Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PUBLIC NOTICE: Requests for Assistance with Gunplast

PUBLIC NOTICE: Requests for Assistance with Gunplast
Issued George Municipality, 15th July

Members of the public who require assistance with the supply of  “Gunplast” (repair of roofing due to high winds, excessive rainfall etc) must please register their requests as follows:

 1. Telephonically report the matter to the George JOC on 044 801 6316 or After Hours 044 8016300
 2. Visit your nearest Area Office or Ward /other Councillor who will report on your behalf.
 3. Email to gmun@george.gov.za providing the necessary Contact Details, Names of residents affected and Street Address.
 4. Log via the Municipal App, Housing Queries OR General Request with the necessary Contact Details, Names of Residents affected and Street Address

Such faults will be assigned to the Human Settlements Directorate for assessment and assistance where possible.
Please note any requests sent directly to officials via Whatsapp or direct email will not be addressed.

 

OPENBARE KENNISGEWING: Versoeke om hulp met “gunplast”
George Munisipaliteit uitgereik, 15 Julie

Lede van die publiek wat hulp benodig met die verskaffing van “gunplast” (herstel van dakke as gevolg van sterk wind, oormatige reënval, ens.) moet hul versoeke soos volg registreer:

 1. Rapporteer die voorval telefonies aan die George JOC by 044 801 6316 of na-ure 044 801 6300
 2. Besoek u naaste areakantoor of wyk / ander raadslid wat namens u die voorval sal rapporteer.
 3. E-pos aan gmun@george.gov.za met die nodige kontakbesonderhede, name van inwoners wat geraak word en straatadres.
 4. Meld aan via die munisipale App, behuisingsnavrae OF algemene versoek met die nodige kontakbesonderhede, name van inwoners wat geraak word en straatadres.

Sulke foute sal aan die Direktoraat Menslike Nedersettings toegeken word vir assessering en hulp waar moontlik.
Neem kennis dat versoeke wat direk via Whatsapp of direkte e-pos aan amptenare gestuur word, nie hanteer sal word nie.

 

ISAZISO KUWONKE-WONKE: Izicelo zoNcedo nge “Gunplast”
Sikhutshwa nguMasipala waseGeorge, 15 eyeKhala

Amalungu oluNtu adinga uncedo ngokubonelelwa nge “ Gunplast” (ukulungiswa kophahla ngenxa yomoya omkhulu, imvula egqithisileyo njl njl) kumele ancede abhalise izicelo zawo ngolu hlobo:

 1. Axele ngomnxeba lo mbandela kwiGeorge JOC kwa-044 801 6316 okanye Emva kweeYure zoMsebenzi kwa-044 8016300
 2. Andwendwele i-ofisi yawo yeNgingqi ekufuphi okanye uCeba weWadi/ okanye omnye uCeba oza kuxela egameni lakho.
 3. Athumele i- imeyili ku gmun@george.gov.za enikezela ngeeNkcukacha zoQhagamshelwano eziyimfuneko, Amagama abahlali abachaphazelekayo kunye neDilesi yeSitalato.
 4. Angenise ngokubhala kwi-App kaMasipala, Imibuzo yezeZindlu OKANYE Isicelo ngokuBanzi esineeNkcukacha zoQhagamshelo eziyimfuneko, Amagama abahlali abachaphazelekayo kunye neDilesi yeSitalato.

Iziphene ezilolo hlobo ziya kunikezelwa kwiCandelo loLawulo lokuHlaliswa koLuNtu malunga nokuvavanywa kunye noncedo apho kunokwenzeka.
Nceda uqaphele ukuba naziphi na izicelo ezithunyelwa kumagosa nge-whatsapp okanye nge-imeyili ngqo aziyi kuqwalaselwa,