Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Notice: 2023/24 Financial year adjustment budget 28 September 2023

 KENNISGEWING: FIN028/2023

2023/24 FINANSIëLE JAAR

AANSUIWERINGSBEGROTING 28 SEPTEMBER 2023

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 28 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet no.56 van 2003) en Artikel 23 van die Munisipale Begrotings en Verslagdoening Regulasies 2008 onderskeidelik, dat die Aansuiweringsbegroting goedgekeur is tydens die Raadsvergadering van 28 September 2023.

Die dokument sal beskikbaar wees vir publieke inspeksie op die munisipale webtuiste, www.george.gov.za, 5 Oktober 2023.

Lede van die publiek word uitgenooi om skriftelike kommentaar by die munisipaliteit in te dien met betrekking tot die dokument. Alle kommentaar en insae moet gerig word aan “Die Munisipale Bestuurder, George Munisipaliteit, Yorkstraat 71, George 6530”.

Kontak gerus die Begrotingsbestuurder by 044 801 9122 vir enige verdere navrae.

DR M GRATZ

MUNISIPALE BESTUURDER

_________________________________________________________________________

NOTICE: FIN028/2023

2023/24 FINANCIAL YEAR

ADJUSTMENT BUDGET 28 SEPTEMBER 2023

Notice is hereby given in terms of Section 28 of the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003 (Act no.56 of 2003) and Section 23 of the Municipal Budgets and Reporting Regulations 2008 respectively, that the Adjustment Budget was approved during the Council meeting held on 28 September 2023.

This document will be available for public inspection and comments on the municipal website www.george.gov.za,  from 5 October 2023.

Members of the public are invited to submit written comments or representations to the municipality in respect of this document. All comments and inputs must be directed to “The Municipal Manager, George Municipality, 71 York Street, George 6530”.

Please contact the Budget Manager at 044 802 9122 with any enquiries.

DR M GRATZ

MUNICIPAL MANAGER