Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Debra Sauer

George MROR, 2019 Hersiening en wysigingsproses: Uitnodiging om deel te neem

George is die tuiste van ‘n magdom besighede, individue, families, organisasies en groepe. Ons moet saamwerk om die positiewe aspekte van ons unieke, bedrywige, altyd-veranderende omgewing te beskerm, op ‘n regverdige manier, terwyl positiewe, beheerde groei aangemoedig word. Die aanvraag na grondgebruik en dienste en impakte soos klimaatsverandering, energie regulasies, provinsiale beleidsdokumente, nasionale ontwikkelingsriglyne en wetgewing, om net ‘n paar te noem, beinvloed hoe ontwikkeling in George ondersteun en bestuur moet word.
Die goedgekeurde George Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk, 2019 (GROR,2019) illustreer die George Munisipaliteit se benadering tot die bestuur van landelike- en stedelike groei op ‘n volhoubare, aanpasbare en regverdige wyse. Die ruimtelike visie en strategieë om sodanige visie te bereik word uiteengesit in ‘n dokument en planne: Die GROR,2019.
Die GROR2019 is ‘n belangrike koordinasie instrument, wat gebruik word om ontwikkeling in George te lei en om publieke- en privaat besteding te rig op ‘n manier wat geintegreerde ontwikkeling aanmoedig en stedelike kruip/sprei verhoed.
Die bestaande GROR2019 wys die stedelike ontwikkelingsgrens, waar besighede, behuising, verkeersroetes, oop ruimte, gemeenskapsfasiliteite, kultuurhistoriese-, natuurlike-, industriële- en landbou areas, toerisme fasiliteite en verskeie ander komponente, wat die leef-omgewing in George vorm, ondersteun word. Die GROR2019 (Engels: George Municipal Spatial Development Framework) dokument en meegaande planne fokus op die aard en ligging van ontwikkeling in die groter George area (insluitend Heroldsbaai-, Haarlem-, Wildernis-, Hoekwil-, Kleinkrantz-, Uniondale- die landelike hinterland en die George stedelike area) om ekonomiese groei en werkskepping aan te moedig, die natuurlike- en erfenis hulpbronne te beskerm en om sosiale-, ekonomiese-, ontspanningsfasiliteite en infrastruktuur te plaas tot die maksimum voordeel van al die inwoners.
Verskeie stelle wetgewing (Die Munisipale Stelselswet, 2000 (Wet 32 van 2000), die Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruik, 2013 (Wet 16 van 2013) en die George Grondgebruiksbeplanning Verordening , 2015) maak voorsiening vir die hersiening en wysiging van munisipale en plaaslike ontwikkelingsraamwerke. Gevolglik wil die George Munisipaliteit die GROR2019 opdateer en her-belyn om tred te hou met die veranderende omgewing/konteks en om ‘n bemagtigende omgewing te skep.
Alle lede van die publiek, groepe, besighede en organisasies word uitgenooi om kommentaar te lewer op die bestaande GROR2019, wat beskikbaar is vir besigtiging op die munisipale webwerf (https://www.george.gov.za/george-documents/spatial-development-framework/municipal/). Afskrifte van die GMSDF2019 sal ook beskikbaar wees vir besigtiging by die George munisipale kantoor: Beplanning- en Ontwikkelingsdepartement, Yorkstraat 71, George (vyfde vloer ontvangs), by die Haarlem munisipale kantoor (Hopestraat) en by die Uniondale munisipale kantoor (Voortrekkerstraat), gedurende weeksdae tussen 9h00 en 13h00 van 30 Augustus 2021 to 30 September 2021. Indien die dokument by die munisipale kantoor besigtig word, moet COVID protocol streng nagekom word, insluitend die dra van ‘n masker ten alle tye, hou van sosiale afstand en ontsmetting.
Soos genoem in die formele kennisgewings, sal ‘n tydperk van 30 dae, tussen 30 Augustus 2021 en 30 September 2021 opsygesit word vir die indiening van kommentaar op die bestaande GROR2019 of om te registreer as ‘n geintereseerde/belanghebbende party. Alle kommentare en/of registrasie van geinteresseerde- en geaffekteerde partye moet ‘n naam, van, of u ‘n organisasie/firma verteenwoordig en gedetailleerde kontakbesonderhede (insluitend ‘n epos adres en/of tel/ selfoon nommer) insluit. Kommentare en registrasie vir deelname kan ingedien word by Keith Meyer by die volgende epos adres: kbmeyer@george.gov.za, of ingedien word by die Beplanning- en Ontwikkelings-afdeling by die George Munisipale kantoor (vyfde vloer), om hom te bereik voor of op 30 September 2021.
Navrae of versoeke vir inligting aangaande die proses kan gerig word aan die Beplannings- en Ontwikkelingsdepartement: Ruimtelike Beplanning: Lynette Groenewald (Tel: 044 801 9436 of epos: lgroenewald@george.gov.za).
Kommentare wat ontvang word voor of op 30 September 2021 sal ingesluit word in die hersieningsproses waartydens spesifieke veranderingsvereistes en/of gapings in die GROR2019 geidentifiseer sal word. Verdere geleentheid vir publieke deelname sal voorsien word gedurende die proses om die GROR2019 te wysig.
Dit is baie belangrik dat alle inwoners van George deelneem om ‘n George te skep wat vir almal werk. U ken u area/werksplek/situasie/vereistes/besigheid/uitdagings beter as enige een en as u kommentaar het wat kan bydra om ‘n beter omgewing te skep, neem asseblief deel en dien u kommentaar in en/of registreer.

