Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Indigent Awareness 2024

INDIGENT SUBSIDY
DO YOU STRUGGLE TO MEET YOUR FINANCIAL RESPONSIBILITIES?
THERE IS HELP!

THE GEORGE MUNICIPALITY CARES AND WE WANT TO HELP
Application requirements
• You must reapply every year.
• The income from everyone in your household is assessed.
• Total household income may not exceed 2 x state pension (SASSA).
• Applicants must be full-time occupants.
• May not own any other property in SA.
• May not be a director of a company or in business.
• Property used for residential purposes only.

New electronic application process
• Only electronic applications will be accepted, to effectively record and keep track of the status of your application.
• No more hard copy applications to be filled in, our officials will assist you with the electronic application.

Household visits
Household visits are available to all elderly occupants or disabled occupants that require assistance at home with the online indigent application.

Where can I apply?
Main Municipal Building (Cashier Hall), an Area Office near you and at the Debt Pack Office (Millwood Building, 83 Victoria Street, George)

Contact
044 801 9029 (George Municipality) 041 450 8676 (Debt Pack)
indigentsupport@george.gov.za kobusdk@debtpack.com

***********************************

DEERNIS SUBSIDIE

SUKKEL U MET U FINANSIËLE VERANTWOORDELIKHEDE? DAAR IS HULP!

DIE GEORGE MUNISIPALITEIT GEE OM EN WIL U HELP

Aansoek vereistes

 • U moet jaarliks aansoek doen.
 • Die inkomste van elke persoon in u huishouding word geassesseer.
 • Totale huishoudelike inkomste mag nie 2 x staatspensioen (SASSA) oorskry nie.
 • Aansoekers moet permanente inwoners wees.
 • Aansoekers mag geen ander eiendom in SA besit nie.
 • Aansoekers kan nie ‘n direkteur van ‘n maatskappy of besigheid wees nie.
 • Eiendom mag slegs vir residensiële doeleindes gebruik word.

Nuwe elektroniese aansoek-proses:

 • Slegs elektroniese aansoeke word aanvaar, om die aansoek-proses akkuraat monitor.
 • Ons amptenare sal u help met die elektroniese aansoeke.

Huisbesoeke

Huisbesoeke kan gereël word vir bejaardes of inwoners met gestremdhede  wat hulp benodig met die elektroniese deernis-aansoeke.

 Waar kan u aansoek doen?

Munisipaliteit Hoofgebou (Deernis toonbank), u naaste Area-kantoor en by die Debt Pack Kantoor (Millwood Gebou, Victoria Straat 83, George)

Kontak

044 801 9029 (George Munisipaliteit)                      041 450 8676 (Debt Pack)

indigentsupport@george.gov.za                                kobusdk@debtpack.com

************************************

INKXASO-MALI YABANGATHATHINTWENI

INGABA UYASOKOLA UKUHLANGABEZANA NOXANDUVA LWAKHO LWEMALI?
UNCEDO LUKHO!

UMASIPALA WASEGEORGE UYAKHATHALA KWAYE SIFUNA UKUNCEDA

Iimfuneko zesicelo

 • Kufuneka ufake isicelo ngokutsha rhoqo ngonyaka.
 • Umvuzo ovela kumntu wonke kwikhaya lakho uyahlolwa.
 • Umvuzo uwonke wekhaya awunakodlula i-2 x somhlalaphantsi karhulumente (SASSA).
 • Abafaki-zicelo kufuneka babe ngabahlali ngokusisigxina.
 • Awunakuba ngumnini wayo nayiphi na enye ipropati eMzantsi Afrika.
 • Awunakuba ngumlawuli wenkampani okanye kwishishini.
 • Ipropati isetyenziselwa iinjongo zokuhlala kuphela.

Inkqubo entsha yesicelo sombane

 • Zizicelo zombane kuphela eziya kwamkelwa, ukuze urekhode ngokusebenzayo kwaye ugcine umkhondo wemeko yesicelo sakho.
 • Akusayi kubakho zicelo ziphathekayo kumele zigcwaliswe, amagosa ethu aya kukunceda ngesicelo esenziwa ngekhompyutha kusetyenziswa i-intanethi.

Utyelelo lwamakhaya

Utyelelo lwamakhaya luyafumaneka kubo bonke abahlali abadala okanye abahlali abakhubazekileyo abafuna uncedo ekhaya ngesicelo sobangathathintweni ngoqhagamshelo lwe-intanethi.

Ndingasifaka phi isicelo?

KwiSakhiwo esiKhulu sikaMasipala (iHolo loMamkeli noMbhatali weMali), i-Ofisi yeNgingqi ekufutshane kuwe kunye neDebt Pack Office (iSakhiwo saseMillwood, 83 Victoria Street, eGeorge)

Qhagamshelana no

044 801 9029 (kuMasipala waseGeorge)     041 450 8676 (Debt Pack)

indigentsupport@george.gov.za                         kobusdk@debtpack.com