Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 09 Jul 2020Title: WATER UPDATE: 9 JULY 2020Status: Dam level: 89.29% (down from 90.99%) Rainfall since 2 July: 0.5mm Demand/usage: 26,042 megalitres Section 2B restrictions apply, details on FB, App and website.
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
04 February 2020

Notice: George Municipality invites comments or inputs on the Annual Report

George Mun Logo_High ResolutionGEORGE MUNICIPALITY

NOTICE DPDO18/2020

ANNUAL REPORT – 2018/2019

PUBLIC NOTICE: INVITATION TO SUBMIT COMMENTS OR INPUTS

Pursuant to Section 127(5) of the Local Government: Municipal Finance Management Act 56 of 2003 and Section 21A of the Local Government: Municipal Systems Act 32 of 2000, the George Municipality invites local communities to submit written comments or representations in connection with its Annual Report for the period 1 July 2018 – 30 June 2019. 

Copies of the Annual Report will be available on the George Municipality’s website www.george.gov.za from Thursday, 6 February 2020 and at municipal buildings as specified below:

  • Office of the Acting Manager: IDP, PMS & Public Participation, 3rd Floor, Municipal Offices, 71 York Street, George.
  • All Municipal Libraries and Area Offices during normal office hours (7:45-16:30).

Any person who cannot write may visit the Office of the Acting Manager: IDP, PMS & Public Participation as stated above, and receive assistance in compiling his/her comments or representations.

Any comments or representations must be submitted in writing to the Office of the Municipal Manager, PO Box 19, George, 6530 or via email: rlefleur@george.gov.za / ttwani@george.gov.za by no later than Friday, 6 March 2020.

The activities that will be undertaken by the George Municipality as well as its Municipal Public Accounts Committee (MPAC) in considering and evaluating the content of the 2018/2019 Annual Report can be summarised as follows:

Activity Legislation Responsibility Timeframe
Council Meeting: Executive Mayor tabled the Annual Report in Council Section 127(2) of the Local Government: Municipal Finance Management Act 56 of 2003 (MFMA) Executive Mayor 30 January 2020
Annual Report submitted to AG, Provincial Treasury, Provincial Department of Local Government Section 127(5) of the MFMA Municipal Manager 5 February 2020
Annual Report made public for comments Section 127(5) of the MFMA and Section 21 A of the Local Government: Municipal Systems Act 32 of 2000) MSA Municipal Manager 6 February- 6 March 2020
MPAC Sessions: MPAC interacts with MM, Directors, Portfolio Chairpersons and a member of the Audit Committee on aspects of the Annual Report Section 129 of the MFMA MPAC, MM, Directors & Portfolio Chairpersons 10-11 February 2020
MPAC Sessions: MPAC interacts with MM, Directors, Portfolio Chairpersons and Ward Committees on aspects of the Annual Report Section 130 of the MFMA MPAC, MM, Directors & Portfolio Chairpersons 12 February 2020
Discussion, compilation and finalisation of the Oversight Report Section 129 of the MFMA MPAC 4 March 2020
Council Meeting: Council adopts Oversight Report on the 2018/2019 Annual Report Section 129 (1) of the MFMA Council March 2020

 

Oversight Report submitted to Provincial Legislature, AG, Provincial Treasury, Provincial Department of Local Government Section 129 (2) & 132 of the MFMA Municipal Manager (IDP Office) March/April 2020
Oversight Report made public (including website) Section 129 (3) of the MFMA Municipal Manager (IDP Office) March/April 2020

 

Further enquiries can be directed to the Acting Manager: IDP, PMS & Public Participation Ms R Le Fleur - Tel: 044 801 9075 or rlefleur@george.gov.za / Senior PMS Coordinator Ms T Twani – Tel: 044 801 9471 or ttwani@george.gov.za

 

T BOTHA

MUNICIPAL MANAGER

 

 

George Mun Logo_High Resolution                                                                                                      GEORGE MUNISIPALITEIT

KENNISGEWING DPDO18/20

JAARVERSLAG – 2018/2019

OPENBARE KENNISGEWING: UITNODIGING VIR KOMMENTAAR OF INSETTE

 

Ingevolge Artikel 127 (5) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) en Artikel 21A van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels (Wet 32 van 2000), nooi die George Munisipaliteit plaaslike gemeenskappe uit om geskrewe kommentaar of vertoë op die jaarverslag, vir die tydperk vanaf 1 Julie 2018- 30 Junie 2019, in te dien.

