Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PUBLIC NOTICE: Approval of the draft IDP/PMS and budget time-schedule

This event has ended

 GEORGE MUNICIPALITY

PUBLIC NOTICE: APPROVAL OF THE DRAFT IDP/PMS AND BUDGET TIME-SCHEDULE

 

On 28 July 2022, council noted the draft Time-Schedule for final approval in August 2022.

The IDP and Budget Time Schedule is compiled in accordance with Section 29 of the Municipal System Act to provide the public with the needed notice to participate in the processes.

The Time Schedule seeks to outline a process specifying the timeframes for the different planning steps and to outline appropriate mechanisms, processes and procedures for consultation and participation of local communities, organs of state and other role-players in the IDP and Budget process.

 

 

Op 28 Julie 2022 het die raad kennis geneem van die konsep tydskedule vir finale goedkeuring in Augustus 2022.

Die GOP en Begroting Tydskedule word in ooreenstemming met Artikel 29 van die Munisipale Stelselwet saamgestel om die publiek van die nodige kennisgewing te voorsien om aan die prosesse deel te neem.

Die Tydskedule poog om ‘n proses te skets wat die tydraamwerke vir die verskillende beplanningstappe te spesifiseer en om toepaslike meganismes, prosesse en prosedures vir konsultasie en deelname van plaaslike gemeenskappe, staatsorganisasies en ander rolspelers in die GOP en Begrotingsproses te skets.

 

 

 

Any comments may be directed to the Deputy Director’s office via email before 19 August 2022. Email: Kosie Haarhoff @ khaarhoff@george.gov.za or call: 044 801 9025

 

Enige kommentaar kan per e-pos aan die Adjunk direkteur se kantoor gerig word voor 19 Augustus 2022. E-pos: Kosie Haarhoff @ khaarhoff@george.gov.za of skakel: 044 801 9025

 

M GRATZ

MUNICIPAL MANAGER