Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

KEEPING CHILDREN SAFE AROUND REFUSE TRUCKS

This is an appeal to parents and guardians to please keep especially young children safe when there are refuse trucks in the vicinity. Refuse trucks are hard to miss because they are massive, noisy and they usually carry with them the smell of refuse. However, children don’t typically worry too much about the dangers refuse trucks may have and the drivers of these huge trucks can easily miss small children. It is important for anyone to be careful around refuse trucks that pass through their streets, especially parents or guardians of young children who play outside.

Garbage Truck Precautions

Fortunately, there are ways to keep children safe around refuse trucks without much difficulty. The most prominent dangers with refuse trucks and children are, of course, the size of the truck and the many blind spots. Because the truck is so large, and the back of the truck is wide enough to hold all this refuse, it is basically impossible for refuse truck drivers to see someone behind them or not in direct view of their side mirrors. Fortunately, drivers and refuse truck manufacturers are aware of the potential dangers. That’s why you’ll hear a loud beeping sound when a refuse truck is about to back up and why they are driven so slowly.

You should also be aware of your refuse disposal schedule and can watch out during these times for any danger. For instance, if collection day is on Wednesday, and you know the truck usually comes by in the morning, you can tell your children to play inside or on the lawn close to the house that morning.

Teaching Your Children Refuse Truck Safety

You can also protect your children by teaching them how to be safe when they see a refuse truck. It is usually not a good idea to play in the street but emphasize to them never to play or stand behind a refuse truck, even when it seems to be parked. Never run up to a refuse truck to say hello to the driver, and keep a reasonable distance from the truck, at least 5 meters. Refuse trucks take longer than cars to stop because of their massive size. Finally, make sure your child knows how important it is to NEVER climb onto a refuse truck, even when it stops. Not only could this be dangerous if the truck starts to move, but also the hazardous materials in the back of the refuse truck could be harmful to your kids.

Refuse Bin/Wheelie Bin Safety

To a child, refuse bins/wheelie bins can be handy play resources. It’s big enough to hide in during hide and seek, or it can be a high place to stand on or a castle wall. However, you should caution children against playing with rubbish/wheelie bins, and not just on collection day when a refuse truck could pick it up. Hazardous materials and sharp, jagged particles in your bin can be very dangerous for children, and possibly more dangerous than refuse trucks, because your rubbish/wheelie bins are there every day.

The Municipality encourages the public to be mindful of the dangers around Refuse Trucks, to avoid possible accidents from taking place. Parents should also educate their children to be aware of the possible dangers associated with Refuse Trucks.”

You can visit the Cleansing department at George Municipality Environmental Services, 82 Meade Street, George or phone 044 802 2900.

*******************************
HOU KINDERS VEILIG RONDOM VULLISVRAGMOTORS

Hierdie is ‘n beroep op ouers en voogde om asseblief veral jong kinders veilig te hou wanneer daar vullisvragmotors in die omgewing is. Vullisvragmotors is moeilik om te mis, want hulle is massief, raserig en hulle dra gewoonlik die reuk van vullis saam. Kinders bekommer hulle egter nie gewoonlik te veel oor die gevare wat vullisvragmotors inhou nie en die bestuurders van hierdie groot vragmotors kan maklik klein kinders mis.

Dit is belangrik vir enigiemand om versigtig te wees rondom vullisvragmotors wat deur hul strate ry, veral ouers of voogde van jong kinders wat buite speel.

Vullisvragmotor Voorsorgmaatreëls

Gelukkig is daar maniere om kinders sonder veel moeite veilig rondom vullisvragmotors te hou. Die mees prominente gevare met vullisvragmotors en kinders is natuurlik die grootte van die vragmotor en die baie blindekolle. Omdat die vragmotor so groot is, en die agterkant van die vragmotor wyd genoeg is om al hierdie vullis te hou, is dit basies onmoontlik vir vullisvragmotorbestuurders om iemand agter hulle te sien of nie in direkte sig van hul kantspieëls nie. Gelukkig is bestuurders en vullisvragmotorvervaardigers bewus van die potensiële gevare. Dit is hoekom jy ‘n harde piepgeluid sal hoor wanneer ‘n vullisvragmotor op die punt staan om terug te ry en hoekom hulle so stadig gery word.

