Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

#GMUN Budget 2022/23 Snippets

 

Water – 10% increase

 • Basic charge increase reflects importance being placed on renewing infrastructure and capital projects to allow for expansion
 • New category for usage above 100Kl per month – stepped block tariff model – the more you use, the more you will pay!
 • Excessive water usage must be managed to avoid paying more than the 10% increase

Water – 10% toename

 • Basiese heffingsverhoging weerspieël belangrikheid wat geplaas word op die hernuwing van infrastruktuur en kapitaalprojekte om uitbreiding moontlik te maak
 • Nuwe kategorie vir gebruik bo 100Kl per maand – trapbloktariefmodel – hoe meer jy gebruik, hoe meer sal jy betaal!
 • Oormatige waterverbruik moet beheer word om nie meer as die 10%-verhoging te betaal nie


Sanitation– 9%

 • Increase will allow for investment in maintenance and the expansion of existing sewer and wastewater treatment plants to ensure sustainable service delivery
 • Allow for new housing developments
 • Toilet Tax” has been removed for Guesthouses and B&B’s – replaced with fixed basic charge and consumption of water usage above 20kl per month

Sanitasie – 9%

 • Verhoging sal voorsiening maak vir investering in instandhouding en die uitbreiding van bestaande riool- en afvalwatersuiweringsaanlegte om volhoubare dienslewering te verseker
 • Maak voorsiening vir nuwe behuisingsontwikkelings
 • Toiletbelasting” is verwyder vir Gastehuise en B&B’s – vervang met vaste basiese heffing en verbruik van waterverbruik bo 20kl per maand

 


Refuse Collection – 9%

 • Effective waste management is a must to maintain a clean environment for all citizens – a clean, green and safe George for all
 • Clearing of Illegal dumping costs millions each year
 • A R10 charge per month will be introduced for the removal of 4 green bags per week – this will contribute towards the development of the composting facility at the landfill site

Vullisversameling – 9%

 • Doeltreffende afvalbestuur is ‘n moet om ‘n skoon omgewing vir alle burgers te handhaaf – ‘n skoon, groen en veilige George vir almal
 • Opruiming van onwettige storting kos miljoene elke jaar
 • ‘n R10 heffing per maand sal ingestel word vir die verwydering van 4 groensakke per week – dit sal bydra tot die ontwikkeling van die komposfasiliteit by die stortingsterrein


Property Rates – 8%

 • 15% rebate for pensioners has been introduced – persons over age of 65 for single primary residence, on first R1 million-rand valuation and who earn under R276 000 per annum

Eiendomstariewe – 8%

 • 15% korting vir pensioenarisse is ingestel – persone ouer as 65 jaar vir enkel primêre woning, op eerste R1 miljoen-rand waardasie en wat minder as R276 000 per jaar verdien

Administration of Municipal Accounts  – R20

 • A R20 charge will be introduced for ratepayers still receiving their printed accounts via the post. Save R20 and register your email address and cellphone details with our Finance division
 • Send your account number, full contact details and request for emailed municipal accounts to accounts@george.gov.za

Administrasie van Munisipale Rekeninge – R20

 • ‘n R20 heffing sal ingestel word vir belastingbetalers wat steeds hul gedrukte rekeninge via die pos ontvang. Bespaar R20 en registreer jou e-posadres en selfoonbesonderhede by ons Finansiële afdeling
 • Stuur jou rekeningnommer, volledige kontakbesonderhede en versoek vir munisipale rekeninge per e-pos na accounts@george.gov.za