Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Permanent Closure of Victoria Street Entry Gate to George Municipality Main Building

Municipal Gate at the Victoria Street entrance

Permanent Closure of Victoria Street Entry Gate to George Municipality Main Building

The public is hereby informed that, following continued concerns regarding reckless driving by motorists accessing the Municipal Gate at the Victoria Street entrance and to ensure the safety of pedestrians and employees, a decision has been made to permanently close the Victoria Street entrance to the George Municipality Main Building.

The Victoria Street entry gate to the George Municipality Main Building will be permanently closed, effective 1 August 2024

This action has been taken to address the issue of reckless driving in the parking area.

**
Permanente sluiting van Victoriastraat-toegangshek na George-munisipaliteit se hoofgebou

Die publiek word hiermee ingelig dat, na aanleiding van voortgesette kommer oor roekelose bestuur deur motoriste wat toegang tot die Munisipale Hek by die Victoriastraat-ingang verkry en om die veiligheid van voetgangers en werknemers te verseker, ‘n besluit geneem is om die Victoriastraat-ingang na die George Munisipaliteit permanent te sluit. Hoofgebou.

Die Victoriastraat-toegangshek na die George-munisipaliteit se hoofgebou sal permanent gesluit wees, effektief 1 Augustus 2024

Hierdie aksie is geneem om die kwessie van roekelose bestuur in die parkeerarea aan te spreek.

*
Ukuvalwa ngokusisiGxina kweSango lokuNgena eVictoria Street kwiSakhiwo esiKhulu sikaMasipala waseGeorge

UluNtu luyaziswa ukuba, kulandela inkxalabo eqhubekayo malunga nokuqhuba ngokungakhathali kwabaqhubi abangena kwiSango likaMasipala kwisango eliseVictoria Street nokuqinisekisa ukhuseleko lwabahambi ngeenyawo nabasebenzi isigqibo sithathiwe sokuvala ngokusisigxina isango laseVictoria Street eliya kwiSakhiwo esiKhulu sikaMasipala waseGeorge.

Isango lokungena laseVictoria eliya kwiSakhiwo esiKhulu sikaMasipala waseGeorge liya kuvalwa ngokusisigxina, ukususela ngomhla woku-1 kweyeThupha 2024

Eli nyathelo lithatyathwe ukuze kukhawulelwane nomba wokuqhuba ngokungenankathalo kwindawo yokumisa iimoto.