Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Land Use Application Notice: Erf 13414, George

LAND USE APPLICATION ADVERTISEMENT
GEORGE MUNICIPALITY

PROPOSED AMENDMENT & DEPARTURE ON ERF 13414, 4 SANDY MCGREGOR STREET, GEORGE MUNICIPALITY AND DIVISION

Notice is hereby given in terms of Section 48 (2)(a) of the George Land Use Planning By-Law, 2015 that the undermentioned application has been received on Erf 13414, 4 Sandy McGregor Street, George by the George Local Municipality, Directorate: Planning and Development.

Any objection(s) and/or comment(s) with full reasons therefore and how their interests are affected, should be lodged in writing via e-mail to the responsible Administrative Officer Primrose Nako (pnako@george.gov.za) or, if no email facility is available, via SMS to the cellphone number of the said Official (only provided on request) and/or to the applicant, in terms of Section 50 of the George Land Use Planning By-Law, 2015, on/ or before 13 December 2021 quoting the application erf number, your property description, physical address and full contact details (email and telephone) of the person or body submitting the objection/ comment, without which the Municipality/applicant cannot correspond with said person/body.

Enquiries or requests for more information on the application may be directed to the Town Planning Department on Telephone: 044 801 9477 or e-mail to the responsible Administrative Officer: Primrose Nako (pnako@george.gov.za) or the Applicant (details below). The application will also be available, on the Municipal Website https://www.george.gov.za/george-documents/land-use-applications/land-use-submissions/ for 30 days. Any comments/objections received after the above-mentioned closing date may be disregarded.

Property Description: Erf 13414, 4 Sandy McGregor Street, George
Applicant Details: DELPLAN Consulting: Tel. 044 873 4566 / planning@delplan.co.za on behalf of JH Smuts Trust.
Nature of Application: Deletion of Approval Condition (b) 2 in terms of Section 15(2) (h) of the George Municipality: Land Use

Planning By-Law, 2015 for the existing guest house on the subject property to be notarially tied to guest house on Erf 13415 George.

Permanent Departure in terms of Section 15 (2) (b) of the George Municipality: Land Use Planning By-Law, 2015 for 2 carriageway crossings on Erf 13414, George.

Reference Number: 2080363

GRONDGEBRUIK AANSOEK ADVERTENSIE
GEORGE MUNISIPALITEIT

VOORGESTELDE WYSIGING & AFWYKING OP ERF 13414, SANDY MCGREGORSTRAAT 4, GEORGE MUNISIPALITEIT EN AFDELING

Kragtens Artikel 48 (2)(a) van die George Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning, 2015 word hiermee kennis gegee dat die onderstaande aansoek ontvang is op Erf 13414, Sandy McGregorstraat 4, George deur die George Plaaslike Munisipaliteit, Direktoraat Beplanning en Ontwikkeling.

Enige besware en/of kommentare, insluitend die volledige redes daarvoor en `n verduideliking van hoe die persoon se belange geraak word deur die aansoek, moet skriftelike ingedien word per e-pos by die relevante Administratiewe Beampte Primrose Nako (pnako@george.gov.za), of as geen e-pos fasiliteit beskikbaar is nie, per SMS na die selfoon nommer van genoemde Amptenaar (slegs beskikbaar op versoek) en/of by die applikant, in terme van Artikel 50 van die George Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning, 2015 op / of voor 13 December 2021 met verwysing na die eiendomsbeskrywing relevant tot die aansoek, eiendomsbeskrywing en fisiese adres en volledige kontak besonderhede (e-pos adres en telefoon nommer) van die persoon of liggaam wat die beswaar/kommentaar indien, waarsonder die Munisipaliteit nie kan korrespondeer met die persoon/liggaam wat die beswaar(e) en/of kommentaar ingedien het nie.

Navrae of verdere inligting ten opsigte van die aansoek kan gerig word aan die Stadsbeplannings Departement by Telefoon: 044 801 9477 of deur `n e-pos te rig aan die verantwoordelike Administratiewe Beampte Primrose Nako (pnako@george.gov.za), of deur die applikant te kontak (kontak besonderhede onderaan). Die aansoek sal ook beskikbaar wees op die Munisipale webtuiste https://www.george.gov.za/george-documents/land-use-applications/land-use-submissions/ vir 30 dae. Enige kommentare/ besware wat na die voorgemelde sluitings datum ontvang word, mag moontlik nie in ag geneem word nie.

Eiendomsbeskrywing: Erf 13414, Sandy McGregorstraat 4, George
Besonderhede van Applikant: DELPLAN Consulting: 044 873 4566 / planning@delplan.co.za namens JH Smuts Trust.
Aard van aansoek: Skrap van goedkeuringsvoorwaarde (b) 2 ingevolge Artikel 15(2) (h) van die George Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning, 2015 vir die bestaande gastehuis op die onderhewig aan eiendom wat notarieel gekoppel moet word aan gastehuis op Erf 13415, George.

Permanente Afwyking ingevolge Artikel 15 (2) (b) van die George Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruikbeplanning, 2015 vir 2 rybaan kruisings op Erf 13414, George.

Verwysingsnommer: 2080363