MEDIA STATEMENT: GEORGE MSDF, 2019 REVIEW AND AMENDMENT PROCESS: INVITATION TO PARTICIPATE
ISSUED GEORGE MUNICIPALITY, 7 SEPTEMBER 2021
George is home to a wide range of businesses, individuals, families, organizations and groups. All must work together to protect the positive aspects of living in this unique, vibrant, ever-changing environment in an equitable way, whilst enabling positive, managed growth. Land use- and services demands and impacts such as climate change, energy regulations, provincial policy documents, national development imperatives and legislation, to name a few aspects – all influence how development in George must be managed and supported.
The previously adopted George Municipal Spatial Development Framework, 2019 (GMSDF2019) illustrates the George Municipality’s approach to managing rural- and urban growth, in a way that is sustainable, resilient and equitable. The spatial vision and strategies and policies to achieve this is set out in a document with related plans.
The GMSDF2019 is a vital coordination instrument, used to guide development in the greater George and it directs public and private spending in a way that fosters integrated development and limits urban sprawl. The existing GMSDF2019 shows the urban development boundary, where business, housing, transportation routes, open space, community facilities, heritage-, natural- and agricultural areas, tourism facilities, industrial uses and various other components that shape the living environment in the Greater George area, are supported. The document and related plans focus on the nature and locality of development (the Greater George area, including Herolds Bay-, Haarlem, Wilderness, Hoekwil, Kleinkrantz, Uniondale, the rural hinterland and the George City area) to promote economic growth and job creation, to protect natural- and heritage resources and to place social-, economic-, recreation- and educational facilities and infrastructure, to the maximum benefit of the residents.
Various sets of legislation (Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000), the Spatial Planning and Land Use Management, 2013 (Act 16 of 2013) and the George Land Use Management Bylaw, 2015) allow for the review and amendment of Municipal and Local Spatial Development Frameworks. As such, the George Municipality wishes to review and update/realign the GMSDF2019 to keep pace with the changing environment/context and to facilitate an enabling environment.
The public and all interested and affected parties are hereby invited to participate in the process of reviewing and updating the Municipal Spatial Development Framework. This process will be divided into two components: Firstly, the review of the existing GMSDF2019 and secondly the drafting of an amended GMSDF. You may submit your comments on the existing GMSDF2019 and such comments will then be considered in the GMSDF2019 review process and/or you may submit your name and clear contact details so that you may be included in a list of Interested and Affected Parties to partake in the review and amendment process.
All members of the public, groups, businesses and organizations are invited to comment on the existing GMSDF2019, which is available for view on the Municipal Website https://www.george.gov.za/george-documents/spatial-development-framework/municipal/
Copies of the GMSDF2019 will also be available for view at the George Municipal offices, 71 York Street, George (fifth floor reception: Planning and Development Division, the Haarlem Municipal offices (Hope Street) and the Uniondale Municipal Office (Voortrekker Street), during weekdays between 9h00 and 13h00 from 30 August 2021 to 30 September 2021. When viewing the document at the municipal offices, strict COVID protocol must be adhered to including always wearing a mask, maintaining social distance and sanitizing.
As noted in formal announcements, a period of 30days, between 30 August 2021 and 30 September 2021, is set aside for submitting comments on the existing GMSDF2019, or registering as an Interested and Affected Parties. Registration/comments must show your Name, Surname, whether you represent a company/organization, and detailed contact details (including email address and/or Cell number). Comments and representations may be submitted to Keith Meyer at the following email address: kbmeyer@george.gov.za , or delivered to the Planning and Development offices at George Municipal offices (fifth floor), to reach him by/on 30 September 2021.
Enquiries or requests for more information on the process may be directed to the Town Planning Department on Telephone: 044 801 9436 or via e-mail to the responsible Spatial Planner (Lynette Groenewald) (lgroenewald@george.gov.za).
Comment received before/on 30 September 2021 will be included in the review process where specific change requirements and/or gaps in the GMSDF2019 will be identified. Further opportunity for public participation will be provided during the process to formally amend the GMSDF.
It is very important that all residents of George participate in creating a George that works for all. You know your area/work/situation/requirements/businesses/challenges better than anyone and if you have any comments which may contribute to create a better environment, please participate, and submit your comments and/or register.

Register now for the George Tens Sport and Lifestyle Festival

The George’s 10s is set to become South Africa’s biggest social sport and lifestyle event!

Kicking off in 2019 as a rugby only festival, the event is now set to include Trail running, Mountain Biking, Men’s and Women’s Rugby, Golf, Netball and Lawn bowls.

Presented in collaboration with The George Municipality the festival will be returning to Outeniqua Park and surrounds, from 2 – 5 December 2021.
Co-founded by former Springbok Coach Heyneke Meyer and IG van der Merwe, the 2021 event is proud to welcome some of SA’s biggest icons as ambassadors, including the likes of Victor Matfield, Ernie Els and AB De Villiers.

Team registrations are open for the 3-day golf tournament, taking place on Kingswood Golf Estate, George Golf Club and Oubaai Golf Estate & Spa, 2 – 4 December ‘21. (Teams can opt to enter for the on-day tournaments, on the course of their choosing).
The 2-day bowls tournament will take place on the Outeniqua- and George Bowls Club grounds on 3 & 4 Dec. The netball and women’s and men’s rugby tournaments will be presented at Outeniqua Park on 3, 4 & 5 Dec.
But wait – there’s more! The Mountain Biking and Trail Running events, set to take place on the 4th and 5th of December respectively, are sure to boast some of the most awe-inspiring views of the picturesque landscape of the Garden Route.

“The George Municipality is delighted to support this important and exciting event and I encourage all role-players in the George economic community to get behind this initiative,” says Portfolio Councillor for Finance and Strategic Services, Dirk Wessels.
“Working with Heyneke Meyer is a delight and we remain committed to our cause in identifying new events in order to stimulate and develop the George economy “

Meyer reiterates, “I am grateful for the support from the George Municipality and that of the George community! One of the elements I’m most looking forward to is how the local community will benefit from George Tens. Like many local tourism industries, they’ve been hard-hit by lockdown and we’re optimistic that this beautiful town and the surrounding areas will benefit greatly.”

Here follows the registration information for the all the specific codes:

Women’s & Men’s Rugby: 3 – 5 December
Outeniqua Park
School: Primary Schools U/13. High Schools U/18
Students: Hostel teams
Social: Amateurs: (U/35), Veterans (Above 35)
Premier Division: Professional, Semi-Professional
All prices, registration information and more on www.georgetens.co.za
Golf: 2 – 4 December
3 courses: Kingswood Golf Club, Oubaai Golf Estate, George Golf Club.
4 ball for all 3 days
All prices, registration information and more on www.georgetens.co.za

Netball: 3 – 4 December
Outeniqua Park
Social/Amateurs (U/35), Veterans (O/35)
All prices, registration information and more on www.georgetens.co.za

Lawn Bowls: 3 – 4 December
Outeniqua Bowling Club, George Bowling Club
Men’s, Women’s and Mixed Fours
R625 pp
All prices, registration information and more on www.georgetens.co.za

Mountain Biking: 4 December
20km @ R150pp
40km @ R200pp
All prices, registration information and more on www.georgetens.co.za

Trail Running: 5 December
10km @ R160pp
21km @ 360pp
All prices, registration information and more on www.georgetens.co.za

The George Tens sport festival will be subject to applicable Covid regulations at the time of the event.