Die jaarverslag kan besigtig word op die George Munisipaliteit se webwerf   www.george.gov.za vanaf Vrydag, 6 Februarie 2020. ‘n Afskrif van die jaarverslag lê ook ter insae, gedurende normale kantoor-ure (7:45 -16:30), by die munisipale geboue soos onder gespesifiseer:

  • Kantoor van die Waarnemende Bestuurder: GOP, PBS & Publieke Deelname, 3de Vloer, Munisipale Kantore, Yorkstraat 71, George.
  •  Alle Munisipale Biblioteke en Area Kantore.

Enige persoon wat nie kan skryf nie, kan die kantoor van die Bestuurder: GOP, PBS & Publieke Deelname, soos hierbo vermeld, besoek vir hulp in die samestelling van sy / haar kommentaar of vertoë.

Enige kommentaar of vertoë moet skriftelik ingedien word by die Kantoor van die Munisipale Bestuurder, Posbus 19, George, 6530 of per e-pos: rlefleur@george.gov.za/ ttwani@george.gov.za  nie later as Vrydag , 6 Maart 2020.

Die aktiwiteite wat deur die George Munisipaliteit sowel as die Munisipale Publieke Rekeninge Komitee (MPRK) onderneem sal word om die inhoud van die jaarverslag 2018/2019 te oorweeg en te evalueer, kan soos volg opgesom word:

Aktiwiteit Wetgewing Verantwoordelikheid Tydraam
Raadsvergadering: Uitvoerende Burgemeester lê die Jaarverlsag voor aan die Raad. Artikel 127(2) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) (WMFB) Uitvoerende Burgemeester 30 Januarie 2020
Jaarverslag word ingedien by die Ouditeur-Generaal, Provinsiale Tesourie, Provinsiale Departement van Plaaslike Regering. Artikel 127(5) van die WMFB Munisipale Bestuurder 5 Februarie 2020
Jaarverslag word beskikbaar gestel vir publieke kommentaar Artikel 127(5) van die WMFB en Artikel 21 A van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels (Wet 32 van 2000) WMS Munisipale Bestuurder 6 Februarie- 6 Maart 2020

 

 

MPKR-Sessie: MPAC interaksie met MM, Direkteure, Portefeulje voorsitters en ‘n lid van die Oudit komitee oor aspekte van die jaarverslag Artikel 129 van die WMFB MPKR MM, Direkteure & Portefeulje Voorsitters 10-11 Februarie 2020
MPKR Sessie: MPAC interaksie met MM, Direkteure, Portefeulje voorsitters en Wykskomiteelede oor aspekte van die jaarverslag Artikel 130 van die WMFB MPKR, MM, Direkteure & Portefeulje Voorsitters 12 Februarie 2020
Samestelling van die Oorsigverslag begin Artikel 129 van die WMFB MPKR 4 Maart 2020
Raadsvergadering: Raad aanvaar Oorsigverslag Artikel 129 (1) van die WMFB Raad Maart 2020
Oorsigverslag word voorgelê aan Provinsiale Wetgewer, OG, Provinsiale Departement van Plaaslike Regering Artikel 129 (2) & 132 van die WMFB Munisipale Bestuurder (GOP Kantoor) Maart/April 2020
Oorsigverslag word beskikbaar gestel (insluitend webwerf) Artikel 129 (3) van die WMFB Munisipale Bestuurder (GOP Kantoor) Maart/April 2020

Verdere navrae kan gerig word aan die Waarnemende Bestuurder: GOP, PBS en Openbare Deelname Me R Le Fleur  – Tel 044 801 9075 / Senior PBS Koordineërder  Me T Twani – Tel 044 801 9471

 

T BOTHA

MUNISIPALE BESTUURDER

 

George Mun Logo_High ResolutionUMASIPALA WASEGEORGE

ISAZISO DPDO18/2020

INGXELO YONYAKA – 2018/2019

ISAZISO SIKAWONKE-WONKE: ISIMEMO SOKUNGENISA IZIMVO

Ngokungqinelana neCandelo le- 127(5) likaRhulumente weKhaya: uMthetho wokuLawulwa kweMali kaMasipala (No: 56 wama-2003) kunye neCandelo lama-21A likaRhulumente weKhaya: uMthetho weeNkqubo zikaMasipala (No: 32 wama- 2000), uMasipala waseGeorge umema uluNtu lwasekhaya ukuba lungenise izimvo ezibhaliweyo okanye umelo malunga neNgxelo yoNyaka yesigaba sexesha lomhla woku- 1 eyeKhala 2018 – 30 eyeSilimela 2019. 

