Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PUBLIC NOTICE: Overdue municipal debt will be recovered via Prepaid Meter System

OVERDUE DEBT WILL BE RECOVERED THROUGH PREPAID METER SYSTEM
Residents are advised to take note that any overdue debts owing to the municipality, will be recovered through the prepaid electricity meter system, as per the Credit Control and Debt Collection Policy. This means that if you have not paid your account in full of the municipality, when you purchase prepaid electrical units from a vendor, at least 50% of your overdue debt will be paid off by your purchase, and the remaining amount will reflect as pre-paid electricity units.

HOW TO CHECK WHAT YOUR OVERDUE DEBT IS?
If you are not sure what your overdue debt is, please phone in to 044 801 9009/4/17 or 044 801 9135 or 044 801 9518. Provide your GRG account number and contact details (email address, telephone number) with all enquiries. A duplicate statement can also be requested at accounts@george.gov.za. Payment is due by the 15th of the following month.

HOW TO PAY YOUR ACCOUNT
Accounts can be paid via electronic transfer (EFT – see details below), Unipay, by clicking on the QR code on your statement, Pick ‘n Pay, Checkers, Shoprite, USave, SPAR and Pep. Please take your most recent available account statement with you so that the shop can access the bar code that connects your payment to your GRG account number.

Bank details for electronic payment:
First National Bank (FNB)
Account Type: Public Sector Cheque Account
Account Name: George Municipality
Account Number: 62869623150
Branch Code: 210554
Swift Code: FIRNZAJJ
Reference: your GRG account number
Proof of payment is to be sent to payments@george.gov.za

OPENBARE KENNISGEWING: Agterstallige munisipale skuld sal via Voorafbetaalde meterstelsel verhaal word

AGTERSTALLIGE SKULD SAL DEUR VOORAFBETAALDE METERSTELSEL VERHAAL WORD
Inwoners word aangeraai om kennis te neem dat enige agterstallige skuld wat aan die munisipaliteit verskuldig is, deur die voorafbetaalde elektrisiteitsmeterstelsel verhaal sal word, ooreenkomstig met die Kredietbeheer- en Skuldinvorderingsbeleid. Dit beteken dat indien u nie u rekening ten volle aan die munisipaliteit betaal het nie, wanneer u voorafbetaalde elektriese eenhede aankoop, ten minste 50% van u agterstallige skuld deur u aankoop afbetaal sal word, en die oorblywende bedrag sal weerspieël as vooraf -betaalde elektrisiteitseenhede.

HOE VIND JY UIT WAT JOU AGTERSTALLIGE SKULD IS?
Indien jy nie seker is wat jou agterstallige skuld is nie, skakel asseblief 044 801 9009/4/17 of 044 801 9135 of 044 801 9518. Verskaf jou GRG-rekeningnommer en kontakbesonderhede (e-posadres, telefoonnommer) met alle navrae. ’n Duplikaatstaat kan ook aangevra word by accounts@george.gov.za. Betaling is teen die 15de van die volgende maand betalbaar.

HOE OM JOU REKENING TE BETAAL
Rekeninge kan betaal word deur elektroniese oorplasing (EFT – sien besonderhede hieronder), Unipay, deur op die QR-kode op jou staat te klik, Pick ’n Pay, Checkers, Shoprite, USave, SPAR en Pep. Neem asseblief jou mees onlangse beskikbare rekeningstaat saam met jou sodat die winkel toegang kan kry tot die strepieskode wat jou betaling aan jou GRG-rekeningnommer koppel.

Bankbesonderhede vir elektroniese betaling:
Eerste Nasionale Bank (ENB)
Rekeningtipe: Openbare Sektor Tjekrekening
Rekeningnaam: George Munisipaliteit
Rekeningnommer: 62869623150
Takkode: 210554
Swift-kode: FIRNZAJJ
Verwysing: jou GRG rekeningnommer
Bewys van betaling moet gestuur word aan payments@george.gov.za