Follow @George10s on Facebook to stay up to date on all the latest details.

George Tens is supported by George Municipality and Jacaranda fm.

ENDS

Delegation from Taipei Consulate donates wheelchair to George Municipality

A delegation from the Taipei Liaison Office in Cape Town visited George and the Executive Mayor of George, Ald Leon van Wyk last week and donated a wheelchair with “love from Taiwan” (printed at the back of the wheelchair) to the Municipality. David Yintso Lin said Taiwan provides medical equipment globally in support of different countries. “We have a saying in Taiwan, true friends stick together and this is the idea behind this gesture. We would like to be of help during these difficult times,” Lin said. Douglas Chang, First Assistant Director: Taipei Liaison Office in Cape Town, was part of the delegation visiting George.

Mayor Van Wyk said he is very grateful for the gift from the Taipei office and is sure the wheelchair will make a recipient very happy. He said they will decide later on a recipient for the wheelchair.
The Mayor with the delegation and members from Council visited Meals on Wheels Community Services (MOWCS) in Loerie Park from where the George branch cooks daily meals and provides food parcels for several schools, 120 elderly beneficiaries, 40 crèches and several institutions such as the George Night Shelter and children’s homes. The consulate recently made a donation of R45 000 to Meals on Wheels George.

Love: With ‘love from Taiwan’ written at the back of a wheelchair that the Taipei Liaison Office in Cape Town donated to George Municipality. Here are David Yintso Lin, Director General: Taipei Liaison Office in Cape Town with Mayor Leon van Wyk and Deputy Mayor of George, Cllr Charlotte Clarke.

Thanks: Mayor Leon van Wyk thanked David Yintso Lin for the delegation’s visit and gifted them with George coffee table books and George shopper bags.

Mayor’s letter for 9 September 2021

Mayor’s newsletter for George Herald on 9 September 2021

George Municipality recently held an engagement with the George Business Chamber to discuss collaboration between business and local government.
The Municipality is improving systems to reduce “red tape” in the processing of building plan and town planning approvals as one example and is addressing other aspects of services affecting business decisions. The Chamber in turn will collate instances where improvements could be made and share these with the Municipality.
It is crucial that we constantly simplify and encourage investment into George.
One of the questions we were asked relates to the Vision that we have for George. In our response, we put forward the following themes of what such a vision should encompass:
• Inclusivity: to ensure that all our citizens could participate in a future covering all facets, one of which would be economic activities that added jobs;
• Best secondary / small city: George is part of the “league” of 19 secondary cities (outside of the 8 metropolitan areas) where it competes against the likes of Emfuleni, Mbombela, Rustenburg, etc and we need to position ourselves as the best managed, most attractive, most sought after small city;
• Sustainability: we need to ensure that we are sustainable in terms of finances, economy, environmentally, energy and infrastructure;
• Lifestyle: George offers attractive features such as access to nature, outdoor activities, safety, relaxed, quality of life with good schools and health care;
• Service Delivery and Infrastructure: we need to maintain a high standard of services to enable development;
• Communication: it is critical that two-way communication channels exist in our connected world to ensure collaboration and team effort benefits all our stakeholders;
• Economic growth: George is a city with substantial infrastructure and a population that needs an enabling environment to attract investment that will increase economic activity and levels of employment to improve the lives of all citizens;
• Environment: being part of the Garden Route we need to actively protect our green environment and manage invasive vegetation; and
• “Producing” economy: We consciously need to advocate the importance of being a “producing” economy (i.e. producing products and services for “export” out of George such as berries, cheese, vegetables, tourism, BPO services, etc) rather than simply being just a “consuming” economy (e.g. buying products and services produced elsewhere in the country).
The “economic engines” driving the George economic sectors also have their visionary requirements of key success factors to drive successful growth. A collaborative discussion is needed to formulate the future George Economic Development Strategy in the coming months. Partnership between business, local government and other key stakeholders in collectively driving a converging vision is the ultimate objective. Thoughts on necessary factors and on such a conversation can be forwarded to: supportbusiness@george.gov.za

George Traffic Department road safety outreach in Thembalethu

George Traffic Department road safety outreach in Thembalethu

The Traffic Department recently focused on Road safety in Thembalethu with the aim to educate drivers on sharing the road with one another, not to speed and to be tolerant on the road. Officers distributed road safety educational pamphlets to educate pedestrians on safe walking and the proper method of crossing roads. The road safety mascot, Danny Cat, also visited schools Tyholora and Thembalethu Primary Schools where officers spoke about road safety and used the opportunity to explain the importance of sanitising your hands.

Captions:
Group: George Traffic Officers put a gazebo up in Thembalethu with road safety information for the public. From left are Florina Prins, Elrico Daters, Shubeida Masou, Leigh Laws, Gaynor Rixana, Steven Tatana, Ruben Lakata (Provincial Traffic officers) and Edwin Felix.

Danny Cat: Traffic Officers and Road safety mascot, Danny Cat, educate the children at Thembalethu Primary School on road safety and sanitising their hands.

Thembalethu primary: Road Safety mascot Danny Cat and Edwin Felix, Senior Traffic Officer at Thembalethu Primary school.

Prins: Florina Prins, Traffic Officer, hands a driver information on road safety.

National Tourism Month kicks off 1 September

Get away to these universally accessible hotspots in the Garden Route

It’s Tourism Month in South Africa and the travel industry is ready to strut their stuff after a crippling year due to the COVID-19 pandemic. Spearheaded by the National Department of Tourism, this month-long travel carnival will add much needed muscle to the Tourism Sector Recovery Plan aimed to support and rejuvenate this important economic driver.
A big headliner during Tourism Month is the importance of domestic tourism. This sector is a huge contributor in creating employment through inclusive economic growth, as well as a competent and dynamic workforce to support an inclusive growth path.

With this in mind, the Department of Economic Development and Tourism (DEDAT) Western Cape has identified four themes to celebrate Tourism Month this year. During Week 1, the topic of universal accessibility will be explored, Week 2 is all about affordability, Week 3 revolves around responsibility and Week 4 covers transformation. Each week provincial attractions and activities applicable to these respective themes will be highlighted.
Starting off Week 1, “universal access” can be defined as products, environments, programmes and services that can be used by all people to the greatest extent possible without the need for adaptation or specialised design. It means the removal of cultural, physical, social and other barriers that prevent people with disabilities from entering, using or benefiting from the various systems of society that are available to other citizens (abbreviated extract from UN Convention Article 2).

