Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PUBLIC NOTICE: Drop-off/pick-up points for private and public transport vehicles on beaches on 1 and 2 January 2023

Issued by George Municipality, 29 December 2022

 

To minimise traffic congestion, the George Municipality has made alternative arrangements for the drop-off and pick-up of large groups of passengers by public transport vehicles (taxis and buses) and/or private vehicles.

 

George traffic officers and point service officers will be in place to ensure the smooth flow of traffic as far as possible. Traffic controllers will assist with general parking as well as at the designated drop-and-go/pick-up areas at all beaches. Clear directions are in place. These arrangements are made for the safety of all public transport users and pedestrians.

 

VICTORIA BAY: 1 and 2 January 2023: 07:00 – 18:00

Pick-up:

All public transport vehicles (taxis and buses): At the upper parking area at stop sign on the left where you enter Victoria Bay.

Private vehicles: Drop-and-go circle at the boom, until officials indicate otherwise.

Drop-off: Drop-and-go circle at the boom, until officials indicate otherwise.

 

HEROLDS BAY: 1 and 2 January 2023: 06:00 – 18:00

Drop-and-go/pick-up points at the caravan food stalls and on the left side of the public toilet facilities.

No public transport vehicles, including buses and taxis, may park at the main parking area overlooking the sea.

Motorists are also allowed to park on the sides of the R404 road, provided they are completely off the road and do not create any obstruction.

 

WILDERNESS BEACH: 1 and 2 January 2023: 07:00 – 18:00

All public transport vehicles, (taxis and buses): Wilderness common drop-off point and parking area

ONLY private vehicles, the elderly and persons with disabilities: Salina’s drop-and-go point.

 

Map key:

Yellow arrows indicate parking areas.

Purple arrows indicate beach access.

Red stars indicate location of lifeguards.

Red triangle indicates that area/access is closed.

Green arrow indicates drop-and-go point for public, elderly people, and persons with disabilities.

Blue arrow indicates public transport drop-off/pick-up point (taxis and buses).

 

OPENBARE KENNISGEWING: Aflaai-en-ry / oplaaipunte vir privaat en openbare vervoer-voertuie op strande op 1 en 2 Januarie 2023

Uitgereik deur George-munisipaliteit, 29 Desember 2022

 

Om te verseker dat verkeersopeenhopings tot die minimum beperk word, het die George-munisipaliteit alternatiewe reëlings getref vir die af- en oplaai van groot groepe passasiers deur openbare vervoer-voertuie (taxi’s en busse) en/of private voertuie.

 

George-verkeersbeamptes en puntdiensbeamptes sal in plek wees om die gladde vloei van verkeer so ver moontlik te verseker. Verkeersbeheerders sal help met algemene parkering sowel as by die aangewese aflaai-en-ry / oplaaigebiede by alle strande. Duidelike aanwysings is in plek. Hierdie reëlings word getref ter wille van die veiligheid van alle openbare vervoergebruikers en voetgangers.

 

VICTORIABAAI: 1 en 2 Januarie 2023: 07:00 – 18:00

Oplaai:

Alle openbare vervoer-voertuie (taxi’s en busse): By die boonste parkeerarea by stopteken aan die linkerkant waar u Victoriabaai binnekom.

Privaat voertuie: Aflaai-en-ry-sirkel by die valhek, totdat beamptes anders aandui.

Aflaai: Aflaai-en-ry-sirkel by die valhek, totdat beamptes anders aandui.

 

HEROLDSBAAI: 1 en 2 Januarie 2023: 06:00 – 18:00

Aflaai-en-ry / oplaaipunte by die karavaankosstalletjies en aan die linkerkant van die openbare toiletgeriewe

Geen openbare-vervoervoertuie, insluitend busse en taxi’s, mag by die hoofparkeerarea wat op die see uitkyk, parkeer nie.

Motoriste mag ook aan die kante van die R404-pad parkeer, mits hulle heeltemal van die pad af is en geen versperring veroorsaak nie.

 

WILDERNIS-STRAND: 1 en 2 Januarie 2023: 07:00 – 18:00

Alle openbare-vervoervoertuie, (taxi’s en busse): Wildernis se gemeenskaplike aflaaipunt en parkeerarea (Wilderness common)

SLEGS privaat voertuie, bejaardes en persone met gestremdhede: Salina’s aflaai-en-ry-punt.

