Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE survey to measure economic impact of bus service

An independent study under the joint auspices of the Western Cape Government Department of Transport and Public Works and the Municipality of George will be launched next week, aiming to determine and measure the overall economic impact of the implementation of the GO GEORGE bus service in George.

The 2021 George Integrated Public Transport Network (GIPTN) Macro-, Transport- and Socio-Economic Study (MTSES) will be carried out from October 2021 until May 2022 in George.

Macro-, transport- and socio-economic impact measured
The overall impact will be measured in three main areas, namely macro-economic, transport-economic and socio-economic impact. Several surveys will be carried out over a two-month period, starting on 18 October 2021 and ending towards middle December 2021.

George residents will be approached for feedback by means of the following four surveys:
• Passenger travel surveys, which will be carried out at GO GEORGE bus stops across the route network;
• Household surveys, which will be carried out door-to-door at individual households across various suburbs in George, Wilderness and surrounding areas;
• Business surveys (e.g. general businesses, GIPTN service providers as well as businesses at transfer locations around the greater CBD) which will be carried out primarily through telephonic and personal interviews;
• Special Interest Group surveys (e.g. users with special needs and specific-interest groups), to be carried out primarily through telephonic and personal interviews as well as distribution of electronic questionnaires.

Surveyors easy to identify
Surveyors will be wearing GO GEORGE-branded identification cards showing the person’s photo and ID number. An appeal is made to the George community to take five minutes out when they are approached and to assist with the valuable feedback only obtainable from those who use the bus service, or are in some way impacted by its operations.

Data obtained through the surveys will be captured and analysed starting around middle November 2021, to be carried out until April 2022, with final results, conclusions and reporting to be completed at the end of May 2022.

For more information or enquiries, the GO GEORGE Call Centre can be phoned on 0800 044 044.

CAPTION:
Surveyors approaching individuals or visiting households in the George area will carry identification cards. Here Siphiwo Mathys is working through a questionnaire with Patience Tisani, a passenger residing in Thembalethu.

GO GEORGE-navorsingstudie om ekonomiese impak van busdiens te meet
Uitgereik 11 Oktober 2021

‘n Onafhanklike studie onder die gesamentlike vaandel van die Wes-Kaapse departement van vervoer en openbare werke en die George-munisipaliteit sal volgende week van stapel gestuur word met die doel om die algehele ekonomiese impak van die implementering van die GO GEORGE-busdiens in George te bepaal en te meet.

Die 2021 makro-, vervoer- en sosio-ekonomiese studie van die George Geïntegreerde Openbare Vervoernetwerk (GIPTN) sal van Oktober 2021 tot Mei 2022 in George uitgevoer word.

Makro-, vervoer- en sosio-ekonomiese impak gemeet
Die algehele impak sal gemeet word in drie hoofareas, naamlik makro-ekonomiese, vervoer-ekonomiese en sosio-ekonomiese impak. Verskeie opnames sal oor ‘n tydperk van twee maande gedoen word, van 18 Oktober 2021 tot middel Desember 2021.

George-inwoners sal genader word vir terugvoer deur middel van die volgende vier opnames:
• Passasiersopnames wat by GO GEORGE-bushaltes oor die netwerk van roetes uitgevoer sal word;
• Huishoudelike opnames, wat deur-tot-deur by individuele huishoudings oor verskeie voorstede in George, Wildernis en omliggende gebiede uitgevoer sal word;
• Besigheidsopnames (bv. algemene besighede, GIPTN-diensverskaffers sowel as besighede by oorklimplekke rondom die groter besigheidskern) wat hoofsaaklik deur telefoniese en persoonlike onderhoude uitgevoer sal word;
• Spesiale belangegroep-opnames (bv. gebruikers met spesiale behoeftes en spesifieke belangegroepe), wat hoofsaaklik uitgevoer sal word deur telefoniese en persoonlike onderhoude asook die verspreiding van elektroniese vraelyste.

Navorsingsbeamptes maklik om te identifiseer
Navorsingsbeamptes sal GO GEORGE- identifikasiekaarte met die persoon se foto- en ID-nommer dra. ‘n Beroep word op die George-gemeenskap gedoen om vyf minute af te staan wanneer hulle genader word en te help met die waardevolle terugvoer wat slegs bekombaar is van diegene wat die busdiens gebruik, of op een of ander manier deur die busdiens se bedrywighede geraak word.

Data wat deur die studie verkry word, sal opgeteken en ontleed word vanaf middel November 2021 tot April 2022, met finale resultate, gevolgtrekkings en verslae wat aan die einde van Mei 2022 voltooi moet word.

Vir meer inligting of navrae kan die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044 044 gebel word.

BYSKRIF:
Navorsingsbeamptes wat individue nader of huishoudings in die George-omgewing besoek, sal identifikasiekaarte dra. Hier werk Siphiwo Mathys deur ‘n vraelys met Patience Tisani, ‘n passasier wat in Thembalethu woon.