Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE refines mobile schedule for Smart Card users

GO GEORGE refines mobile schedule for Smart Card users
Issued 13 Oct 2020

GO GEORGE has announced refinements to their current Smart Card mobile vehicle schedule to benefit passengers who are not within easy reach of fixed top-up facilities.
The Smart Card is currently the only means of payment for trips since the adoption of a no-cash policy in June this year as one of the bus service’s Covid-19 precautions. Passengers can top up their cards with trips at any of the fixed Smart Card kiosks or businesses/individuals registered as top-up vendors, or at one of the two Smart Card vehicles that travel and park around town on a fixed weekly schedule.
According to James Robb, GO GEORGE Manager, the uneven distribution of vendors in the various areas of town has prompted the revision of the mobile vehicle schedule. “We are currently engaged in a vendor recruitment campaign to address the needs of passengers in all areas but in the meantime, we have assessed the sales figures of all mobile locations and balancing that with areas with a low vendor footprint, we have come up with a schedule that we trust will serve passengers better.”
The new schedule will be implemented on Wednesday 21 October 2020.
Robb says passengers frequently ask when and whether the service will be returning to the option of cash as alternative to using the Smart Card. “Research results released just this week, indicate that the virus can survive for as long as 28 days on hard surfaces such as glass and metal as well as paper bank notes. It was previously thought that the survival period was much shorter. Therefore, we would much rather make plans to take the top-up service to our passengers than risking their health as well as that of our bus drivers who would have to handle the cash.”
The GO GEORGE communication champions will be distributing flyers with the new schedule from Wednesday 14 October. The flyers will also be available at all Smart Card kiosks and mobile vehicles, as well as the info kiosk at the Transport Hub. Passengers can also visit the GO GEORGE Facebook page for the mobile schedule and the latest bus-related news, the website www.gogeorge.org.za, write an email to info@gogeorge.org.za, or phone the Call Centre on 0800 044 044 to enquire about their closest mobile spot.

CAPTION:
The Smart Card mobile vehicles are clearly branded and cannot be missed where they park for about three hours at a time to render service to passengers who do not have close access to other top-up points. The vehicles also sell Smart Cards.

GO GEORGE verfyn mobiele skedule vir Slimkaartgebruikers
Uitgereik 13 Okt 2020

GO GEORGE het verfynings aan hul huidige skedule vir mobiele Slimkaartvoertuie aangekondig om passasiers wat nie binne maklike bereik van vaste herlaaifasiliteite is nie, te akkommodeer.
Die Slimkaart is tans die enigste manier van betaling vir ritte sedert die aanvaarding van ‘n geen-kontantbeleid in Junie vanjaar as een van die busdiens se Covid-19-voorsorgmaatreëls. Passasiers kan hul kaarte met ritte herlaai by enige van die vaste Slimkaartkiosks of besighede / individue wat as herlaaipunte geregistreer is, of by een van die twee Slimkaartvoertuie wat deur die dorp rondbeweeg en parkeer volgens ‘n vaste weeklikse skedule.
Volgens James Robb, GO GEORGE-bestuurder, het die oneweredige verspreiding van herlaaipunte in die verskillende gebiede van die dorp die hersiening van die mobiele skedule genoodsaak. “Ons is tans besig met ‘n werwingsveldtog vir mense en sakeondernemings wat as herlaaipunte kan registreer, juis om die behoeftes van passasiers in alle gebiede aan te spreek. Intussen het ons die verkoopsyfers van alle mobiele parkeerplekke ontleed en opgeweeg teen gebiede met ‘n lae voetspoor van herlaaipunte, en ‘n nuwe skedule opgestel waarby ons werklik vertrou ons passasiers sal baat vind.”
Die nuwe skedule sal op Woensdag 21 Oktober 2020 geïmplementeer word.
Robb sê passasiers vra gereeld wanneer en of die diens sal terugkeer na die opsie van kontant as alternatief vir die gebruik van die Slimkaart. “Navorsingsresultate wat vandeesweek vrygestel is, dui aan dat die virus vir so lank as 28 dae op harde oppervlakke soos glas en metaal asook papierbanknote kan oorleef. Daar is voorheen gemeen dat die oorlewingstydperk baie korter is. Daarom sal ons eerder planne maak om die herlaaidiens na ons passasiers toe te neem as om hul gesondheid sowel as dié van ons busbestuurders wat die kontant sal moet hanteer, te waag.”
Die GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes sal vanaf Woensdag 14 Oktober pamflette met die nuwe skedule versprei. Die pamflette sal ook by alle Slimkaartkiosks en -mobiele voertuie beskikbaar wees, asook die inligtingskiosk by die Vervoerkern (Transport Hub). Passasiers kan ook die GO GEORGE Facebook-blad besoek vir die mobiele skedule en die nuutste busverwante nuus, na die webwerf www.gogeorge.org.za gaan, ‘n e-pos skryf aan info@gogeorge.org.za, of die inbelsentrum by 0800 044 044 skakel om navraag te doen oor hul naaste mobiele dienspunt.

ONDERSKRIF:
Die Slimkaartvoertuie is duidelik gebrandmerk en kan nie misgekyk word waar hulle vir omtrent drie ure op ‘n slag parkeer om diens te lewer aan passasiers wat nie nabye toegang tot ander herlaaipunte het nie. Die voertuie verkoop ook Slimkaarte.