Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PUBLIC NOTICE: USE OF RAW WATER OR TREATED EFFLUENT FOR NON-POTABLE WATER PURPOSES

PUBLIC NOTICE: USE OF RAW WATER OR TREATED EFFLUENT FOR NON-POTABLE WATER PURPOSES

Issued by George Municipality, 18 January 2023

Please note that due to the water situation in George, the use of municipal potable water is restricted for certain activities, except with a written exemption approval from the Civil Engineering Services Directorate.

LOCATION FOR FREE COLLECTION OF TREATED EFFLUENT

Treated effluent is available for collection, free of charge, from the Gwaiing Wastewater Treatment Works (Airport Road, George). Please ensure the safe and appropriate use of treated effluent, and that all personnel are informed when using treated effluent that it is not safe for human consumption.

LOCATION, RATE AND COLLECTION TIMES OF RAW WATER

Raw Water is available for collection at the New Water Treatments Works (11th Avenue, Denneoord).

Charges & payment

The rate as per the 2022/23 Tariff List for the collection of Raw Water is R 19,44/kl (1000 l) – this excludes VAT.

Payment for raw water, for the kilolitres to be collected, is to be made at the cashiers at the main Municipal Offices in York Street. Payment must be made prior to collection and the receipt presented on collection of raw water. No raw water will be provided without the presentation of the receipt as proof of payment.

Collection times:

  • Working days 08:00 – 16:00

Please note that raw water is not safe for human consumption. The user is to ensure the safety of the raw water and that it is suitable for specific use.

Please complete the indemnity form available as attached and also on the following George website link: https://www.george.gov.za/george-document/indemnity-form-for-use-of-raw-water-or-treated-effluent/ once completed please return it to the Directorate: Civil Engineering Services offices situated at Old Town Hall Building, Cnr. Market and York Street.

Telephone enquiries can be directed to 044 801 2500/10 (7:45 am-4: 30pm) during weekdays, except on public holidays.

Completed indemnity forms can be emailed to gvanniekerk@george.gov.za

***

OPENBARE KENNISGEWING: GEBRUIK VAN ROU WATER OF BEHANDELDE AFVALLEIDING VIR NIE-DRINKBARE WATERDOELEINDES

Uitgereik deur George Munisipaliteit, 18 January 2023

Neem asseblief kennis dat weens van die watersituasie in George die gebruik van munisipale drinkbare water vir sekere aktiwiteite beperk is, behalwe met ‘n skriftelike vrystellingsgoedkeuring van die Direktoraat Siviele Ingenieursdienste.

LIGGING VIR GRATIS VERSAMELING VAN BEHANDELDE AFVALVOER

Behandelde afvalwater is beskikbaar vir afhaal, gratis, by die Gwaiing-afvalwaterbehandelingswerke (Airportweg, George). Verseker asseblief die veilige en toepaslike gebruik van behandelde afvalwater, en dat alle personeel ingelig word wanneer behandelde afvalwater gebruik word dat dit nie veilig is vir menslike gebruik nie.

LIGGING, TARIEF EN AFHAALTYE VAN ROU WATER

Rou water is beskikbaar vir afhaal by die New Water Treatments Works (11de Laan, Denneoord).

Kostes en betaling

Die tarief volgens die 2022/23-tarieflys vir die insameling van rou water is R 19,44/kl (1000 l) – dit sluit BTW uit.

Betaling vir rou water, vir die kiloliters wat afgehaal word, moet by die kassiere by die hoof munisipale kantore in Yorkstraat gemaak word. Betaling moet geskied voor afhaal en die kwitansie moet by afhaal van rou water getoon word. Geen rou water sal verskaf word sonder die voorlegging van die kwitansie as bewys van betaling nie.

Insamelingstye:

  • Werksdae 08:00 – 16:00

Neem asseblief kennis dat rou water nie veilig is vir menslike gebruik nie. Die gebruiker moet die veiligheid van die rou water verseker en dat dit geskik is vir spesifieke gebruik.

Voltooi asseblief die vrywaringsvorm wat beskikbaar is soos aangeheg en ook op die volgende George-webwerfskakel: https://www.george.gov.za/george-document/indemnity-form-for-use-of-raw-water-or-treated-effluent/ sodra dit voltooi is, stuur dit asseblief terug na die Direktoraat: Siviele Ingenieursdienste se kantore geleë by Ou Stadsaalgebou, hoek van Mark en Yorkstraat.

Telefoniese navrae kan gerig word aan 044 801 2500/10 (7:45 vm.-4: 30 nm.) gedurende weeksdae, behalwe op openbare vakansiedae.

Voltooide vrywaringsvorms kan per e-pos aan gvanniekerk@george.gov.za gestuur word.