Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Special Council Meeting (Draft IDP and Draft Budget) – 25 March 2024

GEORGE MUNISIPALITEIT

KENNISGEWING NR MM004/2024

SPESIALE RAADSVERGADERING: MAART 2024

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 van 2000) dat ‘n virtuele Spesiale Raadsvergadering op die ondergemelde datum en tyd op MS Teams gehou sal word:

MAART 2024

Spesiale Raadsvergadering (Konsep GOP en Konsep Begroting)

25 Maart 2024

10:00

GEORGE MUNICIPALITY

NOTICE NO MM004/2024

SPECIAL COUNCIL MEETING: MARCH 2024

Notice is hereby given in terms of Section 19 of the Local Government Act: Municipal Systems, 2000 (Act 32 of 2000) that a virtual Special Council meeting will be held on MS Teams, on the under-mentioned date and time:

MARCH 2024

Special Council Meeting (Draft IDP and Draft Budget)

25 March 2024

10:00

UMASIPALA WASEGEORGE

ISAZISO NOMBOLO MM004/2024

INTLANGANISO EYODWA YEBHUNGA: EYOKWINDLA 2024

Isaziso siyakhutshwa ngokwesigqibo seCandelo le-19 soMthetho omiselweyo kaRhulumente waseKhaya; Isixokelelwano sikaMasipala, 2000 (uMthetho omiselweyo wama- 32 ka -2000) sokuba intlanganiso eYodwa yeBhunga ebanjwa kusetyenziswa uqhagamshelo lwe-intanethi iya kubanjelwa kuMaqela eMS, ngalo mhla kunye nexesha elikhankanywe ngezantsi:

EYOKWINDLA

2024

Intlanganiso eYodwa yeBhunga

(Uyilo lwe-IDP kunye noYilo loHlahlo lwabiwo Mali)

25 eyo Kwindla 2024 10:00

M GRATZ

MUNISIPALE BESTUURDER/MUNICIPAL MANAGER/ UMPHATHI KAMASIPALA

Burgersentrum/Civic Centre

Yorkstraat/York Street

GEORGE