Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

UCeba uThandiswa Qatana ophuma kumasipala waseGeorge ubongoza abahlali ukuba babalwe

UCeba uThandiswa Qatana, ilungu leBhunga likaMasipala waseGeorge uhlaba ikhwelo lokugqibela kubahlali abangakumyinge wama-20% besithili i-Garden Route, kuquka neGeorge, abangekabalwa, ukuba babalwe kuBalo luka-2022.