Jy moet ook bewus wees van jou vullisverwyderingskedule en kan gedurende hierdie tye oppas vir enige gevaar. Byvoorbeeld, as afhaaldag op Woensdag is, en jy weet die vragmotor kom gewoonlik soggens verby, kan jy jou kinders sê om daardie oggend binne of op die grasperk naby die huis te speel.

Leer jou kinders vullisvragmotorveiligheid

Jy kan ook jou kinders beskerm deur hulle te leer hoe om veilig te wees wanneer hulle ’n vullisvragmotor sien. Dit is gewoonlik nie ‘n goeie idee om in die straat te speel nie, maar beklemtoon vir hulle om nooit te speel of agter ‘n vullisvragmotor te staan nie, selfs wanneer dit lyk of dit geparkeer is. Moet nooit na ‘n vullisvragmotor toe hardloop om vir die bestuurder te groet nie, en hou ‘n redelike afstand van die vragmotor af, minstens 5 meter. Vullisvragmotors neem langer as motors om te stop weens hul massiewe grootte. Ten slotte, maak seker dat jou kind weet hoe belangrik dit is om NOOIT op ‘n vulliswa te klim nie, selfs wanneer dit stop. Dit kan nie net gevaarlik wees as die vragmotor begin beweeg nie, maar ook die gevaarlike materiaal agter op die vullisvragmotor kan skadelik vir jou kinders wees.

Vullisdrom / Wheelie Bin (Wieldromme) Veiligheid

Vir ‘n kind kan vullisdromme/wieldromme handige speelhulpbronne wees. Dit is groot genoeg om in weg te kruip tydens wegkruipertjie, of dit kan ‘n hoë staanplek of ‘n kasteelmuur wees. Jy moet kinders egter waarsku om nie met vullisdromme te speel nie, en nie net op afhaaldag wanneer ‘n vullisvragmotor dit kan optel nie. Gevaarlike materiale en skerp, gekartelde deeltjies in jou asblik kan baie gevaarlik vir kinders wees, en moontlik gevaarliker as vullisvragmotors, want jou vullis-/wieldromme is elke dag daar.
Die Munisipaliteit moedig die publiek aan om bedag te wees op die gevare rondom Vullisvragmotors, om te verhoed dat moontlike ongelukke plaasvind. Ouers moet ook hul kinders opvoed om bewus te wees van die moontlike gevare verbonde aan Vullisvragmotors.”

Jy kan die Skoonmaakafdeling by George Munisipaliteit Omgewingsdienste, Meadestraat 82, George besoek of skakel 044 802 2900.

***********************

UKUGCINA ABANTWANA BEKHUSEKILE KUFUTSHANE NEENQWELO EZITHUTHA INKUNKUMA

Esi sisibongozo kubazali nakubagcini babantwana ukuba bancede bagcine abantwana ingakumbi abantwana abancinci bekhuselekile xa kukho iinqwelo zenkunkuma kwindawo ekufutshane. Iinqwelo zenkunkuma kunzima ukuziphosa kuba zinkulu,ziyangxola kwaye zihlala zinuka ivumba lenkunkuma. Nangona kunjalo, abantwana abadli ngokuzikhathaza kakhulu ngeengozi ezinokuba nazo iinqwelo zokulahla inkunkuma kwaye abaqhubi bezi nqwelo zinkulu banokungababoni abantwana abancinci. Kubalulekile ukuba nabani na alumke kufuphi neenqwelo zokuthutha inkunkuma ezidlula kwizitalato zabo, ngakumbi abazali okanye abagcini babantwana abancinci abadlala ngaphandle.

