Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

GO GEORGE DRY RUN THROUGH THEMBALETHU

In preparation for the roll-out of the GO GEORGE bus service to Thembalethu, a dry run through the area will take place over several days from Tuesday 29 August 2023, supported by safety, infrastructure and system planning teams.

During these drives, undertaken in the blue and green branded buses, the real time it takes to complete the various proposed routes by bus will be established and checked against the proposed timetables.

According to George Executive Mayor, Alderman Leon van Wyk, a final date for the first stage of the three-stage roll-out is still to be announced. “We know the residents in those areas are anxiously awaiting the bus service and this survey is one of the final steps in the roll-out process,” he said.

 

PERSVERKLARING: GO GEORGE ONDERNEEM PROEFLOPIE DEUR THEMBALETHU

Ter voorbereiding vir die uitrol van die GO GEORGE-busdiens na Thembalethu, sal ‘n proeflopie deur die gebied oor etlike dae plaasvind vanaf Dinsdag 29 Augustus 2023, ondersteun deur veiligheid-, infrastruktuur- en stelselbeplanningspanne.

Tydens hierdie ritte, wat in die blou- en groen gemerkte busse onderneem word, sal die werklike tyd wat dit neem om die verskillende voorgestelde roetes per bus te voltooi, vasgestel word en teenoor die voorgestelde tydroosters nagegaan word.

Volgens George se uitvoerende burgemeester, raadsheer Leon van Wyk, moet ‘n finale datum vir die eerste fase van die driefase-uitrol nog aangekondig word. “Ons weet die inwoners in daardie gebiede wag angstig op die busdiens en hierdie opname is een van die laaste stappe in die uitrolproses,” het hy gesê.

 

ISIBENGEZO SAMAJELO EENDABA: UMFUZISELO WEMIZILA EHAMBA ETHEMBALETHU

Ukulungiselela ukunatyiselwa eThembalethu kwenkonzo yebhasi iGO GEORGE, kuza kwenziwa umfuziselo weehambo kulo mmandla iintsuku eziliqela ukususela ngoLwesibini umhla wama-29 Agasti 2023, mfuziselo lowo uza kuxhaswa liqela lezokhuselo, eleziseko eziluncedo nezingundoqo kunye nelesicwangciso senkqubo.

Ngethuba lalo mfuziselo wokuqhuba, oza kwenziwa kusetyenziswa iibhasi ezinombhalo ozuba kunye noluhlaza, elona xesha lithathwayo ukugqiba imizila eliqela ecetywayo ngebhasi kuza kumiselwa kwaye kukhangelwe ngokuthelekiswa nesicwangciso samaxesha esicetywayo.

NgokukaSodolophu waseGeorge, uAlderman Leon van Wyk, useza kwaziswa umhla ekugqitywe ngawo wenqanaba lokuqala kumanqanaba amathathu okunatyiswa kweenkonzo. “Siyazi ukuba abahlali kuloo mimandla bazilinde ngonxunguphalo iinkonzo zeebhasi kwaye olu phando-zimvo lolunye kumanyathelo okugqibela kwinkqubo yokunatyiswa kweenkonzo.