Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Multi-journey top-ups on Smart Card much cheaper _Buy before tariff increase and save

Buying bulk is the smart choice when you top up your Smart Card with bus trips – it’s much cheaper and more convenient. Top up before you have completely run out of trips, and do so when you’re not in a rush to get to work or school.
This is the core message conveyed by GO GEORGE in the period running up to the annual tariff increase on the 1st of July.

Cheaper the more you buy
Smart Card trips bought in bundles of 10 or more cost R11 per trip and remain the best buy, bundles of two to eight trips cost R12,25 per trip, and single trips cost R15. A passenger who uses the bus five days per week, could save up to R176 per month by buying bundles of 10 trips and more, instead of loading one trip at a time.

Buy before tariff increase and save
Trips on the Smart Card never expire, so there is no risk of losing trips, even if you don’t travel regularly. For the same reason, it is a smart move to load more trips before the tariff increase kicks in, but passengers are advised to treat their Smart Cards as cautiously as they would treat cash, since trips on a lost or stolen card cannot be refunded.

Top up in time
Passengers are advised not to wait until they have no trips left, and to always keep at least two emergency trips on their Smart Cards. Having to top up on your way to work or school could be frustrating when the queues are long, or when an unpredictable event such as unstable internet connectivity prevents the vendor or kiosk from selling trips at the time. It would be better to top up outside of peak times, and at a time when you’re in no rush to be somewhere on time.

Smart Card kiosks are open from 05:00 until 20:00 and are situated at the George Transport Hub in Cradock Street, at the Blanco Triangle, and at the Garden Route Mall. A dedicated GO GEORGE counter in the Municipality’s finance hall has been set up to serve passengers’ needs during municipal business hours while a new fixed kiosk is being established in York Street. The kiosks’ services include both Smart Card sales and trip top-ups.

The network of top-up vendors all over town do top-ups only. Look out for the GO GEORGE vendor signage, or for a detailed list of all top-up vendors, visit the GO GEORGE Facebook page or phone the Call Centre on 0800 044 044. Call Centre agents are on duty from 05:00 until 20:00, seven days a week. Enquiries can also be e-mailed to info@gogeorge.org.za.

Multirit-aankope op Slimkaart baie goedkoper_Koop voor tariefverhoging en spaar

Om grootmaat te koop, is die slim keuse as jy jou Slimkaart met busritte aanvul – dit is baie goedkoper én boonop geriefliker. Herlaai voordat jy geen ritte oor het nie, en doen dit wanneer jy nie haastig is om by die werk of skool te kom nie.

Dit is die kernboodskap wat GO GEORGE oordra in die tydperk wat die jaarlikse tariefverhoging op 1 Julie voorafgaan.

Goedkoper hoe meer jy koop
Slimkaartritte wat in bondels van 10 of meer gekoop word, kos R11 per rit en bly die beste koop, bondels van twee tot agt ritte kos R12,25 per rit, en enkelritte kos R15. ‘n Passasier wat die bus vyf dae per week gebruik, kan tot R176 per maand bespaar deur bondels van 10 ritte en meer te koop, in plaas daarvan om een rit op ‘n slag te laai.

Koop voor tariefverhoging en spaar
Ritte op die Slimkaart verval nooit nie, so daar is geen risiko om ritte te verloor nie, selfs al ry jy nie gereeld bus nie. Om dieselfde rede is dit ‘n slim skuif om meer ritte te laai voordat die tariefverhoging inskop, maar passasiers word aangeraai om hul Slimkaarte so versigtig soos kontant te hanteer aangesien ritte op ‘n verlore of gesteelde kaart nie terugbetaal kan word nie.

Herlaai betyds
Passasiers word aangeraai om nie te wag totdat hulle geen ritte oor het nie, en om altyd ten minste twee noodritte op hul Slimkaarte te hou. Om op jou pad werk of skool toe te herlaai, kan frustrerend wees wanneer die rye lank is, of wanneer iets onvoorspelbaars soos beurtkrag verhoed dat die verkoper of kiosk op daardie tydstip ritte kan verkoop. Dit sal beter wees om buite spitstye te herlaai op ‘n tyd wanneer jy nie jaag om betyds by jou bestemming te wees nie.

Slimkaart kiosks is oop van 05:00 tot 20:00 en is geleë by die George-vervoerkern (Transport Hub) in Cradockstraat, by die Blanco-driehoek en by die Garden Route Mall. ‘n GO GEORGE-toonbank is in die munisipaliteit se betaalsaal ingerig om in passasiers se behoeftes gedurende munisipale werksure te voorsien terwyl ‘n nuwe vaste kiosk in Yorkstraat gevestig word. Die kiosks se dienste sluit beide Slimkaart- en ritverkope in.

Die netwerk van herlaaipunte in besighede regoor die dorp herlaai slegs kaarte. Kyk uit vir die “GO GEORGE vendor”-borde, of vir ’n volledige lys van alle herlaaipunte, besoek die GO GEORGE Facebook-blad of skakel die inbelsentrum by 0800 044 044. Agente is van 05:00 tot 20:00, sewe dae per week aan diens. Navrae kan ook per e-pos gestuur word aan info@gogeorge.org.za.