Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Land Use Application Notice: Erf 4245, George

LAND USE APPLICATION ADVERTISEMENT

GEORGE MUNICIPALITY

PROPOSED SUBDIVISION, CONSENT USE AND DEPARTURES IN TERMS OF SECTIONS 15(2)(d), 15(2)(o) AND 15(2)(b) OF THE GEORGE MUNICIPALITY LAND USE PLANNING BYLAW, 2015: ERF 4245 (9 CYPRESS AVENUE, HEATHER PARK), GEORGE DISTRICT AND MUNICIPALITY

Notice is hereby given in terms of Section 45 of the George Land Use Planning By-Law, 2015 that the undermentioned application with relation to Erf 4245, George was received by the George Local Municipality, Directorate: Planning and Development.

Any objection(s) and/or comment(s) with full reasons therefore and how their interests are affected, should be lodged in writing via e-mail to the responsible Administrative Officer (Marina Welman, E-mail: mhwelman@george.gov.za, Tel: 044 801 9171) or, if no email facility is available, via SMS to the cellphone number of the said Official (only provided on request) and/or to the applicant, in terms of Section 50 of the George Land Use Planning By-Law, 2015, on/ or before 15th December 2021 quoting the application erf number, your property description, physical address and full contact details (email and telephone) of the person or body submitting the objection/ comment, without which the Municipality/applicant cannot correspond with said person/body.

Enquiries or requests for more information on the application may be directed to the Town Planning Department on Telephone: 044 801 9477 or emailed to the responsible Administrative Officer: (Marina Welman, E-mail: mhwelman@george.gov.za, Tel: 044 801 9171) or the Applicant (details provided below). The application will also be available, on the Municipal Website (https://www.george.gov.za/george-documents/land-use-applications/land-use-submissions/) for 30 days. Any comments/ objection received after the above-mentioned closing date may be disregarded.

Property Description:
Erf 4245 (9 Cypress Avenue), George

Applicant Details:
Stéfan de Kock, Perception Planning, E-mail: perceptionplanning@gmail.com, Tel: 0825684719)

Nature of Application:
• Subdivision in terms of Section 15(2)(d) of the George Municipality: Land Use Planning By-Law, 2015, for the creation of two new portions, namely a Portion A (± 919m² in extent) and Remainder of Erf 4245 (± 1,200m² in extent).
• Consent use, in terms of Section 15(2)(o) of the George Municipality: Land Use Planning By-Law, 2015, for a Second Dwelling (± 113m² in extent) on the proposed Remainder of Erf 4245, George;
• Departures in terms of Section 15(2)(b) of the George Municipality: Land Use Planning By-Law, 2015 for relaxation of building lines to accommodate existing structures as follow:
– Northern building line of proposed Portion A from 2m to 0m to accommodate the existing servant’s and store rooms;
– Southern building line of proposed Remainder from 3m to 2.1m and 2.44m, respectively to accommodate the existing dwelling house;
– Eastern building line of proposed Remainder from 3m to 1.74m to accommodate the existing building/ proposed second dwelling.

Reference Number: (2081805)

D Power: Deputy Director: Planning, George Municipality

ADVENTENSIE: GRONDGEBRUIK AANSOEK

GEORGE MUNISIPALITEIT

VOORGESTELDE ONDERVERDELING, VERGUNNINGSGEBRUIK EN AFWYKINGS IN TERME VAN ARTIKEL 15(2)(d), 15(2)(o) EN 15(2)(b) VAN DIE GEORGE MUNISIPALITEIT SE VERORDENING OP MUNISIPALE GRONDGEBRUIKSBEPLANNING, 2015: ERF 4245 (9 CYPRESS LAAN, HEATHER PARK), GEORGE DISTRIK EN MUNISIPALITEIT

Kragtens Artikel 45 van die George Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning, 2015 word hiermee kennis gegee dat die onderstaande aansoek ontvang is op Erf 4245, George deur die George Plaaslike Munisipaliteit, Direktoraat Beplanning en Ontwikkeling.

Enige besware en/of kommentare, insluitend volledige redes daarvoor asook `n verduideliking van hoe die person se belange geraak word deur die aansoek, moet skriftelike ingedien word per e-pos by die relevante Administratiewe Beampte (Marina Welman, E-mail: mhwelman@george.gov.za, Tel: 044 801 9171), of as geen e-pos fasiliteit beskikbaar is nie, per SMS na die selfoon nommer van genoemde Amptenaar (slegs beskikbaar op versoek) en/of by die applikant, in terme van Artikel 50 van die George Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning, 2015 op/ of voor 15 Desember 2021 met verwysing na die eiendomsbeskrywing relevant tot die aansoek, eiendomsbeskrywing en fisiese adres en volledige kontak besonderhede (e-pos en telefoon) van die persoon of liggaam wat die beswaar/kommentaar indien, waarsonder die Munisipaliteit nie kan korrespondeer met die persoon/liggaam wat die beswaar(e) en/of kommentaar ingedien het nie.

Navrae of verdere inligting ten opsigte van die aansoek kan gerig word aan die Stadsbeplannings Departement by Telefoon: 044 801 9477 of deur `n e-pos te rig aan die verantwoordelike Administratiewe Beampte (Marina Welman, E-pos: mhwelman@george.gov.za, Tel: 044 801 9171) of deur die applikant te kontak (soos per kontak besonderhede onderaan). Die aansoek sal ook beskikbaar wees op die Munisipale webtuiste (https://www.george.gov.za/george-documents/land-use-applications/land-use-submissions/) vir 30 dae. Enige kommentare/ besware wat na die voorgemelde sluitings datum ontvang word, mag moontlik nie in ag geneem word nie.

Eiendoms Beskrywing:
Erf 4245 (9 Cypress laan), George

Besonderhede van Applikant:
Stéfan de Kock, Perception Planning, E-pos: perceptionplanning@gmail.com, Tel: 0825684719)

Aard van Aansoek:
• Onderverdeling in terme van Artikel 15(2)(d) van die George Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning, 2015 vir die skep van twee nuwe gedeeltes, naamlik Gedeelte A (± 919m² in grootte) en ‘n Restant (± 1,200m² in grootte);
• Vergunningsgebruik in terme van Artikel 15(2)(o) van die George Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning, 2015 vir ‘n Tweede Woning (±113m² in grootte) op die Restant van Erf 4245, George;
• Afwykings in terme van Artikel 15(2)(b) van die George Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning, 2015 vir die verslapping van die volgende boulyne ten einde die volgende bestaande strukture te akkommodeer:
– Noordelike boulyn van voorgestelde Gedeelte A van 2m na 0m ten einde die bestaande stoor- en bediendekamers te akkommodeer;
– Suidelike boulyne van voorgestelde Restant van 3m na 2.1m en 2.44m onderskeidelik, ten einde die bestaande woonhuis te akkommodeer;
– Oostelike boulyn van die voorgestelde Restant van 3m na 1.74m ten einde die bestaande gebou/ voorgestelde tweede woning te akkommodeer.

Verwysings nommer: (2081805)

D Power: Adjunk Direkteur: Beplanning, George Munisipaliteit