Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 06 Jun 2019Title: George Municipality Water Update 5 June 2019Status: Garden Route Dam Level: 78.10% Please note the dam level is currently being managed to facilitate construction to heighten the spillway of the Garden Route Dam. Once completed, the heightened dam wall will increase its storage capacity by 25%. Construction is expected to be completed next year.
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
03 May 2016

GO GEORGE-tariewe

Openbare deelname-proses onderweg

Die konseptariefverhogings vir George ten opsigte van eiendomstariewe en ander dienstefooie is op 30 Maart 2016 ter tafel gelê in die stadsraad om die 2016/2017-begroting te balanseer. 

Die GO GEORGE-kaartjieprys vorm deel van hierdie standaard openbare deelname-proses rakende munisipale tariefverhogings. GO GEORGE het ‘n ‘n tariefverhoging van 50c per kaartjie voorgestel, vir implementering vroeg in 2017.

Die 50c-verhoging is voorgestel vir kaartjies wat van die bus af by verkoopspunte gekoop word om passasiers aan te moedig om hul kaartjies te koop voordat hulle op die bus klim, en sodoende die opklimproses te bespoedig sodat die stelsel op skedule kan bly. Om hierdie praktyk te versterk, is ‘n verdere R1.00-verhoging vir kaartjies wat eers op die bus gekoop word, voorgestel, sodat ‘n voorafgekoopte kaartjie R9.00 sal kos, en een wat op die bus gekoop word, R10.00.

Om dit makliker te maak vir passasiers om kaartjies vooraf te koop, word kaartjiekiosks binnekort in Cradockstraat en ander uitgesoekte posisies opgerig om in te skakel by die groeiende aantal besighede wat reeds as verkoopspunte dien.

Die voorgestelde verhoging vir die multiritkaartjie wat geldig is vir 10 ritte, is R10, wat ‘n verhoging van R1 per rit beteken en dat 10 ritte R85 sal kos teenoor die huidige R75.

Hierdie voorgestelde tariefverhogings is slegs aanbevelings en vorm deel van die munisipale openbare deelname-proses waardeur alle lede van die gemeenskap deur die George-stadsraad genooi word om kommentaar of insette te lewer voor of op 6 Mei 2016. Alle kommentaar gaan dan terug na die Stadsraad wat dit in berekening sal bring wanneer hulle finale besluit oor tariefverhogings geneem word.

Kommentaar kan per e-pos gestuur word aan die begrotingskantoor by en/of  geskrewe kommentaar kan gestuur word na Die Munisipale Bestuurder, 2016/2017 IDP/Begroting, Posbus 19, George, 6530 of faks dit na 044 801 9175.

Totdat ‘n formele aankondiging gemaak word, bly die kaartjieprys vir GO GO GEORGE R8,50 vir ‘n enkelkaartjie en R75 vir ‘n multiritkaartjie (10 ritte).

 

Public Participation process underway for GO GEORGE tariff

On 30 March 2016 the draft tariff increases for George were tabled in Council in respect of property rates and other services charges in order to balance the 2016/2017 Budget. 

The GO GEORGE ticket price forms a  part of this standard public participation process regarding municipal tariff increases. GO GEORGE has proposed to Council a tariff increase of 50c per ticket for implementation early in 2017.

The 50c increase was proposed for tickets bought off-bus at vendors, to encourage passengers to buy their tickets before boarding a bus, so as to save boarding time and enable the system to stay on schedule. To reinforce this practice, a further R1.00 increase was proposed for tickets bought on the bus, so that an off-bus ticket will cost R9.00, and one bought on the bus, R10.00.

To make it easier for passengers to buy tickets before boarding the bus, ticket kiosks will shortly be installed in Cradock Street and selected positions, joining the growing number of businesses that already serve as selling points.

The proposed increase for the multi-journey ticket which is valid for 10 trips, is R10, in other words, an increase of R1 per ticket, meaning that 10 trips will cost R85 instead of the current R75.

These proposed tariff increases are only recommendations and form part of the municipal public participation process whereby the Council of George Municipality invites all members of the community to comment or submit inputs in writing regarding the Draft IDP and Budget before or on 6 May 2016.  All comments received then go back to Council who will take the comments into consideration before making their final decision about tariff increases.

Comments can be emailed to the Budget office on and/or written comments can be sent to The Municipal Manager, 2016/2017 IDP/Budget, PO Box 19, George, 6530 or faxed to Fax 044 801 9175

Until such time as a formal announcement is made, the ticket prices for GO GEORGE remain R8,50 for off-bus as well as on-board and R75,00 for a multi-journey ticket (10 trips).

Last published 13 May 2016