 

Kaartsleutel:

Geel pyle dui parkeerareas aan.

Pers pyle dui toegang tot strand aan.

Rooi sterre dui ligging van lewensredders aan.

Rooi driehoek dui aan dat area / toegang gesluit is.

Groen pyl dui aflaai-en-ry-punt vir publiek, bejaardes en persone met gestremdhede aan.

Blou pyl dui aflaai- /oplaaipunt vir openbare vervoer (taxi’s en busse) aan.

 

ISAZISO SIKAWONKE-WONKE: Ukwehla nokuHamba (Drop and Go) / iindawo zokuQokelela kwiZithuthi zaBucala kunye nezoThutho lukaWonke-wonke elunxwemeni ngomhla 1& 2 Januwari 2023

Ikhutshwe nguMasipala waseGeorge, ngowama-29 Disemba -2022

 

Ukuqinisekisa ukuba ingxinano yezothutho iyathotywa, uMasipala waseGeorge wenze amanye amalungiselelo okwehlisa kunye nokuqokelelwa kwabakhweli beZithuthi zikaWonke-wonke (kuquka neeTaxi) kunye/okanye izithuthi zabucala.

Amagosa ezendlela eGeorge kunye nama Points-man aza kube ekhona ukuqinisekisa ukuhamba kakuhle kwezithuthi kangangoko. Abalawuli bezendlela bancedisa kwindawo yokupaka jikelele kunye nakwiindawo ezichongiweyo ze-Drop and Go / Collection kuzo zonke iilwandle. Iimpawu ezicacileyo zikhona. La malungiselelo enziwa ngeenjongo zokhuseleko loluntu olusebenzisa izithuthi zikawonke-wonke kunye nabahambi ngeenyawo.

 

IVictoria Bay: 1 & 2 Januwari 2023: 07:00 – 18:00

Ukukhwela:

Zonke izithuthi zikawonke-wonke (iiteksi kunye neebhasi): Kuphawu lokumisa olusekhohlo kwindawo yokumisa izithuthi ephezulu xa ungena eVictoria Bay.

Izithuthi zabucala: Kwisangqa sokwehla-ukhwelise kwisango elilawulwa yibhum, ade amagosa anike eminye imiyalelo.

Ukwehlisa: Kwisangqa sokwehla-ukhwelise kwisango elilawulwa yibhum, ade amagosa anike eminye imiyalelo.

 

Herold’s Bay: 1 & 2 Januwari 2023: 06:00 – 18:00

Iindawo zokuLahla kunye nokuHamba / zokuQokelelwa zikwindawo yokutyela yeKharavani kwaye ngasekhohlo kwendawo yokuGcina uLuntu.

Akukho ziThuthi zoThutho lukaWonke-wonke kuquka iiteksi neebhasi ezivumelekileyo ukuba zipake kwindawo yokupaka ejongene nolwandle.

Abaqhubi nabo bavumelekile ukuba bapake kwincam yendlela i-R404 engena kunxweme lolwandle ukuba ngaba baphumile ngokupheleleyo endleleni kwaye ababangeli mqobo.

 

Wilderness Beach: 1 & 2 Januwari 2023: 07:00 – 18:00

Zonke iZithuthi zoThutho lukaWonke-wonke kuquka iiteksi neebhasi: I-Wilderness Common Drop kunye ne-Go/Ndawo yokuqokelelwa

Izithuthi zabucala, abaDala kunye nabakhubazekileyo KUPHELA: I-Salina’s Drop and Go

 

Imephu ilivo:

Iintolo ezityheli(Yellow) zibonisa iindawo zokuPaka.

Iintolo ezimfusa (Purple) zibonisa uFikelelo eLwandle

Iinkwenkwezi eziBomvu(Red) zibonisa Indawo yabaKhuseli bokuphila

Unxantathu obomvu. Indawo / Ufikelelo luvaliwe.

Utolo oluluhlaza(Green) lubonisa UKULAHLA kunye ne-HAMBA kuluntu kunye naBakhulileyo nabaKhubazekileyo.

Utolo oluBlue lubonisa ukuLahla kunye nokuya kwiiteksi neebhasi. Amanqaku okuqokelelwa kweeTaxi.