The Garden Route is known for its smorgasbord of getaways and activities rendering access to all. Whether it’s nature, history, adventure or culture they are after, everyone from all spheres of life is covered. Here is a roundup of a few of these gems that offer universal access:

For those into nature, there is no better escape than the Wilderness section of the Garden Route National Park. It’s a place of unlimited beauty and explorers can spend many dreamy hours in, on or next to rivers, lakes, estuaries, beaches, forests and mountains. The cherished Wilderness section rests comfortably between George and Knysna.

Dive into history with a visit to the Transnet Transport Museum in George. This simply captivating collection of trains, ox-wagons, old-fashioned fire engines and a funeral hearse will keep visitors spellbound. There is an assortment of beautifully kept, privately-owned vintage cars, with the stately Royal White Train used during the British Royal Tour of 1947 as its crowning glory.

A visit to the Redberry Farm on the outskirts of George is a family outing like few other. Take a leisurely stroll through strawberry fields, picking out your own little red delights, or sip a cup of coffee while watching the kids enjoy themselves in the play area with its many intriguing fixtures. There are several eateries on the premises where guests can delight in the likes of artisan ice cream and pizzas, with even a wine tasting of superb local wines thrown into the mix.

Come marvel in the brilliant showcase of locally indigenous flora at the Garden Route Botanical Gardens. It’s a popular place to absorb the healing peace and harmony of Mother Nature. Tuck into a light lunch at their restaurant while taking in the views over the mighty Outeniqua Mountains.

Talking about the Outeniqua Mountains, why not get up close and personal with a trip up there in the popular Outeniqua Power Van? This former rail inspection trolley trails through breath-taking scenery, dotted by ferns, waterfalls and the occasional bush buck. Sit back and listen to the interesting commentary on the indigenous fauna and flora before dismounting for a picnic and panoramic views over George.

The world is opening up again and George, Wilderness and Uniondale welcome travellers. Everyone knows the reviving power of a quick getaway – those special memories created with loved ones and the stimulation offered by visiting new places, meeting new people and trying out new things.

So don’t wait – escape the mundane life and go explore. All tourist activities and attractions in the area are COVID-19 safety compliant. For more information on what this exciting traveller’s paradise has to offer, visit the George, Wilderness and Uniondale Tourism website at www.visitgeorge.co.za.

Adjustment Budget approved – documentation may be viewed

NOTICE: FIN022/2021
2021/22 FINANCIAL YEAR
ADJUSTMENT BUDGET 25 AUGUST 2021

Notice is hereby given in terms of Section 28 28 (2)(b) and (2)(e) of the Local Government: Municipal Finance Management Act, 2003 (Act no.56 of 2003) and Section 23 of the Municipal Budgets and Reporting Regulations 2008 respectively, that the Adjustment Budget was approved during the Council meeting held on 25 August 2020.

In terms of Section 21A of the Municipal Systems Act, 2000 (Act No. 32 of 2000), George Municipality hereby notifies the local community that the Council Resolution, and all other relevant documentation may be viewed during office hours at the municipal offices and libraries in George and the surrounding area. The said documentation will also be available on the website of the Municipality: www.george.gov.za

Enquiries may be directed to the Director: Financial Services at 044 801 9035

DR M GRATZ
MUNICIPAL MANAGER

KENNISGEWING: FIN022/2021
2021/22 FINANSIëLE JAAR
AANSUIWERINGSBEGROTING 25 AUGUSTUS 2021
Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 28 28 (2)(b) en (2)(e) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet no.56 van 2003) en Artikel 23 van die Munisipale Begrotings en Verslagdoening Regulasies 2008 onderskeidelik, dat die Aansuiweringsbegroting goedgekeur is tydens die Raadsvergadering van 25 Augustus 2021.

Ingevolge Artikel 21A van die Munisipale Stelsels Wet, 2000 (Wet no. 32 van 2000), gee George Munisipaliteit hiermee kennis aan die plaaslike gemeenskap dat die raadsbeluit, en alle ander tersaaklike dokumentasie, beskikbaar is vir besigtiging gedurende kantoorure by die munisipale kantore en biblioteke in George en omgewing.

Die gemelde dokumentasie sal ook beskikbaar wees op die webwerf van die Munisipaliteit: www.george.gov.za
Navrae in hierdie verband kan gerig word aan die Direkteur: Finansiele Dienste by tel 044 801 9035

DR M GRATZ
MUNISIPALE BESTUURDER

Mayor’s Letter 15 for 26 August 2021

Mayoral newsletter for George Herald: 23/08/21 for Thursday 26 August

The Municipality has recently embarked on numerous networking engagements and efforts to promote collaboration with the private sector. We are very conscious of promoting partnership relationships with other stakeholders that will benefit our citizens either through the creation of jobs or in improving living conditions. Set out below are brief summaries of various efforts that are taking place:
• Regular networking engagements between the Business Chamber executive and the Municipality leadership are taking place to explore ways in which the needs of Chamber members can be improved. A short-term objective is to develop a memorandum of understanding. A “First Thursday” virtual meeting is planned where Chamber members can meet senior Municipal staff to discuss how some of the recent changes and improvements to service delivery can be beneficial.
• A similar engagement is also being planned between the built-environment practitioners and Municipal staff to explain the improvements being made to speed up approvals for town planning applications and building plans.
• A Corporate Social Investment Policy will shortly be presented to Council which sets out guidelines whereby the corporate sector can participate and support worthy community projects. SA Breweries has already expressed their willingness to participate in such a programme.
• A Film Policy being finalised will enable film directors to make use of many George locations for film shoots thereby promoting film industry in our area.
• Discussions are being undertaken with international BPO companies who are exploring opportunities to establish contact centre operations in George that could offer employment to potentially hundreds of our young citizens.
• At a sporting level we have recently held discussions with investors from rugby, cricket and tennis sporting codes wishing to invest into sporting infrastructure in George.
• George is becoming an attractive location for inward semi-gration as citizens seek safe and functioning lifestyle opportunities away from areas with poor municipal services and/or prone to unrest. We are also engaging with business groupings to promote George as an attractive investment location.
• We have recently advertised for proposals from event organisers wishing to stage unique events that can attract tourism – here we think of MTB, trail running, golf and many others. We would like to encourage organisers to create some special events that become “must-do” calendar items for participants and their families.
• The recent collaboration with the faith-based organisations where prayers were held for Covid-19 was a wonderful example of how the thoughts of Cllr Johan du Toit culminated in this engagement – my thanks to all who made this possible.
• Recent visits to soup kitchens, vegetable gardens and the Garden Route Pantry are likely to result in further collaborative efforts to facilitate the assistance of many of our citizens enduring hardship.
• Council recently made land available in our industrial area for the Garden Route District Municipality to build their fire station base here in George.

