Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Proposed removal of restrictions, departure & permission: Erf 270, Whites Road & Erf 2062, Young terrace, Wilderness

GEORGE MUNICIPALITY:

PROPOSED REMOVAL OF RESTRICTIONS, DEPARTURE & PERMISSION:ERF 270, WHITES ROAD, & Erf 2062, Young terrace, WILDERNESS, GEORGE MUNICIPALITY & DIVISION

Notice is hereby given in terms of Section 45 of the George Municipality’s By-Law on Municipal Land Use Planning (2015) that the undermentioned application has been received on Erven 270 & 2062 Wilderness by the George Municipality, Directorate: Planning & Development.

Any comments and / or objections with full reasons therefore and how their interest are affected, should be lodged in writing via e-mail to the responsible Administrative Officer (Primrose Nako, pnako@george.gov.za) or, if no e-mail facility is available, via SMS to the cell phone number of the said Official (only provided on request) and / or to the applicant, in terms of Section 50 of the said by-law on / or before Friday, 10 December 2021, quoting the application erf numbers, your property description, physical address and full contact details (e-mail and telephone number) of the person or body submitting the objection / comment, without which the Municipality / applicant cannot correspond with said person / body.

Enquiries or requests, for more information on the application may be directed to the Town Planning Department on Telephone 044 801 9477 or e-mailed to the responsible Administrative Officer (Primrose Nako, pnako@george.gov.za) or the applicant (details below).  The application will also be available on the municipal website (https://www.george.gov.za/george-documents/land-use-applications/land-use-submissions/) for 30 days.  Any comments / objection received after the abovementioned closing date may be disregarded.

Property description: Erven 270 & 2062 Wilderness
Applicant: Marlize de Bruyn Planning, marlize@mdbplanning.co.za,  0766 340 150

Nature of application:

 • Removal of restrictive title condition Paragraph 2B in the title deed T72490/95 of Erf 270 Wilderness in terms of Section 15(2)(f) of the George Municipality: Land Use Planning By-Law, 2015;
 • Departure in terms of Section 15(2)(c) of the George Municipality: Land Use Planning By-Law, 2015 for the following:
 • Relaxation of the northern rear boundary building line from 2.0m to 1.0m for a braai for Erf 270 Wilderness;
 • Increase in the roof ridge height from 8.5m to 8.94m measured from natural ground level (NGL) for the dwelling proposed for Erf 270 Wilderness.
 • Relaxation of the northern rear boundary building line from 4.5m to 3.0m for a double garage for Erf 2062 Wilderness;
 • Permission in terms of Section 15(2)(g) of the Land Use Planning Bylaw for GM, 2015 to provide the 2 parking bays required for the proposed dwelling house for Erf 270 Wilderness in the form of a double garage on Erf 2062, Wilderness in accordance with the requirements of Section 43 of the George Integrated Zoning Scheme Bylaw, 2017.

(Reference number: 20767910)
D Power: Deputy Director: Planning, George Municipality

 

GEORGE MUNISIPALITEIT:

VOORGESTELDE OPHEFFING VAN BEPERKINGS, AFWYKING & TOESTEMMING:
ERF 270, WHITESWEG & ERF 2062, YOUNG TERRACE, WILDERNESS, GEORGE MUNISIPALITEIT & AFDELING

Kragtens Artikel 45 van die George Munisipaliteit se Verordening op Munisipale Grondgebruiksbeplanning (2015) word hiermee kennis gegee dat die onderstaande aansoek ontvang is op Erven 270 & 2062 Wilderness deur die George Munisipaliteit, Direktoraat: Beplanning & Ontwikkeling.

Enige kommentare en / of besware insluitend volledige redes daarvoor en ‘n verduideliking van hoe die persoon se belange geraak word deur die aansoek, moet skriftelik ingedien word per e-pos by die relevante Administratiewe Beampte (Primrose Nako, pnako@george.gov.za), of as geen e-pos fasiliteit beskikbaar is nie, per SMS na die selfoonnommer van die genoemde amptenaar (slegs op versoek beskikbaar) en / of by die applikant, in terme van Artikel 50 van genoemde Verordening op of voor Vrydag, 10 Desember 2021, met verwysing na die eiendomsbeskrywing van die aansoek, eiendomsbeskrywing en fisiese adres en volledige kontakbesonderhede (e-pos adres en telefoonnommer) van die persoon of liggaam wat die beswaar / kommentaar indien, waarsonder die Munisipaliteit nie kan korrespondeer met die persoon / liggaam wat die beswaar en / of  kommentaar ingedien het nie.

Navrae of verdere inligting ten opsigte van die aansoek kan gerig word aan die Stadsbeplanningsdepartement by Telefoon 044 801 9477 of deur ‘n e-pos te rig aan die verantwoordelike Administratiewe Beampte (Primrose Nako, pnako@george.gov.za) of deur die applikant te kontak (kontakbesonderhede onderaan).  Die aansoek sal ook beskikbaar wees op die munisipale webtuiste (https://www.george.gov.za/george-documents/land-use-applications/land-use-submissions/) vir 30 dae.  Enige kommentare / besware wat na die voorgemelde sluitingsdatum ontvang word, mag moontlik nie in ag geneem word nie.

Eiendomsbeskrywing: Erven 270 & 2062 Wilderness
Aansoeker: Marlize de Bruyn Planning, marlize@mdbplanning.co.za, 0766 340 150

Aard van aansoek:

 • Opheffing van beperkende voorwaarde paragraaf 2B in titelakte T72490/95 van Erf 270 Wilderness in terme van Artikel 15(2)(f) van die George Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruiksbeplanning (2015);
 • Afwyking in terme van Artikel 15(2)(c) van die George Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruiksbeplanning (2015) vir die volgende:
 • Verslapping van die noordelike agtergrensboulyn van 2.0m na 1.0m vir ‘n braai vir Erf 270 Wilderness;
 • Verhoging in die daknokhoogte van 8.5m na 8.94m gemeet vanaf natuurlike grondvlak (NGL) vir die voogestelde woonhuis vir Erf 270 Wilderness.
 • Verslapping van die noordelike agtergrensboulyn van 4.5m na 3.0m vir ‘n dubbelmotorhuis vir Erf 2062 Wilderness;
 • Toestemming in terme van Artikel 15(2)(g) van die George Munisipaliteit: Verordening op Grondgebruiksbeplanning (2015) ten einde 2 parkeerplekke benodig vir die voorgestelde woonhuis vir Erf 270 Wilderness in die vorm van ‘n dubbelmotorhuis op Erf 2062 Wilderness in ooreenstemming met die vereistes van Artikel 43 van die George Geïintegreerde Soneringskema Verordening, 2017.

(Verwysingsnommer: 20767910)
D Power: Adjunk-Direkteur: Beplanning, George Munisipaliteit