Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ANNUAL REPORT – 2021/2022 PUBLIC NOTICE: INVITATION TO SUBMIT COMMENTS OR INPUTS

ANNUAL REPORT – 2021/2022 PUBLIC NOTICE: INVITATION TO SUBMIT COMMENTS OR INPUTS

Pursuant to Section 127(5) of the Local Government: Municipal Finance Management Act 56 of 2003 and Section 21A of the Local Government: Municipal Systems Act 32 of 2000, the George Municipality invites local communities to submit written comments or representations in connection with its Annual Report for the period 1 July 2021 – 30 June 2022.

Full notice in English: https://www.george.gov.za/george-document/invitation-to-submit-comments-or-inputs-on-annual-report-2021-2022-english/

***

JAARVERSLAG – 2021/2022: OPENBARE KENNISGEWING: UITNODIGING VIR KOMMENTAAR OF INSETTE

Ingevolge Artikel 127 (5) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) en Artikel 21A van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels (Wet 32 van 2000), nooi die George Munisipaliteit plaaslike gemeenskappe uit om geskrewe kommentaar of vertoë op die jaarverslag, vir die tydperk vanaf 1 Julie 2021 – 30 Junie 2022, in te dien.

Volledige kennisgewing in Afrikaans en Isi-Xhosa:https://www.george.gov.za/george-document/invitation-to-submit-comments-or-inputs-on-annual-report-2021-2022-afrikaans-and-isixhosa/

***

INGXELO YONYAKA – 2021/2022 ISAZISO SIKAWONKE-WONKE: ISIMEMO SOKUNGENISA IZIMVO

Ngokungqinelana neCandelo le- 127(5) likaRhulumente weKhaya: uMthetho wokuLawulwa kweMali kaMasipala (No: 56 wama-2003) kunye neCandelo lama-21A likaRhulumente weKhaya: uMthetho weeNkqubo zikaMasipala (No: 32 wama- 2000), uMasipala waseGeorge umema uluNtu ukuba lungenise izimvo ezibhaliweyo okanye umelo malunga neNgxelo yoNyaka yesigaba sexesha lomhla woku- Nge-1 kaJulayi 2021- 30 Juni 2022.

Isaziso esipheleleyo ngesiNgesiXhosa ne Afrikaans: https://www.george.gov.za/george-document/invitation-to-submit-comments-or-inputs-on-annual-report-2021-2022-afrikaans-and-isixhosa/

***

PLEASE VIEW AND DOWNLOAD THE DRAFT ANNUAL REPORT ON THE FOLLOWING LINK:

KYK EN LAAI ASSEBLIEF DIE KONSEP JAARVERSLAG OP DIE VOLGENDE SKAKEL AF:

NCEDA UJONGE UKHUPHELELE INGXELO YONYAKA EYILWAYO KWELIKHONKCO LILANDELAYO.

https://www.george.gov.za/wp-content/uploads/2023/02/GM-Draft-Annual-Report-2021-2022.pdf