GO GEORGE female staff juggling work, family and Covid

GO GEORGE female staff juggling work, family and Covid
Issued 23 Aug 2021

Each August, we celebrate women. We point out their strength, their achievements, their invaluable contributions; in the case of GO GEORGE, often in a so-called “man’s world”.
In August 2020, everybody was still in shock and hoping to beat the virus within a few months. This year, women’s voices sound different. Some talk of hope, of caring, of doing what’s got to be done. Others don’t see light at the end of the tunnel; actually, they don’t see the end of the tunnel.
Unlike previous years when it was interesting and enlightening to sit around a table with a number of female bus drivers, for instance, GO GEORGE now requested feedback from female staff members about their experience of womanhood during the Covid-19 pandemic via a short list of questions.
Most of the women who have responded, work shifts, from as early as 04:30 in the morning, only getting home after 20:00 when they start later. Many are single mothers. Most have a support system for their children’s care, be it a grandmother, neighbour or elder siblings, or husbands when their work hours allow. However, many still need to help children with “lockdown schoolwork” after they get home, on top of daily household duties. Noticeable was how many taught their children who couldn’t attend school for long periods of time, how to carry out essential household chores.
“I just find it sad to tell my children they cannot go play with friends. We try to keep them busy indoors, but it’s not easy, and it’s not good,” one mother said. Without exception, they try to answer their children’s many questions and to keep their hopes up, that life will get better and easier again, that “this too shall pass”.
Many remain positive. “I can’t wait for Covid-19 to get over and done with. I can summarise the past year as me being retrenched by a previous employer, employed again, becoming a promoter of good hygiene, a teacher, infected (asymptomatic), but refusing to get tired, and defined by my desire to be even more!”
Those with younger children struggle from time to time: “2021 is a very hard time for me as I have to leave my kids alone at home because they are doing turns at school and the aftercare is closed due to Covid,” says a mother of two children, aged eight and 12.
Depending on their personal circumstances, some struggle to stay positive. “I don’t see any future anymore, no hope and no dreams. I am worried about my child’s future.”
Apart from one young woman, those interviewed are all mothers, some single, some wives or partners, daughters to their parents, and pillars in their communities.
Stanley Fortuin from George Link says the perseverance and courage to face all the challenges of a bus driver is handled with grace and responsibility by their female drivers. “Although they admit that it is some days harder than others, they still find balance between motherhood, being a wife and their profession. You will seldom hear our ladies complain and we really want to thank every one of them this month, for the incredible contribution they make in their personal lives to their families as well as their vital service to our community.”
“The women working for GO GEORGE are specialists in their respective fields, dedicated workers who keep the wheels of the bus service rolling,” says James Robb, GO GEORGE Manager. “We celebrate, salute and applaud our female staff for their contribution to our service, the way in which they carry out their duties under the most difficult and uncertain circumstances, always going the extra mile. Because every step these days, is a marathon.”
Box:
GO GEORGE asked:
What does it feel like to be a woman in 2021?
• Awesome, challenging, protective yet exciting to be alive.
• Wow, a lot of responsibility, but very happy when I see the appreciation and love in my family’s eyes.
• Sometimes anxious and frustrated by the uncertainty, but then I remember that I can do all things through Christ who strengthens me.
• The love for my child and the need to protect her makes me strong.
• I’m scared for the future of our kids.
• I will always be a rock, no matter what the situation is.

CAPTIONS:
Campions early morning:
The GO GEORGE communication champions start work when it’s still dark and work mostly outdoors, engaging with passengers. Here Dieketseng Mosesane (champions’ supervisor) reminds some learners how to stay safe when using the bus service.
Call Centre agent coming home:
Mandie Bayman is a GO GEORGE Call Centre agent whose early shift starts at 04:30. On such days, four-year-old Raynechia sees her mom for the first time when she welcomes her back home after lunch.

GO GEORGE vroulike personeel balanseer werk, familie en Covid
Uitgereik 23 Aug 2021

