Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PUBLIC NOTICE: Drop and Go / Collection Points for Private and Public Transport Vehicles at beaches on 1 January 2022

Issued George Municipality, 31 December 2021

To ensure that traffic congestion is minimised, the George Municipality has made alternative arrangements for the dropping off and collection of large groups of passengers for Public Transport Vehicles (incl Taxi’s) and/or private vehicles.

George Traffic Officials and Pointsmen will be in place to ensure the smooth flow of traffic as far as possible. Traffic controllers are assisting with general parking as well as at the designated Drop and Go / Collection areas at all beaches. Clear signage is in place.

Victoria Bay:1 January 2022: 07h00 – 19h00
All Public Transport Vehicles including Taxis : Drop and Go Area / Collection Point (16h00 – 19h00) at Top Parking Area entering Vic Bay on the left at stop sign.

Private vehicles, Elderly and Disabled ONLY: Drop and Go Circle at the boom.

Herold’s Bay: 1 January 2022: 07h00 – 19h00
Drop and Go / Collection Points are located at the Caravan food stalls and to the left of the Public Ablution facilities. 

No Public Transport Vehicles including Taxis are allowed to park at the main parking area facing the sea.

Motorists are also allowed to park on the verges of the R404 Road entering the beach area provided they are completely off the road and not causing any obstruction

Wilderness Beach: 1 January 2022: 07h00 – 19h00
All Public Transport Vehicles including Taxis:  Wilderness Common Drop and Go / Collection Point (16h00 – 19h00)

Private vehicles, Elderly and Disabled ONLY: Salina’s Drop and Go

Swimming Regulations for Wilderness Beach Area:
Please swim between the Lifeguards Flags
No swimming under the bridges;  in the Mouth of the river due to dangerous streams and deep slopes; left of the Main Beach or at Kleinkrantz due to no lifeguards present.

Map legend
Yellow arrows indicate Parking areas.
Purple arrows indicate Access to Beach
Red Stars indicate Location of Lifeguards
Red Triangle. Area / Access closed off.
Green Arrow indicate DROP and GO for public and Elderly and Disabled.
Blue Arrow indicate Drop and Go for Taxis. Collection Points for Taxis.

ISAZISO SIKAWONKE-WONKE: Ukwehla nokuHamba (Drop and Go) / iindawo zokuQokelela kwiZithuthi zaBucala kunye nezoThutho lukaWonke-wonke elunxwemeni nge-1 kaJanuary 2021
Ikhutshwe kuMasipala waseGeorge, ngowama-31 December -2021

Ukuqinisekisa ukuba ingxinano yezothutho iyathotywa, uMasipala waseGeorge wenze amanye amalungiselelo okwehlisa kunye nokuqokelelwa kwabakhweli beZithuthi zikaWonke-wonke (kuquka neeTaxi) kunye/okanye izithuthi zabucala.

Amagosa ezendlela eGeorge kunye nama Points-man aza kube ekhona ukuqinisekisa ukuhamba kakuhle kwezithuthi kangangoko. Abalawuli bezendlela bancedisa kwindawo yokupaka jikelele kunye nakwiindawo ezichongiweyo ze-Drop and Go / Collection kuzo zonke iilwandle. Iimpawu ezicacileyo zikhona.

IVictoria Bay: 1 kaJanuwary 2022: 07h00 – 19h00
Zonke iZithuthi zikaWonke-wonke ezibandakanya iitexi : Indawo yeZohla nezokuHamba / Indawo yokuqokelelwa(Drop and Go / Collection )(16h00 – 19h00) kwindawo yokuPaka ePhezulu ezingena eVic Bay ngasekhohlo kwindawo yokumisa.
Izithuthi zabucala, abaDala nabakhubazekileyo KUPHELA: Yehla kwaye uhambe ujikeleze kwi-boom.

Herold’s Bay: 1 kaJanuary 2022: 07h00 – 19h00
Iindawo zokuLahla kunye nokuHamba / zokuQokelelwa zikwindawo yokutyela yeKharavani kwaye ngasekhohlo kwendawo yokuGcina uLuntu.
Akukho ziThuthi zoThutho lukaWonke-wonke kuquka neetaxi ezivumelekileyo ukuba zipake kwindawo yokupaka ejongene nolwandle.
Abaqhubi nabo bavumelekile ukuba bapake kwincam yendlela i-R404 engena kunxweme lolwandle ukuba ngaba baphumile ngokupheleleyo endleleni kwaye ababangeli mqobo.

