Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PUBLIC NOTICE: REGISTER TO RECEIVE YOUR ACCOUNT VIA EMAIL

PUBLIC NOTICE: REGISTER TO RECEIVE YOUR ACCOUNT VIA EMAIL

Did you know that more than 26 000 ratepayers in the George Municipal area are enjoying receiving their Municipal accounts via e-mail?

Receiving municipal accounts via e-mail comes with the benefits such as instantaneous and seamless delivery of your municipal account, and keeping access to your account without the risk of losing the copy when needed as it is easier to save it and keep track of your account.

You can also enjoy this service by updating your information and supplying us with your e-mail address on the supplied registration form.

As of 31 January 2023, the George Municipality will no longer send out printed accounts by post. To ensure that you continue to receive your municipal account statement, please register to receive your Municipal account via email.

The registration form is also available on all Municipal pay offices, area offices and the George Municipality’s website at this link: https://www.george.gov.za/george-document/register-to-receive-your-account-on-email/

Once completed, please return the form to the same office that you have received it from or email it to: accounts@george.gov.za

Issued by George Municipality

9 November 2022

 

***

OPENBARE KENNISGEWING: REGISTREER OM JOU REKENING VIA E-POS TE ONTVANG

Het jy geweet dat meer as 26 000 belastingbetalers in die George Munisipale gebied geniet om hul Munisipale rekeninge per e-pos te ontvang?

Om munisipale rekeninge per e-pos te ontvang kom met die voordele soos onmiddellike en foutlose aflewering van jou munisipale rekening, en om toegang tot jou rekening te behou sonder die risiko om die kopie te verloor wanneer dit nodig is, aangesien dit makliker is om dit te stoor en tred te hou met jou rekening.

Jy kan ook hierdie diens geniet deur jou inligting op te dateer en jou e-posadres op die verskafde registrasievorm aan ons te verskaf.

Vanaf 31 Januarie 2023 sal die George-munisipaliteit nie meer gedrukte rekeninge per pos uitstuur nie. Om te verseker dat jy voortgaan om jou munisipale rekeningstaat te ontvang, registreer asseblief om jou munisipale rekening per e-pos te ontvang.

Die registrasievorm is ook beskikbaarop by alle Munisipale betaalkantore, areakantore en op die George Munisipaliteit se webwerf by hierdie skakel: https://www.george.gov.za/george-document/register-to-receive-your-account-on -e-pos/

Sodra dit voltooi is, stuur asseblief die vorm terug na dieselfde kantoor vanwaar jy dit ontvang het of e-pos dit na: accounts@george.gov.za

Uitgereik deur George Munisipaliteit

9 November 2022

 

***

ISAZISO SIKAWONKE-WONKE: BHALISA UKUZE UFUMANE I-AKHAWUNTI YAKHO NGE-IMEYILI

Ubusazi na ukuba ngaphezulu kwama-26 000 abahlawuli berhafu kummandla kaMasipala waseGeorge bonwabela ukufumana ii-akhawunti zabo zikaMasipala nge-imeyili?

Ukufumana ii-akhawunti zikamasipala nge-imeyili kuza neenzuzo ezifana nokuhanjiswa kwangoko nangaphandle kwamagingxi-gingxi kwe-akhawunti yakho kamasipala kunye nokugcina ufikelelo kwi-akhawunti yakho ngaphandle komngcipheko wokuphulukana nekopi xa ifuneka njengoko kulula ukuyigcina kwaye ulandele umkhondo we-akhawunti yakho.

Unako kwakhona ukuyonwabela le nkonzo ngokuhlaziya ulwazi lwakho kwaye usinike idilesi yakho ye-imeyili kwifomu yobhaliso oyinikiweyo.

Ukususela ngomhla wama-31 kweyoMqungu 2023, uMasipala waseGeorge akasayi kuphinda athumele ii-akhawunti ezishicilelweyo ngeposi. Ukuqinisekisa ukuba uyaqhubeka nokufumana ingxelo ye-akhawunti yakho kamasipala, nceda ubhalise ukuze ufumane iakhawunti yakho kaMasipala nge-imeyili.

Ifomu yokubhalisa iyafumaneka kananjalo kuzo zonke ii-ofisi zentlawulo zikaMasipala, ii-ofisi zengingqi kunye nekwibhusayithi kaMasipala waseGeorge kule linki: https://www.george.gov.za/george-document/register-to-receive-your-account-on-email/

Wakuba ugqibile, nceda ubuyisele ifomu kwakuloo ofisi ubuyifumene kuyo okanye uyithumele nge-imeyili kwa: accounts@george.gov.za

Sikhutshwe nguMasipala waseGeorge

9 eyeNkanga 2022