Rainfall since 8 July 2020: 6mm; Demand/usage: 25,993 megalitres; SECTION 2B WATER RESTRICTIONS CURRENTLY APPLY IN GEORGE AND SURROUNDS
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
30 May 2020

George Municipality presents the Draft Budget and IDP 2020/21 – OPEN FOR PUBLIC COMMENT

George Municipality presents the Draft Budget and IDP 2020/21 – OPEN FOR PUBLIC COMMENT UNTIL 12 JUNE 2020

George Munisipaliteit stel voor die Konsep Begroting & GOP 2020/21 – OOP VIR PUBLIEKE KOMMENTAAR TOT 12 JUNIE 2020

 

 

Due to Covid-19 and lockdown measures, George Municipality  could not table
the draft Budget & IDP by the end of March 2020.

Weens Covid-19 en beperkingsmaatreëls kon George Munisipaliteit nie

die konsepbegroting en GOP teen die einde van Maart 2020 ter tafel lê nie.

 

 

On 28 May a Special e-Council Meeting enabled us to advertise the Draft Budget& IDP.

Op 28 Mei het 'n spesiale e-raadsvergadering ons in staat gestel om die konsepbegroting en GOP te adverteer.

 

The Draft Budget and IDP documentation is available on the George Municipal Website www.george.gov.za

Die konsepbegroting en GOP-dokumentasie is beskikbaar op die George Munisipale webwerf www.george.gov.za

 

In terms of Section 21A of the LG Municipal Systems Act, 2000 and Section 22 of LG MFMA Act, 2003, the Draft Budget and IDP are now available for inspection by all interested parties and comments are welcomed until 12 June 2020.

Ingevolge artikel 21A van die LG Municipal Act Act, 2000 en artikel 22 van LG MFMA Act, 2003, is die konsepbegroting en die GOP nou beskikbaar vir inspeksie deur alle belanghebbende partye en kommentaar word tot 12 Junie 2020 verwelkom.

 

Public Meetings and verbal representations are not possible during Covid-19 but please send us your comments before 12 June 2020.

Openbare vergaderings en mondelinge vertoë is nie moontlik tydens Covid-19 nie maar stuur asb u kommentaar voor 12 Junie 2020.

 

The documents can be accessed electronically on our website and links will be made available on our social media platforms including Facebook, Twitter and the Municipal App.

Die dokumente kan elektronies op ons webwerf verkry word en skakels sal op ons sosiale media-platforms, insluitend Facebook, Twitter en die Municipal App, beskikbaar gestel word.

 

http://www.george.gov.za/download_document/3262

http://www.george.gov.za/download_document/3261

 

 

Printed copies can be made available by special request to our admin staff.

Gedrukte kopieë kan op spesiale versoek beskikbaar gestel word duer ons adm

 

George Municipality strives to service all of our communities and we thank you for understanding and working together with the George Municipality to make our small city a success.

George Munisipaliteit streef daarna om al ons gemeenskappe te bedien en ons bedank u vir die begrip en samewerking met die George-munisipaliteit om ons klein stad 'n sukses te maak.

 

Our adminstrative staff are available to assist via email:

Ons administratiewe personeel is beskikbaar om via e-pos te help:

 

BUDGET OFFICE / BEGROTINGS KANTOOR

cejansenvanvuuren@george.gov.za

 

IDP OFFICE / GOP KANTOOR

rlefleur@george.gov.za

pasaaiman@george.gov.za

Last published 30 May 2020