Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

KENNISGEWING NR MM 017/2021 RAADSVERGADERINGS: JULIE 2021

GEORGE MUNISIPALITEIT
KENNISGEWING NR MM 017/2021 RAADSVERGADERINGS: JULIE 2021
Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) dat die Raadsvergadering op die ondergemelde datum en tyd op MS Teams by George Munisipaliteit gehou sal word:
JULIE 2021 Gewone Raadsvergadering 29 Julie 2021 13:00

GEORGE MUNICIPALITY
NOTICE NO MM 017/2021 COUNCIL MEETING: JULY 2021
Notice is hereby given in terms of Section 19 of the Local Government Act: Municipal Systems, 2000 (Act 32 of 2000) that the Council meeting will be held on MS Teams, at George Municipality on the under-mentioned date and time:
JULY 2021 Ordinary Council Meeting 29 July 2021 13:00
UMASIPALA WASEGEORGE
ISAZISO NOMBOLO MM 017 SIKA- 2021
INTLANGANISO YEBHUNGA: EYEKHALA 2021
Isaziso siyakhutshwa ngokwesigqibo seCandelo le-19 soMthetho omiselweyo kaRhulumente waseKhaya; Isixokelelwano sikaMasipala, 2000 (uMthetho omiselweyo wama- 32 ka -2000) sokuba intlanganiso yeBhunga iya kubanjelwa kuMaqela eMS, kwaMasipala waseGeorge ngalo mhla kunye nexesha elikhankanywe ngezantsi:
EYEKHALA 2021
Intlanganiso eQhelekileyo yeBhunga 29 eyeKhala 2021 13:00