Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

George Council Meeting – 25 August 2023

GEORGE MUNISIPALITEIT
KENNISGEWING NR MM 012/2023
RAADSVERGADERING: AUGUSTUS 2023

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) dat ‘n virtuele Raadsvergadering op die ondergemelde datum en tyd op MS Teams gehou sal word:
AUGUSTUS 2023

GEORGE MUNICIPALITY
NOTICE NO MM 012/2023
COUNCIL MEETING: AUGUST 2023
Notice is hereby given in terms of Section 19 of the Local Government Act: Municipal Systems, 2000 (Act 32 of 2000) that a virtual Council meeting will be held on MS Teams, on the under-mentioned date and time:

AUGUST 2023
Ordinary Council Meeting
25 August 2023
10:30

UMASIPALA WASEGEORGE
ISAZISO NOMBOLO MM 012/2023
INTLANGANISO YEBHUNGA:
EYETHUPHA 2023

Isaziso siyakhutshwa ngokwesigqibo seCandelo le-19 soMthetho omiselweyo kaRhulumente waseKhaya; Isixokelelwano sikaMasipala, 2000 (uMthetho omiselweyo wama- 32 ka -2000) sokuba intlanganiso eQhelekileyo yeBhunga ebanjwa kusetyenziswa uqhagamshelo lwe-intanethi iya kubanjelwa kuMaqela eMS, ngalo mhla kunye nexesha elikhankanywe ngezantsi:

EYETHUPHA 2023
Intlanganiso eQhelekileyo yeBhunga
25 eyeThupha 2023
10:30

M GRATZ
MUNISIPALE BESTUURDER/MUNICIPAL MANAGER/ UMPHATHI KAMASIPALA
Burgersentrum/Civic Centre
Yorkstraat/York Street
GEORGE
Gewone Raadsvergadering
25 Augustus 2023
10:30