Elke jaar in Augustus vier ons vroue. Ons wys op hul krag, hul prestasies, hul waardevolle bydraes; in die geval van GO GEORGE, dikwels in ‘n sogenaamde “manswêreld”.
In Augustus 2020 was almal nog in skok en vol hoop om die virus binne ‘n paar maande te klop. Hierdie jaar klink vroue se stemme anders. Sommige praat van hoop, van omgee, van doen wat gedoen moet word. Ander sien nie lig aan die einde van die tonnel nie; eintlik sien hulle nie die einde van die tonnel nie.
Anders as vorige jare toe dit interessant en insiggewend was om saam met ‘n aantal vroulike busbestuurders om ‘n tafel te sit, het GO GEORGE hierdie jaar via ‘n kort vraelys terugvoer van vroulike personeellede versoek oor hul ervaring van vrouwees tydens die Covid-19-pandemie. vrae.
Die meeste van die vroue wat gereageer het, werk skofte, van so vroeg as 04:30 in die oggend, en kom na 20:00 eers tuis wanneer hulle later in die dag begin. Baie van hulle is enkelmoeders. Die meeste het ‘n ondersteuningstelsel wat hom om hul kinders te versorg, hetsy dit ‘n ouma, buurvrou, ouer broers en susters of hul mans is wanneer hul werksure dit toelaat. Baie moet egter steeds kinders help met “inperking-skoolwerk” nadat hulle by die huis kom, en nog daaglikse huishoudelike pligte ook afhandel. Opvallend was hoeveel van die vroue hul kinders wat vir lang tydperke nie skool kon bywoon nie, geleer het hoe om noodsaaklike huishoudelike take uit te voer.
“Ek vind dit net hartseer om vir my kinders te sê hulle kan nie saam met maats gaan speel nie. Ons probeer om hulle in die huis besig te hou, maar dit is nie maklik nie, en dit is nie goed nie,” het een ma gesê. Sonder uitsondering probeer hulle hul kinders se baie vrae beantwoord en om hul hoop dat die lewe weer beter en makliker sal word, dat “dit ook sal verbygaan” aan die gang te hou.
Baie bly positief. “Ek kan nie wag vir Covid-19 om verby te kom en klaar te kry nie. Ek kan die afgelope jaar opsom as ek wat deur ‘n vorige werkgewer afgelê word, weer in diens geneem word, ‘n promotor van goeie higiëne, ‘n onderwyser, en (asimptomaties) siek word met Covid, maar weier om moeg te word, en steeds gedefinieer word deur my begeerte om selfs meer te wees!”
Diegene met jonger kinders sukkel van tyd tot tyd: “2021 is ‘n baie moeilike tyd vir my, want ek moet my kinders alleen by die huis los omdat hulle beurte maak by die skool en die nasorg is gesluit weens Covid,” sê ‘n ma van twee kinders tussen die ouderdomme van agt en 12.
Afhangende van hul persoonlike omstandighede, sukkel party om positief te bly. “Ek sien geen toekoms meer nie, geen hoop en geen drome nie. Ek is bekommerd oor die toekoms van my kind.”
Afgesien van een jong vrou, is diegene met wie onderhoude gevoer is almal moeders, sommige enkellopend, sommige eggenote of lewensmaats, dogters vir hul ouers en pilare in hul gemeenskappe.
Stanley Fortuin van George Link sê die deursettingsvermoë en moed om al die uitdagings van ‘n busbestuurder die hoof te bied, word met grasie en verantwoordelikheid deur hul vroulike bestuurders hanteer. “Hoewel hulle erken dat dit ‘n paar dae moeiliker is as ander, vind hulle steeds balans tussen moederskap, vrouwees en hul beroep. Jy sal ons dames selde hoor kla en ons wil regtig elkeen van hulle vandeesmaand bedank vir die ongelooflike bydrae in hul persoonlike lewens aan hul families, sowel as hul noodsaaklike diens aan ons gemeenskap.”
“Die vroue wat vir GO GEORGE werk, is spesialiste op hul onderskeie gebiede, toegewyde werkers wat die wiele van die busdiens aan die rol hou,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. “Ons vier, salueer en loof ons vroulike personeel vir hul bydrae tot ons diens en die manier waarop hulle hul pligte onder die moeilikste en onsekerste omstandighede uitvoer en altyd die ekstra myl loop. Want deesdae is elke tree ‘n maraton.”

Kassie:
GO GEORGE het gevra:
Hoe voel dit om in 2021 ‘n vrou te wees?
• Wonderlik, uitdagend, beskermend, maar tog opwindend om te lewe.
• Sjoe, baie verantwoordelikheid, maar baie gelukkig wanneer ek die waardering en liefde in my familie se oë sien.
• Soms angstig en gefrustreerd weens die onsekerheid, maar dan onthou ek dat ek alles kan doen deur Christus wat my versterk.
• Die liefde vir my kind en die behoefte om haar te beskerm, maak my sterk.
• Ek is bang vir die toekoms van ons kinders.
• Ek sal altyd ‘n rots wees, maak nie saak wat die situasie is nie.

ONDERSKRIFTE:
Campions early morning:
Die GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes begin werk wanneer dit nog donker is en werk meestal buitenshuis om met passasiers te skakel. Hier herinner Dieketseng Mosesane (passasiersdienstoesighouer) ‘n paar leerders hoe om veilig te bly wanneer hulle die busdiens gebruik.
Call Centre agent coming home:
Mandie Bayman is ‘n GO GEORGE-oproepsentrumagent wie se vroeë skof om 04:30 begin. Op sulke dae sien die vierjarige Raynechia haar ma vir die eerste keer wanneer sy haar ná middagete terug van die werk af verwelkom.

Conville “informal” cricket pitch under discussion

Issued George Municipality, 16 August 2021

Caption: Executive Mayor Leon van Wyk visited the site of the Conville “informal” cricket pitch recently together with the Deputy Mayor, Charlotte Clarke and the Portfolio Councillor for Community Services, Sean Snyman to consider how this is dealt with going forward.

George Municipality is aware of the “informal” cricket pitch established recently in Conville on a piece of open municipal ground. The municipality recognizes that cricket is a favoured sport in this area, as well as the need for such amenities for the children of the area. However, the community needs to take cognizance of the due process that is meant to be followed in such matters. A piece of ground belonging to a government entity cannot be appropriated and changed in any way to suit the purposes of a few residents.
The Community Services Directorate has for a while been looking into establishing a multi-terrain sporting ground for the residents in this neighbourhood which would provide a fully functional and safe sporting terrain for the community i.e an all-terrain pitch which will allow for different types of sport to be played including cricket, 5-a-side soccer and so on.
Ald Van Wyk stressed that communities must follow due process in such instances and participate in ward committee meetings, raising their needs during public participation actions. “These processes are the link between the municipality and our residents, and we need the public to participate to be able to identify the best solution for this field and then take into account what the our residents are saying.
Standing on the field, you realise the risk to residents and their homes. This needs due process, so projects such as these, can be functional and address the needs of the community safely. The state this “informal pitch’ is in now, poses a safety threat to those who play on it as well. If a child were to fall and hurt themselves while playing on it, who would be responsible for this? We need community buy in for a sports terrain as well as a play park.”

Public Notice: All relevant George residents must re-register their unemployment information

NEW UNEMPLOYMENT EPWP DATABASE – COLLABORATOR

We are giving you the opportunity to update your unemployment information so that it can be captured on the new unemployment database for George Municipality.

If any of your personal details have changed, you will be responsible to submit the updated details to the EPWP office at the Municipality to be updated on the new database.

For enquiries please contact Mr C Van Wyk or Ms N Rwetshe or Ms N Van Staden on 044 802 2011 / 044 802 2036.

Email: chvanwyk@george.gov.za or nrwetshe@george.gov.za or nlvanstaden@george.gov.za

PUBLIC NOTICE: Requests for Assistance with Gunplast

PUBLIC NOTICE: Requests for Assistance with Gunplast
Issued George Municipality, 19 August

Members of the public who require assistance with the supply of “Gunplast” (repair of roofing due to high winds, excessive rainfall etc) must please register their requests as follows:
1. Telephonically report the matter to the George JOC on 044 801 6316 or After Hours 044 8016300
2. Visit your nearest Area Office or Ward /other Councillor who will report on your behalf.
3. Email to gmun@george.gov.za providing the necessary Contact Details, Names of residents affected and Street Address.
4. Log via the Municipal App, Housing Queries OR General Request with the necessary Contact Details, Names of Residents affected and Street Address

Such faults will be assigned to the Human Settlements Directorate for assessment and assistance where possible.
Please note any requests sent directly to officials via Whatsapp or direct email will not be addressed.

