Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 12 Jun 2019Title: Blanco library closed until next TuesdayStatus: Issued George Municipality, 12 June 2019 -The Blanco Library is closed unitl next week Tuesday due to urgent repairs. The municipality apologises for the inconvenience.
Published: 06 Jun 2019Title: George Municipality Water Update 5 June 2019Status: Garden Route Dam Level: 78.10% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to heighten the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
2
Home 2Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
15 November 2016

Go George Fine-Tunes CBD Route Refinements

Go George Fine-Tunes CBD  Route Refinements

The widely publicised refinement of the Pacaltsdorp bus routes coming into town was implemented on Sunday, 6 November 2016. GO GEORGE staff are deployed at the busiest transfer stops during peak times this week, to direct passengers to get off the bus at the right stop for their new transfer points.

“We have field monitors, surveyors and operational staff on the routes to assist passengers and assess demand, especially on the new 1A express route which was only implemented this week,” said James Robb, GO GEORGE Manager. “We value passengers’ feedback whenever we make system changes, and I can assure them that their comments are being assessed on a daily basis. It has already helped us tweak some detail which will improve their experience. We are giving specific attention to problem areas identified by passengers, and are monitoring routes constantly,” he said.

“With Route 60 not travelling to Syferfontein anymore, a new trip that departs at 06:30 every weekday morningat the Batallionstop, has now been added, for instance. This gives Syferfontein and Dellville Park passengers the opportunity to travel into town directly, without transferring to another bus. This route 61E, doing only one trip every morning, uses a midibus that can carry 40 sitting passengers, 38 standing and one wheelchair. It runs through Delville Park to Beach Road, and then into the CBD.”

At some bus stops, for example the Market stop in front of the Post Office, more bays have been constructed to accommodate the number of routes that will stop there from now on. Passengers are reminded, at such stops, to look out for the applicable stop to board their connecting bus. The name of the transfer route will be printed on the bus stop name board.

For passengers’ convenience and clarity, posters with the departure times of certain routes about which they feel uncertain, have been put up at the stops along these routes this week. In town, posters listing the routes one could transfer to at the busy transfer stops, have also been added.

Only the three main Pacaltsdorp routes into town, routes 1A New Dawn Park, 1B Harmony Park and 60 Rosedale have changed route as it comes to the CBD, now covering a wider area of the city centre. All other routes that Pacaltsdorp passengers might need to transfer to, still depart from the CBD according to their old schedules and routing, and intersect with the new routes.

For assistance with trip planning or any other bus-related information, please phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044.

On Tuesday, passengers had already caught on with the new routes and mentioned how convenient it was to be dropped off and picked up closer to work. MediClinic and Tuiniqua Old Age Home staff are particularly chuffed with the bus stopping almost at their doorstep. Here the bus from New Dawn Park can be seen at the newly built Cathedral A bus stop in front of the Arts Theatre, near MediClinic.

 

 

 

GO GEORGE ROND ROETEVERFYNINGS AF

Die wydgepubliseerdeverfyning van die Pacaltsdorp-busroetes in die middedorp is op Sondag, 6 November 2016 geïmplementeer. GO GEORGE-personeel is dié week tydensspitstye by die besigsteoorklimhaltesontplooiompassasierste lei om by die regtebushaltesafteklimvirhulnuweoorklimpunte.

“Ons het veldmonitors, waarnemers en operasionelepersoneel op die roetesompassasiers by testaan en behoefteteevalueer, veral op die nuwe 1A-blitsroete wathierdie week vir die eerstekeer loop,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. “Onswaardeerpassasiers se terugvoerwanneeronsstelselveranderingsaanbring, en kanhulleversekerdathulkommentaardaagliksgeëvalueer word.Dit het ons reeds gehelpomfynverstellingswathulervaringsalverbeter, temaak. Ons gee spesialeaandagaanprobleemgebiedewatdeurpassasiersuitgewys word, en moniteer die roeteskonstant,” sêhy.

“Met roete 60 watniemeerSyferfontein toe rynie, is ‘n nuweritwatelkeweeksoggendom 06:30 by die Batallion-bushaltevertrek, byvoorbeeldnoubygevoeg. Dit gee Syferfontein- en Dellville Park-passasiers die geleentheidomdirek in terydorp toe sonderom op ‘n ander bus oorteklim. Hierdieroete, wat net hierdieeenritelkeoggenddoen, gebruik ‘n midibuswat 40 sittende en 38 staandepassasiers, plus eenrolstoelkandra.DitrydeurDellville Park naBeachweg en danmiddedorp toe.

By sommigebushaltes, byvoorbeeld die Market-haltevoor die poskantoor, is meerstilhouplekkegebouom die aantalroeteswatvoortaandaargaan stop, teakkommodeer. Passasiers word herinnerom by sulkebushaltes op die uitkykteweesvir die toepaslikehalteviroorklim op ‘n aansluitingsroete. Die naam van die oorklimroetesal op die bushaltenaambordverskyn.

Virpassasiers se gerief en duidelikheid is plakkate met die vertrektye van roeteswaaroorhulleonsekervoel, vandeesweek by die bushaltes op hierdieroetesaangebring. In die middedorp is plakkate met ‘n lys van die roeteswaaropoorgeklimkan word by die besigeoorklimbushaltesbygevoeg.

Slegs die driehoofroetesuitPacaltsdorpmiddedorp toe, roetes 1A New Dawn Park, 1B Harmony Park en 60 Rosedale, het van roeteveranderwanneerdit in die dorpkom en deknou ‘n wyergebied van die middedorp. AlleanderroeteswaaropPacaltsdorp-passasierskanoorklim, vertrek steeds volgenshulouskedulesen roetesvanuitCradockstraat en kruis met die nuweroetes.

Skakelgerus die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044 virhulp met ritbeplanning of enigeanderbusverwanteinligting.

Teen Dinsdag het passasiers die nuweroetesgesnap en getuig hoe gerieflikdit is omnaderaan die werk op- en afgelaaite word. Personeelwat by MediClinic en die Tuiniqua-ouetehuiswerk, was veralbaie in hulskik met die bussewatomtrent by hulvoordeur stop. Hierlaai die bus vanaf New Dawn Park passasiersaf by die Cathedral A-bushaltevoor die Arts Theatre, 'n klipgooi van MediClinicaf.

 

 

 

 

 

Last published 15 November 2016