Wilderness Beach: 1 January 2022: 07h00 – 19h00
Zonke iZithuthi zoThutho lukaWonke-wonke kuquka neeTaxi: I-Wilderness Common Drop kunye ne-Go/Ndawo yokuqokelelwa (16h00 – 19h00)
Izithuthi zabucala, abaDala kunye nabakhubazekileyo KUPHELA: I-Salina’s Drop and Go

Imithetho yokuqubha yoMmandla weWilderness Beach:
Nceda uqubhe phakathi kweeFlegi zeLifeguards
Akukho kuqubha phantsi kweebhulorho; kuMlonyeni womlambo ngenxa yemilambo eyingozi kunye namathambeka anzulu; ekhohlo loLwandle oluKhulu okanye eKleinkrantz ngenxa yokungabikho kwabahlanguli abakhoyo.

Imephu ilivo
Iintolo ezityheli(Yellow) zibonisa iindawo zokuPaka.
Iintolo ezimfusa (Purple) zibonisa uFikelelo eLwandle
Iinkwenkwezi eziBomvu(Red) zibonisa Indawo yabaKhuseli bokuphila
Unxantathu obomvu. Indawo / Ufikelelo luvaliwe.
Utolo oluluhlaza(Green) lubonisa UKULAHLA kunye ne-HAMBA kuluntu kunye naBakhulileyo nabaKhubazekileyo.
Utolo oluBlue lubonisa ukuLahla kunye nokuya kwiTexi. Amanqaku okuqokelelwa kweeTaxi.

OPENBARE KENNISGEWING: Aflaai-en-ry / oplaaipunte vir privaat en openbare vervoer-voertuie op strande op 1 Januarie 2022
Uitgereik deur George-munisipaliteit, 31 Desember 2021

Om te verseker dat verkeersopeenhopings tot die minimum beperk word, het die George-munisipaliteit alternatiewe reëlings getref vir die af- en oplaai van groot groepe passasiers deur openbare vervoer-voertuie (insluitend taxi’s) en/of private voertuie.

George-verkeersbeamptes en puntdiensbeamptes sal in plek wees om die gladde vloei van verkeer so ver moontlik te verseker. Verkeersbeheerders sal help met algemene parkering sowel as by die aangewese aflaai-en-ry / oplaaigebiede by alle strande. Duidelike aanwysings is in plek.

VICTORIABAAI: 1 Januarie 2022: 07:00 – 19:00
Alle openbare vervoer-voertuie, insluitend taxi’s: aflaai-en-ry / oplaaipunte (16:00 – 19:00) by die boonste parkeerarea by stopteken aan die linkerkant waar u Victoriabaai binnekom.
SLEGS privaat voertuie, bejaardes en persone met gestremdhede: aflaai-en-ry-sirkel by die valhek

HEROLDSBAAI: 1 Januarie 2022: 07:00 – 19:00
Aflaai-en-ry / oplaaipunte by die karavaankosstalletjies en aan die linkerkant van die openbare toiletgeriewe
Geen openbare-vervoervoertuie, insluitend taxi’s, mag by die hoofparkeerarea wat op die see uitkyk, parkeer nie.
Motoriste mag ook aan die kante van die R404-pad parkeer, mits hulle heeltemal van die pad af is en geen versperring veroorsaak nie.

WILDERNIS-STRAND: 1 Januarie 2022: 07:00 – 19:00
Alle openbare-vervoervoertuie, insluitend taxi’s: Wildernis se gemeenskaplike aflaai-en-ry / oplaaipunt (16:00 – 19:00)
SLEGS privaat voertuie, bejaardes en persone met gestremdhede: Salina’s aflaai-en-ry-punt.

Swemregulasies vir Wildernis-strandgebied:
Swem asseblief tussen die lewensreddersvlae.
Geen swem toegelaat onder die brûe, in die riviermond (as gevolg van gevaarlike strome en diep hellings), links van die hoofstrand of by Kleinkrantz aangesien daar geen lewensredders is nie.

Kaartsleutel:
Geel pyle dui parkeerareas aan.
Pers pyle dui toegang tot strand aan.
Rooi sterre dui ligging van lewensredders aan.
Rooi driehoek: Area / toegang gesluit
Groen pyl dui aflaai-en-ry-punt vir publiek, bejaardes en persone met gestremdhede aan.
Blou pyl dui aflaai-en-ry / oplaaipunt vir taxi’s aan.