OPENBARE KENNISGEWING: Versoeke om hulp met “gunplast”
George Munisipaliteit uitgereik, 19 Augustus
Lede van die publiek wat hulp benodig met die verskaffing van “gunplast” (herstel van dakke as gevolg van sterk wind, oormatige reënval, ens.) moet hul versoeke soos volg registreer:
1. Rapporteer die voorval telefonies aan die George JOC by 044 801 6316 of na-ure 044 801 6300
2. Besoek u naaste areakantoor of wyk / ander raadslid wat namens u die voorval sal rapporteer.
3. E-pos aan gmun@george.gov.za met die nodige kontakbesonderhede, name van inwoners wat geraak word en straatadres.
4. Meld aan via die munisipale App, behuisingsnavrae OF algemene versoek met die nodige kontakbesonderhede, name van inwoners wat geraak word en straatadres.
Sulke foute sal aan die Direktoraat Menslike Nedersettings toegeken word vir assessering en hulp waar moontlik.
Neem kennis dat versoeke wat direk via Whatsapp of direkte e-pos aan amptenare gestuur word, nie hanteer sal word nie.

ISAZISO KUWONKE-WONKE: Izicelo zoNcedo nge “Gunplast”
Sikhutshwa nguMasipala waseGeorge, 19 August

Amalungu oluNtu adinga uncedo ngokubonelelwa nge “ Gunplast” (ukulungiswa kophahla ngenxa yomoya omkhulu, imvula egqithisileyo njl njl) kumele ancede abhalise izicelo zawo ngolu hlobo:
1. Axele ngomnxeba lo mbandela kwiGeorge JOC kwa-044 801 6316 okanye Emva kweeYure zoMsebenzi kwa-044 8016300
2. Andwendwele i-ofisi yawo yeNgingqi ekufuphi okanye uCeba weWadi/ okanye omnye uCeba oza kuxela egameni lakho.
3. Athumele i- imeyili ku gmun@george.gov.za enikezela ngeeNkcukacha zoQhagamshelwano eziyimfuneko, Amagama abahlali abachaphazelekayo kunye neDilesi yeSitalato.
4. Angenise ngokubhala kwi-App kaMasipala, Imibuzo yezeZindlu OKANYE Isicelo ngokuBanzi esineeNkcukacha zoQhagamshelo eziyimfuneko, Amagama abahlali abachaphazelekayo kunye neDilesi yeSitalato.

Iziphene ezilolo hlobo ziya kunikezelwa kwiCandelo loLawulo lokuHlaliswa koLuNtu malunga nokuvavanywa kunye noncedo apho kunokwenzeka.
Nceda uqaphele ukuba naziphi na izicelo ezithunyelwa kumagosa nge-whatsapp okanye nge-imeyili ngqo aziyi kuqwalaselwa.

George Municipality supports SA Masters Surfing Championships at Vic Bay

Issued George Municipality, 18 August 2021

First: Leonard Giles Eden Surfriders Coach and Robert Pollock, Team Manager.
Second: Leonard Giles at the Vic Bay Quad in Memory of John Pfaff (his best friend).
Third: Leonard Giles surfing at Vic Bay

George Municipality backs the SA Masters Surfing Championships, held at Victoria Bay for the very first time since its inception, taking place from Thursday 19th – Sunday 22nd August 2021.

George Municipality’s Community Services Directorate have been hard at work sprucing up Victoria Bay for this prestigious event and a financial contribution has also been provided by the Tourism department.

Eight teams from across South Africa are participating in the event, where surfers compete in seven divisions, ranging in age groups from Over 35s to Over 60s. With decades of competitive surfing under their wetsuits, competitors are more serious than ever.

Surfers have travelled from Nelson Mandela Bay, Cape Town, Durban and KwaZulu-Natal. Buffalo City Surf Riders are the defending Masters Cup Champions.

The 2021 SA Masters Championships is presented under strict Covid-19 protocols by Surfing South Africa (SSA), the national governing body for the sport, and is hosted by Eden Surf Riders. SSA is a member of the South African Sports Confederation and Olympic Committee and the International Surfing Association.

Local surfers have been training under experienced coach, 1982 Springbok and legendary Victoria Bay surfer, Leonard Giles. The district with the highest number of points will win this year’s Masters Cup.

“This is a much-needed boost for Tourism and we recognise the Eden Surf Riders hard work in getting this prestigious event to our shores. Victoria Bay is being recognised more and more by surfers nationally and internationally, and we will continue to support messaging that amplifies our destination as ideal for surfing” says Joan Shaw, George Municipality’s Tourism Manager. Shaw adds, “George wishes our local surfers best of luck. We are rooting for you”.

#GeorgeEvents

Tackling Illegal Dumping in the Municipal Area

Executive Mayor Leon Van Wyk, along with deputy mayor Charlotte Clarke and a team from the municipality conducted a site visit in Levallia and Lawaaikamp recently where ongoing illegal dumping takes place. During the site visit, the mayor, and the newly appointed Senior Environmental Services manager, Sivuyile Mtila, spoke about ways to reduce or discourage illegal dumping across the municipal area.

The mayor visited the illegal dumping site in Triumph Street, which poses a threat to all residents living in and around the area, according to Mtila. “As a municipality, it is imperative that deterrent or incentivised methods are considered as a means to discourage such behaviour,” Mtila said. Mtila noted that this could assist in alleviating the strain placed on the municipality when it comes to clearing illegal dumping sites. Council will however need to deliberate on this and make a decision on the way forward.

Mayor Van Wyk stated that it is important to have the full cooperation of the entire community when it comes to cleanliness. It is projects like this that require the community and the municipality to join hands so that progress can be made together. One of the illegal dumping site viewed is located just outside the Lawaaikamp Speelgroep ECD in Vuyani Ncamazana Street in Lawaaikamp. This site as with all dumping sites, poses a health risk to all those living in the surrounding areas.

Mtila expressed his frustration as he explained that this is one of the sites that is cleaned on a regular basis, but dumping occurs as often as cleaning does. The mayor addressed those responsible for cleaning this site, thanking them and stressing how important their work is in keeping the residents of these communities all safe.

