Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Proposed Amendment of General plan & subdivision:ERVEN 26 – 35, Unregistered portions of Remainder Erf 1, Bogey Circle, Le Grand

GEORGE MUNICIPALITY:

PROPOSED AMENDMENT OF GENERAL PLAN & SUBDIVISION:ERVEN 26 – 35,
UNREGISTERED PORTIONS OF REMAINDER ERF 1, BOGEY CIRCLE, LE GRAND, GEORGE MUNICIPALITY & DIVISION

Notice is hereby given in terms of Section 45 of the George Municipality’s By-Law on Municipal Land Use Planning (2015) that the undermentioned application has been received on Remainder Erf 1 Le Grand by the George Municipality, Directorate: Planning & Development.

Any comments and / or objections with full reasons therefore and how their interest are affected, should be lodged in writing via e-mail to the responsible Administrative Officer (Marina Welman, mhwelman@george.gov.za) or, if no e-mail facility is available, via SMS to the cell phone number of the said Official (only provided on request) and / or to the applicant, in terms of Section 50 of the said by-law on / or before Friday, 10 December 2021, quoting the application erf numbers, your property description, physical address and full contact details (e-mail and telephone number) of the person or body submitting the objection / comment, without which the Municipality / applicant cannot correspond with said person / body.

Enquiries or requests, for more information on the application may be directed to the Town Planning Department on Telephone 044 801 9477 or e-mailed to the responsible Administrative Officer (Marina Welman, mhwelman@george.gov.za) or the applicant (details below).  The application will also be available on the municipal website (https://www.george.gov.za/george-documents/land-use-applications/land-use-submissions/) for 30 days.  Any comments / objection received after the abovementioned closing date may be disregarded.

Property description: Remainder Erf 1 Le Grand

Applicant: Marlize de Bruyn Planning, marlize@mdbplanning.co.za,  0766 340 150

Nature of application:

  • Amendment of General Plan 3250/2004 in terms of Section 15(2)(k) of the George Municipality: Land Use Planning By-law (2015) to create one erf (Portion A) without conditions and as required in terms of the Land Survey Act, 1997 (Act 8 of 1997);
  • Subdivision of Portion A (unregistered Erven 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Le Grand, in terms of Section 15(2)(d) of the George Municipality: Land Use Planning By-law (2015) in the following portions leaving no remainder
  • Portion A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W (±367.2m² each) (Single Residential Zone I)

(Reference number: 2074049)

D Power: Deputy Director: Planning, George Municipality

 

 

GEORGE MUNISIPALITEIT:
VOORGESTELDE WYSIGING VAN ALGEMENE PLAN & ONDERVERDELING: ERWE 26 – 35, ONGEREGISTREERDE GEDEELTES VAN RESTANT ERF 1, BOGEY SINGEL, LE GRAND, GEORGE MUNISIPALITEIT & AFDELING

Kragtens Artikel 45 van die George Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning (2015) word hiermee kennis gegee dat die onderstaande aansoek ontvang is op Remainder Erf 1 Le Grand deur die George Munisipaliteit, Direktoraat: Beplanning & Ontwikkeling.

Enige kommentare en / of besware insluitend volledige redes daarvoor en ‘n verduideliking van hoe die persoon se belange geraak word deur die aansoek, moet skriftelik ingedien word per e-pos by die relevante Administratiewe Beampte (Marina Welman, mhwelman@george.gov.za)), of as geen e-pos fasiliteit beskikbaar is nie, per SMS na die selfoonnommer van die genoemde amptenaar (slegs op versoek beskikbaar) en / of by die applikant, in terme van Artikel 50 van genoemde Verordening op of voor Vrydag, 10 December 2021, met verwysing na die eiendomsbeskrywing van die aansoek, eiendomsbeskrywing en fisiese adres en volledige kontakbesonderhede (e-pos adres en telefoonnommer) van die persoon of liggaam wat die beswaar / kommentaar indien, waarsonder die Munisipaliteit nie kan korrespondeer met die persoon / liggaam wat die beswaar en / of  kommentaar ingedien het nie.

Navrae of verdere inligting ten opsigte van die aansoek kan gerig word aan die Stadsbeplanningsdepartement by Telefoon 044 801 9477 of deur ‘n e-pos te rig aan die verantwoordelike Administratiewe Beampte (Marina Welman, mhwelman@george.gov.za)) of deur die applikant te kontak (kontakbesonderhede onderaan).  Die aansoek sal ook beskikbaar wees op die munisipale webtuiste (https://www.george.gov.za/george-documents/land-use-applications/land-use-submissions/) vir 30 dae.  Enige kommentare / besware wat na die voorgemelde sluitingsdatum ontvang word, mag moontlik nie in ag geneem word nie.

Eiendomsbeskrywing: Remainder Erf 1 Le Grand

Aansoeker: Marlize de Bruyn Planning, marlize@mdbplanning.co.za, 0766 340 150

Aard van aansoek:

  • Wysiging van Algmene Plan 3250/2004 in terme van Artikel 15(2)(k) van die George Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruiksbeplanning (2015) om een erf te skep (Gedeelte  A) met geen voorwaardes en soos vereis in terme van die Opmetingswet, 1997 (Wet 8 van 1997);
  • Ondverdeling van Gedeelte A (Ongeregistreerde Erwe 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Le Grand, in terme van Artikel 15(2)(d) van die George Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruiksbeplanning (2015) in die volgende gedeeltes met geen restant
  • Gedeelte A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W (±367.2m² elk) (Enkel Residensiële Sone I)

(Verwysingsnommer: 2074049)

D Power: Adjunk-Direkteur: Beplanning, George Munisipaliteit