Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OPENBARE KENNISGEWING: Weiering van toegang en/of weiering om kapasiteit vir voorafbetaalde meters af te gradeer

George Munisipaliteit bevestig hiermee dat ons besig is met die implementering van die nuwe elektriese tariefstruktuur soos deur die Raad goedgekeur. Ons het bewus geword van sekere verbruikers wie munisipale amptenare en subkontrakteur’s  toegang tot hul huise weier weens óf veiligheidskwessies óf omdat hulle nie bewus is van die proses wat aan die gang is nie.

Die Munisipaliteit benodig toegang om die vereiste aanpassings aan die geïnstalleerde kapasiteit op voorafbetaalde meters te implementeer, soos vereis word deur die nuwe tariefstruktuur. Die doel van die aanpassings is om ‘n funksie op die voorafbetaalde meter te verander, om óf die geïnstalleerde kapasiteit aan te pas soos deur die munisipaliteit gekies óf om die kapasiteit aan te pas soos deur die verbruiker gekies.

Hierdie brief gee die mandaat aan die Munisipale amptenare/ONTEC en hul kontrakteurs en subkontrakteurs om die nodige stappe te doen. Die mandaat van die George Munisipaliteit om die kapasiteit van jou voorafbetaalde meter vas te stel, berus by die volgende wetgewing, beleid en goedkeurings.

 1. Die toepassing van koste-reflektiewe tariewe word in die Wet op Munisipale Stelsels Artikel 74 bepaal soos hieronder getoon.

(d) tariewe moet die koste weerspieël wat redelikerwys geassosieer word met die lewering van die diens, insluitend kapitaal-, bedryfs-, instandhouding-, administrasie- en vervangingskoste en rentekoste:

 1. Die Nasionale Elektrisiteitsprysbeleid van Suid-Afrika (EPP) stipuleer die toepassing van kapasiteitsbeperkings op voorrade soos hieronder getoon.

Beleidsposisie: 36
Huishoudelike tariewe om meer koste-reflektief te word, wat ‘n reeks aanbodopsies bied met progressiewe kapasiteit-gedifferensieerde tariewe en aansluitingsfooie:

 • Aan die eenkant ‘n enkeleenergietarief sonder basieseheffing, beperk tot 20 Ampère ennominaleverbindingsheffing;
 • Op die volgende vlak ‘n tarief wat tariefheffings kan bevat om ‘n basiese heffing, kliëntediensheffing, kapasiteitsheffing en energieheffing te weerspieël met kostereflektiewe verbindingsheffings; en
 • Op die finale vlak moet TVG-tariewe (Tyd Van Gebruik) op dieselfde basis as hierbo ingestel word, maar met die TVG-energietariewe.
 1. George Raad het die elektrisiteitstariewe soos voorgestel in die begroting in Junie 2022 goedgekeur en wat deel was van die openbare deelname proses soos hieronder getoon.

Huishoudelike Verbruikers: 1 of 3 fase. Kapasiteit van meer as 20 Amp enkelfase
Basiese heffing                 :               R74,63 per maand
Kapasiteitsheffing           :               R4,50 per Amp per fase per maand
Energieheffing                  :               208,49 sent per KWh

 1. Die Nasionale Energiereguleerder van Suid-Afrika (NERSA) het die elektrisiteitstariewe vir George Munisipaliteit goedgekeur, wat die kapasiteitsbeperkings insluit soos toegepas soos hieronder getoon.
 • Huishoudelikeenkelfase – 1 deelvoorafbetaald (20 ampère)
  Energie heffing: 239,62c/kWh
 • HuishoudelikeVerbruikers: 1 of 3 fase. Kapasiteit van meer as 20 Amp enkelfase
  Basiese heffing:       R74,63 per maand
  Kapasiteitsheffing:  R4,50 per Amp per fase per maand
  Energieheffing:        208,49 sent per KWh

Die implementeringsplan is ook breedvoerig met NERSA bespreek, en hulle het die plan onderskryf wat behels dat verbruikers hul kapasiteit kan kies of die keuse van ‘n toepaslike kapasiteit deur die munisipaliteit in geval van verbruikers wat versuim om dit te doen. Verbruikers is ingelig oor die nuwe elektriese tariewe en die besluite wat hulle moet neem, asook die implikasies van kapasiteitsbeperkings.

Om toegang tot munisipale mandaatbeamptes te weier om die gekose kapasiteit te stel, sal gevolge hê. Neem asseblief kennis dat alle munisipale en/of Ontec-amptenare identifikasiekaarte met ‘n foto en hul ID-nommer sowel as ‘n afskrif van hierdie brief dra. Skakel hierdie nommer 044 873 5474 gedurende werksure om te verifieer dat die amptenare by jou huis deel vorm van hierdie projek.