• ILLEGAL DUMPING
The municipality needs your help to combat illegal dumping:
1. Please spread the news in your community that dumping of waste is dangerous and a health hazard. Waste should be collected in refuse bags and placed for collection on waste removal days. Builders rubble and waste not suitable for bags must be dropped at the municipal refuse site on the R102 (airport road).
2. If you can provide names, vehicle registration details or addresses of alleged perpetrators and are willing to make a statement in this regard, please report it to Law Enforcement at 044 801 6350 or sprins@george.gov.za. You don’t need a photograph of the perpetrator, but it will strengthen the case for a warning or fine to be issued.
3. If you notice dumped waste, please report for collection to 044 802 2900.

Captions:
Vuyani Ncamazana: Mayor Leon van Wyk and Sivuyile Mtila addressing workers at an illegal dumping site in Vuyani Ncamazana Street, Lawaaikamp.

Triumph Street: Ald Leon van Wyk, Councillors and officials from George Municipality during a visit at an illegal dumping site in Triumph Street, Levallia.

Mayor visits Lawaaikamp Speelgroep ECD

Executive Mayor of George, Ald Leon van Wyk, and other councillors visited the Lawaaikamp Speelgroep Early Childhood Development centre in Lawaaikamp recently. The ECD boasts a garden on the premises. Ms. Katriena James, who is a teacher for pupils between the ages of 4 – 5, says they are using this garden to teach skills to the learners and want to possibly getting their parents involved. She says if they can grow their own vegetables, this could also be ploughed back into the ECD.
The ECD also uses leaves as composting materials for the garden.

Even though there are so many positives, Ms. James mentioned that the ECD is not without challenges, the number of pupils in attendance have lessened due to the pandemic. The ECD has also experienced break-ins; in recounting a few incidents, criminals have stolen the swings from the play park and tried to damage the kitchen (this is particularly disturbing as the pupils at this school are fed from the kitchen), cameras have been stolen as well. Another challenge is illegal dumping which occurs just outside of the ECD. Van Wyk said despite the challenges faced, the daily operation of this ECD continue. As a community we need to take our hats off to them.

Garden: The garden at the Lawaaikamp Speelgroep is in the beginning stages.

Visit: Ald Leon van Wyk with councillors and workers from Lawaaikamp Speelgroep during a visit to the early childhood development centre.

Kitchen: Katriena James (with red cap) shows off the kitchen to Cllr Erika Brown (left), Cllr Marlene Barnardt, Mayor Leon van Wyk and employees of George Municipality.

Traffic officers and administration staff get vaccinated

Headline: Traffic officers and administration staff get vaccinated Issued George Municipality, 11 August 2021

Text: George Municipality Traffic officers and administration staff were given the opportunity to get vaccinated at the AFM Church Pacaltsdorp last week Thursday. Two administration officials and 17 traffic officers participated. Vernon Petersen, Acting George Traffic Manager, said that there had been urgent requests from traffic officers across the province to be vaccinated, given that they have to interact with the public on a regular basis, and want to keep themselves as well as the public safe. Petersen said the initiative was taken up on provincial government level and arranged by the local traffic departments.

Traf1: Vernon Petersen, George Acting Traffic Manager, with some of the traffic officers that have been vaccinated.

Traf2: Here Nursing sister, Lucricia Webber from Harry Comay Hospital injects Shelley-Ann Roelfse from George Traffic Services. Vernon Petersen looks on.

Traf3: Here Traffic Officer, Boyisile Baleni, gets his vaccination from Nurse Manager Linda Geweld, Harry Comay Hospital. To the right Vernon Petersen, Traffic Chief, gets his second injection from Micaela Philander, a nursing student from the University of the Western Cape.

Mayor’s visit to Pophuis creche

The Pophuis Early Childhood Development (ECD) Centre in Parkdene is an essential daycare facility for the children of Parkdene, but unfortunately it suffers severely with constant theft and break-ins. The manager of Pophuis ECD, Anna Solomons, says that despite offering a service to the very children of this community, the centre is constantly targeted.

During the last incident at the centre, fire extinguishers as well as stoves were stolen. The stoves were later returned. The criminals also damaged the water tanks and playground equipment used by the school.
Before COVID–19, the ECD accommodated 105 pupils but since the lockdown measures of the past year, and again this year, the numbers have dwindled to 45 to 60 pupils.
Executive Mayor Leon Van Wyk noted that our communities are feeling the effects of COVID–19 which has had a ripple effect. “With the pandemic, comes joblessness which then leads to crime and other social ills rearing its head. Unfortunately, it’s institutions such as these that bear the brunt of crime,” he said.
Van Wyk said ECD facilities play a huge role in the lives of our young ones and one of the biggest challenges to these facilities is COVID–19, which has seen unemployment skyrocket and parents not able to afford to pay the monthly fees any longer.
If any individual and/or business would like to assist the Pophuis ECD, please contact the Community Development Office on 044 802 2000.

Captions:
Pop1: Mayor Leon Van Wyk, Cllr Erika Brown, Pophuis ECD Manager, Anna Solomons, Deputy Mayor Charlotte Clarke, Ward Councillor for Ward 8 (Parkdene area) Cllr Bazil Petrus and Cllr Marlene Barnardt.

Pop2: Anna Solomons, Manager of Pophuis, Mayor Leon Van Wyk and Eva Buffel, teacher with some of the Pophuis pupils.

Pop3: Some of the damaged goods after the break-ins – a water tank, playground slides and other equipment.

Cricket SA visits George Issued George Municipality

Media Release: Cricket SA visits George
Issued George Municipality, 17 August 2021

Back Row: Dr Michele Gratz (Acting Municipal Manager), Alderman van Wyk (Executive Mayor), Graeme Smith (Director of Cricket; Cricket South Africa), Mr Pholetsi Moseki (Interim CEO; Cricket SA), Mr Allen Paulse (Director Community Services; George Municipality) Front Row: Albertus Kennedy (CEO; SWD Cricket), Mr Maurice Ellis (Independent Director; SWD Cricket)

Cricket SA Director and former Protea, Graeme Smith, visited George on Wednesday (11 August 2021) last week to meet with Mayor Leon Van Wyk and Dr Michele Gratz, Acting Municipal Manager, with regard to the possible move of SWD Cricket to George. The outcome of the engagement is that a Multi-Disciplinary Task team will be established together with representatives of SWD Cricket to look at the scope, feasibility and deliverables of such a move including the financial requirements. A report on the findings of the task team will be presented to Council for consideration in due course.