Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

JUNE 2023 MUNICIPAL NOTES / MUNISIPALE NOTAS

General Valuation Roll / Algemene Waardasierol / Uluhlu loQingqo-maxabiso Jikelele

All objections lodged against the new General Valuation Roll are being assessed and results will be available in July 2023. The new General Valuation Roll valuations will be implemented in the municipal accounts at the end of July 2023.

/ Alle besware wat ontvang is aangaande die Algemene Waardasie Rol word tans evalueer en gebruikers sal terugvoer ontvang vanaf Julie maand. Die nuwe waardasie rol waardes word intussen geimplimenteer vanaf einde Julie 2023.

/ Zonke izibheno ezifakwe ngokuchasene noLuhlu olutsha loQingqo-maxabiso Jikelele ziyavavanywa, kwaye iziphumo ziya kufumaneka kweyeKhala 2023. ULuhlu olutsha loQingqo-maxabiso Jikelele luya kuphunyezwa kwii-akhawunti zikamasipala ekupheleni kweyeKhala 2023.

GM NEWSLETTER Volume 66 JUNE 2023
https://www.george.gov.za/george-doc-categories/documents/media-documents/gm-newsletter-with-accounts/

GO GEORGE ANNUAL TARIFF INCREASE 1 JULY 2023 / GO GEORGE JAARLIKSE TARIEFVERHOGING 1 JULIE 2023

Municipality announces GO GEORGE tariff increase from 1 July 2023

MY SMART CITY – GEORGE APP
Log & report faults, pay municipal bills, submit self-meter readings and more with the My Smart City App. Become a part of the Improvement Movement with George and My Smart City. Improve your city. Be part of the change. / Teken aan en rapporteer foute, betaal munisipale rekeninge, dien selfmeterlesings in en meer met die My Smart City-toepassing. Word deel van die Verbeteringsbeweging saam met George en My Smart City.
Click on the link below on How to Use the App or Use the QR Code to download the New My Smart City App