Die volgende opsies is beskikbaar vir die kliënte:

 • Veranderhulbesluiten verleen toegangsodat die kapasiteit op hulvoorafbetaalde meter gestelkan
 • Kies die kapasiteit wat benodig word in die goedgekeurdevormen verleen toegang vir die personeel om die kapasiteittestel.
 • Teken ‘n vorm wat aanduidathulle ‘n verandering in kapasiteitwilhêendus die gepaardgaandebasieseheffingenkapasiteitsheffingsalbetaal. (60 Ampere).
 • Weiering vantoegang of ondertekening van keuringsvorm, in welkegeval die toevoerontkoppelsal

Rig asseblief enige navrae aan 044 801 9243 of e-pos jou navraag na elec.applications@george.gov.za

************************************************************************************

PUBLIC NOTICE: Refusing Access and/or refusing to downgrade capacity for pre-paid meter

George Municipality hereby confirms that it is in process of implementing the new electrical tariff structure as approved by Council. We have become aware that certain consumers are refusing municipal officials and our sub-contractor’s access to their homes due to either safety concerns or not being aware of the process underway.

The Municipality requires access in order to implement the required adjustments to the installed capacity on pre-paid meters, as required by the new tariff structure. The adjustments take the form of a setting being changed on the Prepayment meter itself, to either adjust the installed capacity to the default capacity as selected by the municipality or to adjust to the capacity as selected by the consumer.

This letter gives mandate to the Municipal officials/ONTEC and their contractors and sub-contractors to take the required action. The mandate of the George Municipality to set the capacity of your pre-paid meter is vested in the following legislation, policy and approvals.

 1. The application of cost reflective tariffs is mandated in the Municipal Systems Act Section 74 as shown below.

(d) tariffs must reflect the costs reasonably associated with rendering the service, including capital, operating, maintenance, administration and replacement costs and interest charges:

2.  The National Electricity Pricing Policy of South Africa (EPP) stipulates the application of capacity                limits on supplies as shown below.

Policy Position: 36
Domestic tariffs to become more cost-reflective, offering a suit of supply options with progressive capacity-differentiated tariffs and connection fees:

 • At the one end a single energy rate tariff with no basic charge, limited to 20 Amps and nominal connection charge;
 • At the next level a tariff which could contain tariff charges to reflect a basic charge, customer service charge, capacity charge and energy charge with cost-reflective connection charges; and
 • At the final level TOU tariffs must be instituted on the same basis as above, but with the TOU energy rates.

  3. George Council approved the electricity tariffs as proposed in the budget in June 2022 and which were a part of the public participation process as shown below.

Domestic Consumers: 1 or 3 phase. Capacity exceeding 20 Amps single phase
Basic Charge                      :                               R74,63 per month
Capacity Charge               :                               R4,50 per Amp per phase per month
Energy Charge                   :                               208,49 cents per KWh

        4. The National Energy Regulator of South Africa (NERSA) approved the electricity tariffs for                          George Municipality, involving the capacity limits as being applied as shown below.

 • Domestic Single Phase – 1 Part Prepaid (20 Amps)
  Energy Charge:  239.62c/kWh
 • Domestic Consumers: 1 or 3 phase. Capacity exceeding 20 Amps single phase
  Basic Charge                     :                               R74,63 per month
  Capacity Charge               :                               R4,50 per Amp per phase per month
  Energy Charge                  :                               208,49 cents per KWh

The implementation plan was also discussed with NERSA in detail, and they endorsed such plan which involved allowing consumers to select their capacity or the selection of an appropriate capacity by the municipality in case of consumers failing to do so. Consumers have been informed of the new electrical tariffs and the decisions that they need to take, as well as the implications of capacity limits.

Refusing access to municipal mandated officials to set the selected capacity will have consequences. Please note that all municipal and/or Ontec officials carry identification cards with a photograph and their ID number as well as a copy of this letter. Phone this number 044 873 5474 during work hours to verify that the officials at your home form part of this project.

The following options are available to the customers:

  • Change their decision and allow access for the capacity to be set on their pre-paid meter.
  • Select the capacity needed in the approved form and allow access to the personnel to set the capacity.
  • Sign a form indicating they want a change in capacity and thus will pay the associated basic charge and capacity charge. (60 Amps).
  • Refuse to allow access or signing of selection form in which case the supply will be disconnected.

Please direct any queries to 044 801 9243 or email your query to elec.applications@george.gov.za