Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Home Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
17 June 2020

Land Use Application - Restant Erf 464: (Garden Route Dam Development)

Land Use Application - Restant Erf 464: (Garden Route Dam Development

Herewith notice of a Land Use Application submitted to the George Municipality in regards to Restant Erf 464 George

Click on the link below for related documentation. Inquiries: (http://www.george.gov.za/resource…/general-documentsnotices…

Street address and neighbourhood of the applicable property: The Remainder of Erf 464 George (Garden Route Dam Development)

Enquiries: Administrative Officer: Primrose Nako +27 (0)44 801 9416, pnako@george.gov.za Applicant: Rudolf Schröder, 044 805 5400 / 0833906963, rudolf.schroder@aurecongroup.com

DESCRIPTION OF LAND USE APPLICATION:
Application on the Remainder of Erf 464, George (Garden Route Dam Development) in order to establish suitable rights for the purposes of a university/research institute/academy:
Rezoning in terms of Section 15(2)(a) of the George Municipality Land Use Planning By-Law, 2015, for the rezoning of the Remainder of Erf 464, George, from “Undetermined use zone” to a “Subdivisional area”.
Departure in terms of Section 15(2)(b) of the George Municipality Land Use Planning By-Law, 2015 for the relaxation of parking requirements of “Business Premises” from 6 bays per 100m2 GLA to 4 bays per 100m2 GLA; and by reducing the standard FAR of “Business Premises” from 3.0 to 1.0
Consent Use in terms of Section 15(2)(o) of the George Municipality Land Use Planning By-Law, 2015, for consent use for the following land uses: Conference Facility; Boarding Houses; and Convenience shops on certain erven in the proposed development as more fully described in the application.
Subdivision, in terms of Section 15(2)(d) of the George Municipality Land Use Planning By-Law, 2015 in accordance with the Subdivision plan, in order to give effect to the approved Subdivisional zoning.

Hiermee kennisgewing van ‘n grondgebruiks beplannings aansoek ingedien by die George Munisipaliteit op die Restant van Erf 464 George:

‘n link na die plek op die website waar dit gelaai is. http://www.george.gov.za/resource…/general-documentsnotices…

‘n straatadres en woonbuurt vir die toepaslike erf. Restant Erf 464 George (Tuin Roete Dam Ontwikkeling)

Navrae: Administratiewe Beampte: Primrose Nako +27 (0)44 801 9416, pnako@george.gov.za Applikant: Rudolf Schröder, 044 805 5400 / 0833906963, rudolf.schroder@aurecongroup.com

BESKRYWING VAN AANSOEK:
Aansoek op die Restant van Erf 464, George (Tuin Roete Dam Ontwikkeling), om die toepaslike ontwikkelings regte te vestig vir die doel van ‘n universiteit/navorsings instituut of akademie:
Hersonering ingevolge artikel 15(2)(a) van die George Munisipaliteit: Grondgebruikbeplanningsverordening (2015) vir die hersonering van die Restant van Erf 464, George vanaf “Onbepaald” na “Onderverdelings area”.
Afwykings ingevolge artikel 15(2)(b) van die George Munisipaliteit: Grondgebruikbeplanningsverordening
(2015) vir die verslapping van parkeervereistes van besigheids perseel vanaf 6 parkeer plekker per 100m2 BVO na 4 parkeerplekke per 100m2 BVO asook die verlaging van die standaard VRV van besigheids persele vanaf 3.0 na 1.0
Toestemmingsgebruik ingevolge artikel 15(2)(o) van die George Munisipaliteit: Grondgebruikbeplanningsverordening (2015) vir die toestemming vir die volgende grondgebruike: konferensie fasiliteite, losies huise, en Geriefswinkels op spesifieke erwe in die voorgestelde ontwikkeling soos uiteengesit in die aansoek.
Onderverdeling ingevolge artikel 15(2)(d) van die George Munisipaliteit: Grondgebruikbeplanningsverordening (2015) in ooreenstemming met die onderverdelings plan, ten einde uitvoering te gee aan die goedgekeurde sonering.

Last published 17 June 2020