Iikopi zeNgxelo yoNyaka zingabonwa kwiwebhusayithi kaMasipala waseGeorge engu- www.george.org.za.  ukususela ngoLwesihlanu, 6 eyoMdumba 2020 kunye nakwizakhiwo zikamasipala njengoko zibaluliwe ngezantsi:

* Kwi-Ofisi yeBambela Mphathi: IDP & PMS & noThatho- nxaxheba lukaWonke-wonke, Umgangatho weSithathu, Ii-ofisi zikaMasipala, York Street, eGeorge

* Kuwo onke Amathala eeNcwadi kaMasipala ngeeyure zomsebenzi eziqhelekileyo (7:45-16:30).

Nawuphina umntu ongakwaziyo ukubhala angandwendwela i-Ofisi yeBambela Mphathi: IDP, PMS & noThatho -Nxaxheba lukaWonke-wonke njengoko kuchaziwe ngentla, kwaye afumane uncedo ekuqokelelweni kubhalwe phantsi izimvo okanye umelo lwakhe.

Naziphina izimvo okanye umelo kumele zingeniswe ngokubhaliweyo kwi-Ofisi yoMphathi kaMasipala, PO Box 19, George, 6530 okanye nge-imeyili: rlefleur@george.gov.za /ttwani@george.gov.za  kungadlulanga uLwesihlanu, 06 eyoKwindla 2020.

Imisebenzi eya kwenziwa nguMasipala waseGeorge kunye neKomiti kaMasipala eyoNgamela Indlela ekusetyenziswa ngayo Imithombo kaMasipala (MPAC) ekuqwalaseleni nasekuvavanyeni iziqulatho zeNgxelo yoNyaka wama-2018/2019 ingashwankathelwa ngolu hlobo:

Activity Legislation Responsibility Timeframe
Intlanganiso Yebhunga: uSodolophu oLawulayo wandlala Ingxelo Yonyaka kwiBhunga Icandelo le-127(2) likaRhulumente weKhaya: Umthetho wokuLawulwa kaweMali kaMaspala wam56 ka-2003 (MFMA USodolophu oLawualayo 30 eyoMqungu 2020
Ingxelo yoNyaka ingeniswa ku AG-, ULawulo-mali lwePhondo, Isebe lePhondo likaRhulument weKhaya Icandelo le- 127(5) leMFMA Umaphathi Masipala (MM) 5 EyoMdumba 2020
Ingxelo Nyaka yaziswa kuLuntu malunga nezimvo Icandelo le- 127(5) leMFMA kunye neCandelo lama-21A likaRhulumente weKHaya: uMthetho weeNkqubo zikaMasipala wama 32 ka-2000 (MSA) MM 6 EyoMdumba – 6 EyoKwindla 2020
Intlanganiso yeMPAC: iMPAC isebenzisana kunye noMM, Abaphathi bamaCandelo, ooSihlalo beziKhundla kunye namalungu eekomiti ngemiba ekwiNgxelo yoNyaka Icandelo le- 129 of the MFMA MPAC, MM, Abaphathi bamaCandelo & nooSihlao beZikhundla 10-11 EyoMdumba 2020
Intlanganiso yeMPAC iMPAC isebenzisana kunye noMM, Amalungu eeKomiti zokuhlala ooSihlalo beziKhundla kunye namalungu eekomiti ngemiba ekwiNgxelo yoNyaka Icandelo 130 leMFMA MPAC, MM, Abaphathi bamaCandelo, nooSihlao beZikhundla 12 EyoMdumba 2020
Ukuqokelelwa kubhalwe phantsi kweNgxelo yokoNgamela kuyaqalisa Icandelo le- 127(5) leMFMA MPAC 4 EyoKwindla 2020
Intlanganiso yeBhunga: Ibhunga lamkela Ingxelo yokoNgamela Icandelo le-129 (1) leMFMA Ibhunga EyoKwindla 2020
Ingxelo yokoNgamela ingeniswa kwiNdlu yoWiso mthetho yePhondio, AG, Ulawulo lweMali lwePhondo likaRhulumente weKhaya Icandelo le- 129 (2) &  nele -132 leMFMA MM (IDP Office) EyoKwindla/kuTshazimpumzi 2020
Ingxelo yokoNgamela ibekwa esidlangalaleni (kunye nakwiwebhusayith) Icandelo le-129 (3) leMFMA MM (IDP Office) EyoKwindla/kuTshazimpumzi 2020

T BOTHA

UMPHATHI KAMASIPALA

Last published 04 February 2020