Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GM: Proposed Rezoning & Departure: Erf 19056, 1 Glenwood Avenue, Glenwood

GEORGE MUNICIPALITY: PROPOSED REZONING & DEPARTURE: ERF 19056, 1 GLENWOOD AVENUE, GLENWOOD, GEORGE MUNICIPALITY & DIVISION

Notice is hereby given in terms of Section 45 of the George Municipality’s By-Law on Municipal Land Use Planning (2015) that the undermentioned application has been received on Erf 19056 George by the George Municipality, Directorate: Planning & Development.

Any comments and / or objections with full reasons therefore and how their interest are affected, should be lodged in writing via e-mail to the responsible Administrative Officer (Primrose Nako, pnako@george.gov.za) or, if no e-mail facility is available, via SMS to the cell phone number of the said Official (only provided on request) and / or to the applicant, in terms of Section 50 of the said by-law on / or before Monday, 13 December 2021, quoting the application erf numbers, your property description, physical address and full contact details (e-mail and telephone number) of the person or body submitting the objection / comment, without which the Municipality / applicant cannot correspond with said person / body.

Enquiries or requests, for more information on the application may be directed to the Town Planning Department on Telephone 044 801 9477 or e-mailed to the responsible Administrative Officer (Primrose Nako, pnako@george.gov.zaor the applicant (details below).  The application will also be available on the municipal website (https://www.george.gov.za/george-documents/land-use-applications/land-use-submissions/) for 30 days.  Any comments / objection received after the abovementioned closing date may be disregarded.

Property description: Erf 19056 George

Applicant: Marlize de Bruyn Planning, marlize@mdbplanning.co.za,  0766 340 150

Nature of application:

  • Rezoning from Agriculture Zone II (small holding) to Community Zone I (place of instruction) in terms of Section 15(2)(a) of the George Municipality: Land Use Planning By-law (2015);
  • Departure in terms of Section 15(2)(b) of the George Municipality: Land Use Planning By-law (2015) for the relaxation of the eastern side boundary building line from 5.0m to 1.9m, 0.9m, 0.015m, 1.9m & 3.0m respectivly for the existing structures.

(Reference number: 2077870)

D Power: Deputy Director: Planning, George Municipality

 

GEORGE MUNISIPALITEIT: VOORGESTELDE HERSONERING & AFWYKING: ERF 19056, GLENWOODWEG 1, GLENWOOD, GEORGE MUNISIPALITEIT & AFDELING

Kragtens Artikel 45 van die George Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning (2015) word hiermee kennis gegee dat die onderstaande aansoek ontvang is op Erf 19056 George  deur die George Munisipaliteit, Direktoraat: Beplanning & Ontwikkeling.

Enige kommentare en / of besware insluitend volledige redes daarvoor en ‘n verduideliking van hoe die persoon se belange geraak word deur die aansoek, moet skriftelik ingedien word per e-pos by die relevante Administratiewe Beampte (Primrose Nako, pnako@george.gov.za), of as geen e-pos fasiliteit beskikbaar is nie, per SMS na die selfoonnommer van die genoemde amptenaar (slegs op versoek beskikbaar) en / of by die applikant, in terme van Artikel 50 van genoemde Verordening op of voor Maanddag, 13 Desember 2021, met verwysing na die eiendomsbeskrywing van die aansoek, eiendomsbeskrywing en fisiese adres en volledige kontakbesonderhede (e-pos adres en telefoonnommer) van die persoon of liggaam wat die beswaar / kommentaar indien, waarsonder die Munisipaliteit nie kan korrespondeer met die persoon / liggaam wat die beswaar en / of  kommentaar ingedien het nie.

Navrae of verdere inligting ten opsigte van die aansoek kan gerig word aan die Stadsbeplanningsdepartement by Telefoon 044 801 9477 of deur ‘n e-pos te rig aan die verantwoordelike Administratiewe Beampte (Primrose Nako, pnako@george.gov.za) of deur die applikant te kontak (kontakbesonderhede onderaan).  Die aansoek sal ook beskikbaar wees op die munisipale webtuiste (https://www.george.gov.za/george-documents/land-use-applications/land-use-submissions/) vir 30 dae.  Enige kommentare / besware wat na die voorgemelde sluitingsdatum ontvang word, mag moontlik nie in ag geneem word nie.

Eiendomsbeskrywing: Erf 19056 George

Aansoeker: Marlize de Bruyn Planning, marlize@mdbplanning.co.za, 0766 340 150

Aard van aansoek:

  • Hersonering van Landbousone II (kleinhoewe) na Gemeenskapsone I (onderrigplek) in terme van Aritkel 15(2)(a) van die George Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruiksbeplanning (2015);
  • Afwyking in terme van Artikel 15(2)(b) van die George Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruiksbeplanning (2015) vir die verslapping van die oostelike kantgrensboulyn van 5.0m na 1.9m, 0.9m, 0.015m, 1.9m & 3.0m onderskeidelike vir die bestaande strukture.

(Verwysingsnommer: 2077870)

D Power: Adjunk-Direkteur: Beplanning, George Munisipaliteit