Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Unauthorized use of the George Municipal Logo

The public, business and organisations are herewith advised that the George Municipal Logo and Crest are registered as the intellectual property of the George Municipality, and as such  can only be used by the George Municipality for official purposes, unless otherwise authorised by Council. The Office of the Municipal Manager has noted  where several organisations and individuals have made use of the George Municipal logo for their own marketing purposes without the necessary approvals. No business, organisation and/or individual has the right to use the George Municipal logo in any social or printed media, and or including any marketing items such as caps, tshirts, banners, posters and flyers etc.

Where a business, organisation or individual is collaborating with a municipal department on a project,  prior approval must always be requested before using the municipal logo in any format. This will be granted on condition that the project and/or event is endorsed by the municipality officially, and that the product or marketing material which is produced is in good taste, not offensive and adheres to the guidelines as set out by the George Municipal Corporate Identity Manual.

 

OPENBARE KENNISGEWING:Gebruik van die George Munisipale Kenteken

Die publiek, sakeondernemings en organisasies word hiermee in kennis gestel dat die George-munisipaliteit se Kenteken en Wapen as die intellektuele eiendom van die George-munisipaliteit  geregistreer is, en as sodanig slegs deur die George-munisipaliteit vir amptelike doeleindes gebruik kan word, tensy die Raad anders magtig. Die kantoor van die Munisipale Bestuurder het opgemerk dat verskeie organisasies en individue die George Munisipale-kenteken vir hul eie bemarkingsdoeleindes gebruik, sonder die nodige goedkeurings. Geen besigheid, organisasie en/of individue het die reg om die George Munisipale-kenteken in sosiale of gedrukte media te gebruik nie, en/of enige bemarkingsitems soos pette, t-hemde, baniere, plakkate en strooibiljette ens.

Waar ‘n onderneming, organisasie of individu met ‘n munisipale departement saamwerk aan ‘n projek, moet vooraf goedkeuring gevra word voordat die munisipale kenteken in enige formaat gebruik word. Dit word toegestaan ​​op voorwaarde dat die munisipaliteit die projek en/of die geleentheid amptelik onderskryf, en dat die produk of bemarkingsmateriaal wat geproduseer word in goeie smaak is, nie beledigend is nie en voldoen aan die riglyne soos uiteengesit deur die George Munisipale Korporatiewe Identiteitshandleiding.

 

ISAZISO SIKAWONKE-WONKE: UKUSETYENZISWA OKUNGAGUNYAZISWANGA KOPHAWU LORHWEBO LUKAMASIPALA WASEGEORGE

uLuNtu, amashishini kunye nemibutho bayaziswa ngale ncwadi ukuba uphawu lorhwebo lukaMasipala waseGeorge kunye nendwe zibhaliswe njengophawu lukaMasipala waseGeorge, kwaye ngenxa yoko lunokusetyenziswa kuphela nguMasipala waseGeorge ngeenjongo ezisemthethweni, ngaphandle kokuba kugunyaziswa ngenye indlela liBhunga. i-Ofisi yoMphathi kaMasipala iqaphele apho imibutho eyahlukeneyo kunye nabantu basebenzisa uphawu lorhwebo lukaMasipala ngeenjongo zabo zokuthengisa ngaphandle kweemvume eziyimfuneko. Akukho shishini, mbutho kunye/okanye mntu unelungelo lokusebenzisa uphawu lorhwebo lukaMasipala waseGeorge kuzo naziphi na izinto zokusasaza iindaba zoluNtu okanye ezishicelelweyo, kunye okanye kuquka  naziphina izinto zorhwebo ezinje ngeekepusi, izikipa, izibhengezo ezibhaliweyo  kunye neeflaya njl njl.

Apho ishishini, umbutho okanye umntu esebenzisana nesebe likaMasipala kwiprojekthi, imvume yangaphambili kumele icelwe ngalo lonke ixesha phambi kokusetyenziswa kophawu lorhwebo lukaMasipala ngalo naluphi na uhlobo. Oku kuya kuvunyelwa phantsi kwemiqathango yokuba iprojekthi kunye/okanye umsitho uvunyelwe nguMasipala ngokusemthethweni, kunye nokuba imveliso okanye izinto zentengiso ezivelisiweyo ziyakholisa, azicaphukisi kwaye zibambelela kwizikhokelo njengoko zibekiwe yiNcwadi yeSazisi seQumrhu kaMasipala waseGeorge.

 

George Heraldic Embleem Logo