Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Erf 1062, Blanco, c/o Soeteweide- and Bergvliet Road – Land Use Application Advert

LAND USE APPLICATION ADVERTISEMENT GEORGE MUNICIPALITY
Application: Subdivision and Removal of Title Deed – Restrictive Conditions
Erf 1062, Blanco, c/o Soeteweide- and Bergvliet Road

Notice is hereby given in terms of Section 45 of the George Land Use Planning By-Law, 2015 that the undermentioned application has been received on Erf 1062, Blanco in the Division George, West Cape Province by the George Local Municipality, Directorate: Planning and Development.

Any objection(s) and/or comment(s) with full reasons therefore and how their interests are affected, should be lodged in writing via e-mail to the responsible Administrative Officer: Primrose Nako 044 801 9416, email address: pnako@george.gov.za or, if no email facility is available, via SMS to the cellphone number of the said Official (only provided on request) and/or to the applicant, in terms of Section 50 of the George Land Use Planning By- Law, 2015, on/ or before 13 December 2021 quoting the application erf number, your property description, physical address and full contact details (email and telephone) of the person or body submitting the objection/ comment, without which the Municipality/applicant cannot correspond with said person/body. Enquiries or requests for more information on the application may be directed to the Town Planning Department on Telephone: 044 801 9477 or emailed to the responsible Administrative Officer: (Name of Official and e-mail address above) or the Applicant (details below). The application will also be available, on the Municipal Website https://www.george.gov.za/george-documents/land-use-applications/land-use-submissions for 30 days. Any comments/ objection received after the above-mentioned closing date may be disregarded.

Property Description: Erf 1062, c/o Soeteweide- and Bergvliet Road, Blanco in die Division George, West Cape Province

Applicant Details: Pieter Brown: pieterdesigncentre@gmail.com (on behalf of Jacoba Wilhelmina Volschenk) – Collab no.: 2062286

Nature of Application: Subdivision- and Removal of Restrictive Conditions – Erf 1062, c/o Soeteweide- and Bergvliet Road

———————————————————————————————————-

GRONDGEBRUIKAANSOEK ADVERTENSIE – GEORGE MUNISIPALITEIT
Aansoek: Onderverdeling en Opheffing van Beperkende Titelaktevoorwaardes
Erf 1062, Blanco, h/v Soeteweide- en Bergvlietweg

Kragtens Artikel 45 van die George Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning, 2015 word hiermee kennis gegee dat die onderstaande aansoek ontvang is op Erf 1062, Blanco in die Afdeling George, Weskaap Provinsie deur die George Plaaslike Munisipaliteit, Direktoraat Beplanning en Ontwikkeling.

Enige besware en/of kommentare, insluitend die volledige redes daarvoor en `n verduideliking van hoe die person se belange geraak word deur die aansoek, moet skriftelike ingedien word per e-pos by die relevante Administratiewe Beampte: Primrose Nako 044 801 9416 eposadres: pnako@george.gov.za , of as geen e-pos fasiliteit beskikbaar is nie, per SMS na die selfoon nommer van genoemde Amptenaar (slegs beskikbaar op versoek) en/of by die applikant, in terme van Artikel 50 van die George Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruikbeplanning, 2015 op/ of voor 13 Desember 2021 met verwysing na die eiendomsbeskrywing relevant tot die aansoek, eiendomsbeskrywing en fisiese adres en volledige kontak besonderhede (e-pos adres en telefoon nommer) van die persoon of liggaam wat die beswaar/kommentaar indien, waarsonder die Munisipaliteit nie kan korrespondeer met die persoon/liggaam wat die beswaar(e) en/of kommentaar ingedien het nie. Navrae of verdere inligting ten opsigte van die aansoek kan gerig word aan die Stadsbeplannings Departement by Telefoon: 044 801 9477 of deur `n e-pos te rig aan die verantwoordelike Administratiewe Beampte (kontak besonderhede bo) of deur die applikant te kontak (kontak besonderhede onderaan). Die aansoek sal ook beskikbaar wees op die Munisipale webtuiste https://www.george.gov.za/george-documents/land-use-applications/land-use-submissions vir 30 dae.

Enige kommentare/ besware wat na die voorgemelde sluitings datum ontvang word, mag moontlik nie in ag geneem word nie.

Eiendomsbeskrywing: Erf 1062, h/v Soeteweide- en Bergvlietweg, Blanco in die Afdeling George, Weskaap Provinsie

Besonderhede van Applikant: Pieter Brown: pieterdesigncentre@gmail.com (namens Jacoba Wilhelmina Volschenk) – Collab no.: 2062286

Aard van Aansoek: Onderverdeling- en Opheffing van Beperkende Titelaktevoorwaardes, Erf 1062 Blanco, Soeteweide en Bergvlietweg