Izilumkiso ngeeNqwelo eziThutha Inkunkuma

Ngethamsanqa, kukho iindlela zokugcina abantwana bekhuselekile malunga neenqwelo zokuthutha inkunkuma ngaphandle koobunzima obukhulu. Ezona ngozi zibalaseleyo ngeenqwelo zokuthutha inkunkuma kunye nabantwana, ngokuqinisekileyo, bubukhulu benqwelo yokuthutha inkunkuma kunye neendawo ezingabonakaliyo ezininzi. Ngenxa yokuba iinqwelo ezithutha inkunkuma zinkulu kakhulu, yaye umva wenqwelo ubanzi ngokwaneleyo ukuba ungathwala yonke le nkunkuma, ngokusisiseko akunakwenzeka ukuba abaqhubi beenqwelo ezithutha inkunkuma ukuba babone umntu osemva kwabo okanye bangaboni ngqo kwizipili zabo ezisecaleni. Ngethamsanqa, abaqhubi kunye nabavelisi beenqwelo ezithutha inkunkuma bayazazi iingozi ezinokubakho. Yiyo loo nto uya kuva isandi esingxolayo xa inqwelo ethutha inkunkuma iza kubuya umva kwaye kutheni ziqhutywa ngokucothayo kangaka.

Kufuneka ulumkele noludwe lwenkqubo lwakho lokulahla inkunkuma kwaye unokulumkela ngala maxesha nayiphi na ingozi. Umzekelo ukuba usuku lwenkongozelo lungoLwesithathu, kwaye uyazi ukuba inqwelo yenkunkuma idla ngokufika kusasa, ungaxelela abantwana bakho ukuba badlale ngaphakathi okanye kwingca ekufutshane nendlu ngaloo ntsasa.

Ukufundisa Abantwana bakho ukuhuseleko kwinqwelo yokuthutha inkunkuma

Unokubakhusela abantwana bakho ngokubafundisa indlela yokhuseleko xa bebona inqwelo yokuthutha inkunkuma. Idla ngokuba ngumbono olungileyo ukudlala esitalatweni kodwa ugxininise kubo ukuba bangaze badlale okanye beme emva kwenqwelo yokuthutha inkunkuma, nokuba ibonakala ngathi ipakishiwe. Ungaze ubaleke uye kwinqwelo yokuthutha inkunkuma uyokubulisa umqhubi, kwaye ugcine umgama ofanelekileyo ukusuka kwinqwelo, ungaze ubaleke, iinqwelo zenkunkuma zithatha ixesha elide kuneemoto ukuma ngenxa yobukhulu bazo. Okukugqibela, qinisekisa ukuba umntwana wakho uyayazi indlela ekubaluleke ngayo ukuba angaze akhwele kwinqwelo, nokuba imile. Ayinakuba yingozi nje oku ukuba inqwelo iqala ukuhamba, kodwa nezinto ezinobungozi ngasemva kwinqwelo yokuthutha inkunkuma zinokuba yingozi ebantwaneni bakho.

Ukhuseleko kwiNkonkxa yeNkunkuma/ kwiNkonkxa yeNkunkuma enamavili

Emntwaneni, iinkonkxa zenkunkuma/ iinkonkxa zenkunkuma ezinamavili zinokuba zizixhobo zokudlala eziluncedo. Zinkulu ngokwaneleyo ukuba uzifihle kuzo ngexesha lokudlala undize, okanye ingaba yindawo ephakamileyo yokuma okanye udonga lwenqaba. Nangona kunjalo, kufuneka ulumkise abantwana ukuba bangadlali ngeenkonkxa zenkunkuma/ iinkonkxa zenkunkuma ezinamavili, kwaye kungabi nje ngemini yokuqokelela xa inqwelo yenkunkuma inokuyithatha. Izinto eziyingozi kunye namasuntswana abukhali, ajikekileyo kwinkonkxa yakho anokuba yingozi kakhulu ebantwaneni, kwaye kunokuba yingozi ngakumbi kuneenqwelo zokuthutha inkunkuma, kuba iinkonkxa yakho zenkunkuma/ inkonkxa zenkunkuma ezinamavili zikhona yonke imihla.
uMasipala ukhuthaza uluNtu ukuba luyithathele ingqalelo ingozi ehamba neenqwelo zokuthutha inkunkuma, ukunqanda iingozi ezinokuthi zenzeke. Kwakhona abazali bafanele babafundise abantwana babo ukuba bazi iingozi ezinokubakho ezinxulumene neenqwelo zokuthutha inkunkuma.

Ungandwendwela isebe lokucoca kuMasipala waseGeorge kwiNkonzo zokuSingqongileyo, Meade Street, eGeorge okanye utsalele umnxeba ku-044 802 2900.